8.5 Profil ryzyka

Istotna zmiana profilu ryzyka Grupy PZU, która miała miejsce w 2015 roku związana jest z objęciem konsolidacją Alior Banku i rozpoznaniem w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nabytego portfela kredytowego i depozytowego. W efekcie istotnym składnikiem ryzyka stało się ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe, związane z tymi portfelami.

Do głównych typów ryzyka, na które narażona jest Grupa PZU należą: aktuarialne, rynkowe (w tym w szczególności ryzyko stopy procentowej), kredytowe, koncentracji, operacyjne i braku zgodności.

Kluczowym wydarzeniem z punktu widzenia profilu ryzyka Grupy PZU było zintegrowanie procesu zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniowych spółkach Grupy PZU oraz wdrożenie w tych spółkach wymogów systemu Wypłacalność II.

8.5.1 Ryzyko aktuarialne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz ubezpieczenia na życie)

Ryzyko aktuarialne to możliwość poniesienia straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań, jakie mogą wynikać z zawartych umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych, w związku z niewłaściwymi założeniami dotyczącymi wyceny składek i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Ryzyko aktuarialne obejmuje:

  Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia na życie
Ryzyko długowieczności - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynnika umieralności, tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy spadek współczynnika umieralności prowadzi do zwiększenia wartości zobowiązań ubezpieczeniowych. X X
Ryzyko związane z wysokością ponoszonych kosztów – możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie wydatków ponoszonych na obsługę umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, tendencji tych wydatków lub ich zmienności. X X
Ryzyko związane z rezygnacjami z umów - ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników rezygnacji z umów, zamykania, odnawiania i wykupów polis lub zmienności tych współczynników. X X
Ryzyko katastroficzne - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze znacznej niepewności założeń dotyczących wyceny i tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, związanych z ekstremalnymi lub wyjątkowymi zdarzeniami. X X
Ryzyko składki - możliwość nieodpowiedniego oszacowania stawek taryfowych i możliwości odchyleń przypisu składek od oczekiwanego poziomu, wynikające ze zmienności w zakresie występowania, częstości i skali ubezpieczanych zdarzeń. X ND
Ryzyko rezerw - możliwość nieodpowiedniego oszacowania poziomu rezerw techniczno –ubezpieczeniowych, jak również możliwości fluktuacji faktycznych szkód wokół ich średniej statystycznej ze względu na stochastyczną naturę przyszłych wypłat odszkodowań. X ND
Ryzyko rewizji wysokości rent - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników korygujących stosowanych do rent, tendencji tych współczynników lub ich zmienności, w związku ze zmianami otoczenia prawnego lub stanu zdrowia ubezpieczonej osoby. X ND
Ryzyko śmiertelności - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian poziomu, współczynnika umieralności, tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy wzrost współczynnika umieralności prowadzi do zwiększenia wartości zobowiązań ubezpieczeniowych. ND X
Ryzyko zachorowalności (niezdolności do pracy) - możliwość straty lub niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań ubezpieczeniowych, wynikające ze zmian w poziomie współczynników niezdolności do pracy, chorobowości i zachorowalności, tendencji tych współczynników lub ich zmienności. ND X

Grupa PZU zarządza ryzykiem aktuarialnym między innymi poprzez:

 • kalkulację i monitorowanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • strategię taryfową oraz monitorowanie obecnych szacunków i ocenę adekwatności składki;
 • underwriting;
 • reasekurację.

Kalkulacja i monitoring adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Grupa PZU zarządza ryzykiem adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych poprzez stosowanie odpowiedniej metodyki ich obliczania i kontrolę procesów związanych z ustalaniem rezerw. Polityka tworzenia rezerw opiera się na:

 • ostrożnościowym podejściu do określania wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych;
 • zasadzie ciągłości, polegającej na niezmienności metodyki tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych o ile tylko nie wystąpią istotne okoliczności uzasadniające dokonanie zmian.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oceniany jest raz w miesiącu i w określonych okolicznościach (dokonanie wypłaty, pozyskanie nowych informacji od likwidatorów lub prawników) aktualizuje się ich wysokość. Do analizy rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wykorzystuje się zestawienia ich rozwoju oraz wypłat w kolejnych latach. Wynikiem tej analizy jest ocena dokładności stosowanych metod aktuarialnych.

W przypadku ubezpieczeń na życie głównymi źródłami danych przy szacowaniu oczekiwanej częstości występowania świadczeń są statystki publiczne (tablice trwania życia) publikowane przez wyspecjalizowane jednostki statystyczne oraz analizy danych historycznych z portfeli ubezpieczeniowych. Okresowych analiz statystycznych częstości występowania świadczeń dokonuje się na poziomie grup produktów, poszczególnych portfeli ubezpieczeniowych oraz odpowiednio zdefiniowanych homogenicznych grup ryzyka. Przeprowadzane analizy dają możliwość określenia względnych częstości występowania zdarzeń w stosunku do statystyk publicznych. Stosowanie odpowiednich metod statystycznych pozwala na określenie istotności wyznaczanych statystyk. W miarę potrzeb, stosowane są odpowiednie narzuty bezpieczeństwa przy tworzeniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wycenie ryzyka.

W Grupie PZU oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przeprowadza się pod nadzorem głównych aktuariuszy.

Strategia taryfowa oraz monitoring obecnych szacunków i ocena adekwatności składki

Celem polityki taryfowej jest zagwarantowanie adekwatnego poziomu składki (tj. wystarczającego na pokrycie obecnych i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych polis oraz wydatków). Równolegle z opracowywaniem taryfy składek wykonuje się symulacje dotyczące prognozowanego wyniku ubezpieczeń w kolejnych latach. Ponadto regularnie analizuje się adekwatność składek oraz rentowności portfeli dla poszczególnych ubezpieczeń na podstawie m.in. oceny wyniku technicznego produktu za dany okres sprawozdawczy. Częstość analiz zależy od materialności produktu i możliwej fluktuacji wyniku. W przypadku niekorzystnego przebiegu ubezpieczenia podejmuje się działania dla przywrócenia określonego poziomu rentowności, polegające na dostosowaniu taryfy składek lub na zmianie profilu ubezpieczanego ryzyka poprzez modyfikację ogólnych warunków ubezpieczenia.

Underwriting

W przypadku klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (SME, ang. small and medium enterprises) proces underwritingu funkcjonuje niezależnie od sprzedaży. Proces sprzedaży ubezpieczeń dla klientów korporacyjnych jest poprzedzony analizą i oceną ryzyka realizowaną przez dedykowane do tego celu zespoły. Z kolei proces underwritingu obejmuje system akceptacji ryzyka w zależności od przyznanych zakresów kompetencyjnych i limitów.

Reasekuracja

Program reasekuracyjny Grupy PZU w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych pełni funkcję zabezpieczającą jego podstawową działalność, ograniczając ryzyko wystąpienia zjawisk o charakterze katastroficznym, mogących w negatywny sposób wpłynąć na pozycję finansową Grupy PZU. Zadanie to jest realizowane poprzez umowy obligatoryjne wraz z uzupełniającą je reasekuracją fakultatywną.

Grupa PZU ogranicza swoje ryzyko m.in. poprzez:

 • nieproporcjonalną umowę nadwyżki szkód chroniącą portfele przed szkodami o charakterze katastroficznym (np. powódź, huragan);
 • nieproporcjonalne umowy nadwyżki szkód chroniące między innymi portfele ubezpieczeń majątkowych, technicznych, morskich, transportowych i lotniczych, OC (w tym OC z ubezpieczeń komunikacyjnych) przed skutkami dużych pojedynczych szkód;
 • proporcjonalną umowę chroniącą portfel ubezpieczeń finansowych.

Optymalizacja programu reasekuracyjnego w zakresie ochrony przed szkodami o charakterze katastroficznym bazuje na wynikach wewnętrznych analiz oraz wykorzystuje modele firm zewnętrznych.

8.5.1.1 Stopień narażenia na ryzyko aktuarialne - ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Podstawowe wskaźniki kosztów w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 1 stycznia – 31 grudnia 2015 1 stycznia – 31 grudnia 2014
Wskaźnik wydatków 29,96% 28,94%
Wskaźnik szkodowości na udziale własnym 63,82% 66,39%
Wskaźnik zatrzymania składki przez reasekuratora 3,54% 3,84%
Wskaźnik mieszany 93,78% 95,32%

Wskaźnik wydatków to stosunek sumy kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów do składek zarobionych netto.

Wskaźnik szkodowości na udziale własnym to stosunek odszkodowań oraz zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto do składek zarobionych netto.

Wskaźnik zatrzymania składki przez reasekuratora to procentowy udział reasekuratora w składkach ubezpieczeniowych przypisanych brutto.

Wskaźnik mieszany to stosunek sumy kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych, prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach reasekuratorów, odszkodowań oraz zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto do składek zarobionych netto.

Poniższe tabele prezentują rozwój rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wypłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Rozwój szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich majątkowych i osobowych brutto (wg okresu sprawozdawczego) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego 7 540 570 7 898 097 8 292 721 8 698 661 9 380 501 9 870 123 10 989 024 11 782 567 13 311 566 13 162 561
Rezerwa oraz łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego):                    
- wyliczone 1 rok później 7 300 086 7 697 588 8 382 022 8 560 746 9 680 960 10 298 173 11 285 586 12 241 486 13 031 673  
- wyliczone 2 lata później 7 286 968 7 833 155 8 409 631 8 855 827 10 192 492 10 752 650 11 958 413 12 179 921    
- wyliczone 3 lata później 7 436 865 7 852 001 8 757 918 9 346 313 10 718 813 11 589 871 11 973 179      
- wyliczone 4 lata później 7 443 246 8 140 607 9 215 412 9 874 432 11 574 390 11 738 383        
- wyliczone 5 lat później 7 661 124 8 599 531 9 723 948 10 712 439 11 735 090          
- wyliczone 6 lat później 8 102 772 9 076 948 10 558 365 10 875 392            
- wyliczone 7 lat później 8 523 330 9 842 325 10 747 125              
- wyliczone 8 lat później 9 224 422 10 027 933                
- wyliczone 9 lat później 9 416 220                  
Suma rezerwy oraz łącznych wypłat odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 9 416 220 10 027 933 10 747 125 10 875 392 11 735 090 11 738 383 11 973 179 12 179 921 13 031 673  
Łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 4 684 166 4 835 703 4 996 462 4 628 205 4 904 361 4 169 497 3 675 277 2 957 342 2 237 974  
Rezerwa wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 732 054 5 192 230 5 750 663 6 247 187 6 830 729 7 568 886 8 297 902 9 222 579 10 793 699  
Różnica pomiędzy rezerwą na koniec pierwszego roku a rezerwą oszacowaną na koniec okresu sprawozdawczego (ang. run-off result) (1 875 650) (2 129 836) (2 454 404) (2 176 731) (2 354 589) (1 868 260) (984 155) (397 354) 279 893  
Powyższa różnica jako procent rezerwy na koniec pierwszego roku -25% -27% -30% -25% -25% -19% -9% -3% 2%  
Rozwój szkód w ubezpieczeniach bezpośrednich majątkowych i osobowych na udziale własnym (wg okresu sprawozdawczego) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego 6 356 239 6 916 099 7 433 410 7 972 938 8 639 044 9 304 621 10 413 376 11 453 315 12 813 985 12 652 743
Rezerwa oraz łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego):                    
- wyliczone 1 rok później 6 145 931 6 790 822 7 568 099 7 843 760 8 838 330 9 731 139 10 722 247 11 787 321 12 524 663  
- wyliczone 2 lata później 6 201 722 6 968 715 7 597 785 8 091 605 9 344 945 10 185 213 11 282 329 11 703 615    
- wyliczone 3 lata później 6 396 354 6 991 045 7 909 625 8 558 410 9 872 521 10 946 654 11 277 787      
- wyliczone 4 lata później 6 405 273 7 246 292 8 343 715 9 106 236 10 672 033 11 071 268        
- wyliczone 5 lat później 6 589 073 7 683 193 8 874 588 9 891 566 10 817 590          
- wyliczone 6 lat później 7 008 662 8 189 106 9 656 518 10 037 345            
- wyliczone 7 lat później 7 457 627 8 904 032 9 826 508              
- wyliczone 8 lat później 8 108 651 9 070 206                
- wyliczone 9 lat później 8 280 359                  
Suma rezerwy oraz łącznych wypłat odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 8 280 359 9 070 206 9 826 508 10 037 345 10 817 590 11 071 268 11 277 787 11 703 615 12 524 663  
Łączne wypłaty odszkodowań (od zakończenia pierwszego okresu sprawozdawczego do końca bieżącego okresu sprawozdawczego z pominięciem wypłat dokonanych przed końcem pierwszego okresu sprawozdawczego) 3 745 809 4 075 856 4 281 212 3 996 811 4 211 923 3 760 879 3 308 752 2 858 444 2 176 622  
Rezerwa wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 4 534 550 4 994 350 5 545 296 6 040 534 6 605 667 7 310 389 7 969 035 8 845 171 10 348 041  
Różnica pomiędzy rezerwą na koniec pierwszego roku a rezerwą oszacowaną na koniec okresu sprawozdawczego (ang. run-off result) (1 924 120) (2 154 107) (2 393 098) (2 064 407) (2 178 546) (1 766 647) (864 411) (250 300) 289 322  
Powyższa różnica jako procent rezerwy na koniec pierwszego roku -30% -31% -32% -26% -25% -19% -8% -2% 2%  

Przyrost ujemnej wartości run-off’u w 2015 roku wynika głównie z rozpoznania roszczeń z tytułu szkód osobowych dla szkód z lat ubiegłych.

Główną część portfela Grupy PZU stanowią ubezpieczenia komunikacyjne – autocasco oraz OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oba rodzaje ubezpieczeń zawierane są na ogół na rok, w trakcie którego szkoda musi zaistnieć, aby została wypłacona. W przypadku ubezpieczenia autocasco czas na zgłoszenie szkody jest krótki i nie jest źródłem niepewności. Inaczej jest w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdzie czas na zgłoszenie szkody może wynosić aż 30 lat. Wysokość szkód majątkowych jest w szczególności wrażliwa na ilość zgłaszanych roszczeń sądowych oraz zapadające w poszczególnych sprawach wyroki sądowe. W przypadku umów ubezpieczeń OC pojawiają się nowe typy szkód oraz dodatkowe roszczenia ujawniane ze znacznym opóźnieniem, co istotnie komplikuje proces szacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Ze względu na uwarunkowania klimatyczne regionu, w którym działalność prowadzi Grupa PZU, ryzyko koncentracji może wystąpić w przypadku szkód o charakterze katastroficznym, jak np. powodzie czy huragany. W związku z tym poniżej zaprezentowano narażenie Grupy PZU na szkody o charakterze katastroficznym.

W zależności od udziału procentowego wartości wypłaconych szkód powodziowych i huraganowych w łącznej wartości szkód wypłaconych w latach, w których dochodziło do zdarzeń o charakterze katastroficznym, tj. powodzi czy huraganów wyróżniono trzy grupy regionów. Następnie dla każdego regionu ustalono odpowiednie wartości sum ubezpieczenia i ilości polis uzyskując koncentrację ryzyka powodziowego i huraganowego.

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – narażenie na szkody powodziowe

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – narażenie na szkody powodziowe na 31 grudnia 2015 Suma ubezpieczeniaRazem
  0-200 tys. zł200-500 tys. zł500-1 000 tys. zł1 000-2 000 tys. złpow. 2 000 tys. zł 
Regiony A - gdzie odszkodowania powodziowe stanowią od 0 do 5% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 6,5% 10,0% 4,3% 1,9% 9,8% 32,5%
Liczba polis 32,2% 10,3% 2,1% 0,5% 0,3% 45,4%
Regiony B - gdzie odszkodowania powodziowe stanowią od 5 do 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 1,1% 1,5% 0,8% 0,6% 7,1% 11,1%
Liczba polis 5,8% 1,6% 0,4% 0,1% 0,2% 8,1%
Regiony C - gdzie odszkodowania powodziowe stanowią powyżej 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 6,4% 10,3% 3,9% 2,1% 33,7% 56,4%
Liczba polis 33,1% 10,6% 1,9% 0,5% 0,4% 46,5%
Razem  Suma ubezpieczenia 14,0% 21,8% 9,0% 4,6% 50,6% 100,0%
Liczba polis 71,1% 22,5% 4,4% 1,1% 0,9% 100,0%
Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – narażenie na szkody powodziowe na 31 grudnia 2014 Suma ubezpieczeniaRazem
  0-200 tys. zł200-500 tys. zł500-1 000 tys. zł1 000-2 0000 tys. złpow. 2 000 tys. zł 
Regiony A - gdzie odszkodowania powodziowe stanowią od 0 do 5% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 3,8% 6,6% 2,5% 1,2% 12,4% 26,5%
Liczba polis 18,6% 5,6% 1,2% 0,3% 0,3% 26,0%
Regiony B - gdzie odszkodowania powodziowe stanowią od 5 do 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 2,5% 2,8% 1,1% 0,9% 6,4% 13,7%
Liczba polis 12,3% 2,8% 0,5% 0,2% 0,2% 16,0%
Regiony C - gdzie odszkodowania powodziowe stanowią powyżej 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 8,2% 12,9% 4,9% 2,4% 31,4% 59,8%
Liczba polis 41,8% 13,0% 2,3% 0,5% 0,4% 58,0%
Razem  Suma ubezpieczenia 14,5% 22,3% 8,5% 4,5% 50,2% 100,0%
Liczba polis 72,7% 21,4% 4,0% 1,0% 0,9% 100,0%

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – narażenie na szkody huraganowe

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – narażenie na szkody huraganowe na 31 grudnia 2015 Suma ubezpieczeniaRazem
  0-200 tys. zł200-500 tys. zł500-1 000 tys. zł1 000-2 000 tys. złpow. 2 000 tys. zł 
Regiony A - gdzie odszkodowania huraganowe stanowią od 0 do 5% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 6,2% 9,9% 4,3% 2,0% 14,9% 37,3%
Liczba polis 32,9% 10,2% 2,0% 0,5% 0,3% 45,9%
Regiony B - gdzie odszkodowania huraganowe stanowią od 5 do 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 4,6% 8,0% 3,1% 1,6% 25,5% 42,8%
Liczba polis 23,1% 8,2% 1,5% 0,4% 0,6% 33,8%
Regiony C - gdzie odszkodowania huraganowe stanowią powyżej 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 2,9% 4,0% 1,7% 1,0% 10,3% 19,9%
Liczba polis 15,1% 4,1% 0,8% 0,2% 0,1% 20,3%
Razem  Suma ubezpieczenia 13,7% 21,9% 9,1% 4,6% 50,7% 100,0%
Liczba polis 71,1% 22,5% 4,3% 1,1% 1,0% 100,0%
Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – narażenie na szkody huraganowe na 31 grudnia 2014 Suma ubezpieczeniaRazem
  0-200 tys. zł200-500 tys. zł500-1 000 tys. zł1 000-2 000 tys. złpow. 2 000 tys. zł 
Regiony A - gdzie odszkodowania huraganowe stanowią od 0 do 5% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 8,9% 15,6% 6,0% 3,0% 38,3% 71,8%
Liczba polis 46,3% 14,5% 2,8% 0,7% 0,8% 65,1%
Regiony B - gdzie odszkodowania huraganowe stanowią od 5 do 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 4,7% 5,8% 2,2% 1,3% 9,8% 23,8%
Liczba polis 22,8% 5,9% 1,0% 0,3% 0,3% 30,3%
Regiony C - gdzie odszkodowania huraganowe stanowią powyżej 15% wszystkich szkód  Suma ubezpieczenia 0,7% 0,9% 0,3% 0,2% 2,3% 4,4%
Liczba polis 3,5% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 4,6%
Razem  Suma ubezpieczenia 14,3% 22,3% 8,5% 4,5% 50,4% 100,0%
Liczba polis 72,6% 21,3% 4,0% 1,0% 1,1% 100,0%

Przesunięcie ryzyka na regiony o wyższym odsetku szkód huraganowych wynika z większej liczby zdarzeń ubezpieczeniowych spowodowanych huraganami w 2015 roku, w porównaniu do zdarzeń z roku 2014.

Koncentracja ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – ubezpieczenia OC inne niż komunikacyjne

Koncentrację ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych z tytułu ubezpieczeń OC innych niż komunikacyjne, mierzoną wysokością składki przypisanej brutto, przedstawiono według sum gwarancyjnych i rodzajów ochrony ubezpieczeniowej.

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – ubezpieczenia OC na 31 grudnia 2015Suma ubezpieczeniaRazem
 0-200 tys. zł200-500 tys. zł500-1 000 tys. zł1 000-2 000 tys. złpow. 2 000 tys. zł 
OC ogólne, w życiu prywatnym oraz inne pozostałe 18,4% 3,4% 2,3% 2,9% 12,7% 39,7%
OC personelu medycznego oraz ZOZ 0,5% 1,2% 1,1% 6,0% 26,3% 35,1%
OC podmiotów z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej poza medyczną i rolniczą (usługi prawne, doradcze i inne) 8,0% 3,6% 1,7% 2,1% 4,4% 19,8%
OC rolników oraz dotyczące ich majątku ruchomego 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3%
OC za produkt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Razem 26,9% 8,2% 5,1% 16,3% 43,5% 100,0%
Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych – ubezpieczenia OC na 31 grudnia 2014Suma ubezpieczeniaRazem
 0-200 tys. zł200-500 tys. zł500-1 000 tys. zł1 000-2 000 tys. złpow. 2 000 tys. zł 
OC ogólne, w życiu prywatnym oraz inne pozostałe 15,5% 3,4% 2,5% 2,9% 14,1% 38,4%
OC personelu medycznego oraz ZOZ 0,6% 1,0% 1,2% 6,4% 33,1% 42,3%
OC podmiotów z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej poza medyczną i rolniczą (usługi prawne, doradcze i inne) 5,5% 2,9% 1,3% 1,5% 3,7% 14,9%
OC rolników oraz dotyczące ich majątku ruchomego 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 4,3%
OC za produkt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Razem 21,6% 7,3% 5,0% 15,1% 51,0% 100,0%

Skapitalizowana wartość rent

Poniższe wyniki nie uwzględniają wpływu zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowychWpływ zmiany założeń na wynik finansowy nettoWpływ zmiany założeń na kapitały własne
 31 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 2014
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 426 594 426 244 426 594 426 244
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. (1 103 521) (1 101 344) (1 103 521) (1 101 344)
Śmiertelność 110% obecnie założonej 131 619 132 268 131 619 132 268
Śmiertelność 90% obecnie założonej (146 720) (147 984) (146 720) (147 984)
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i osobowychWpływ zmiany założeń na wynik finansowy nettoWpływ zmiany założeń na kapitały własne
 31 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 2014
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 411 837 415 451 411 837 415 451
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. (1 063 628) (1 073 704) (1 063 628) (1 073 704)
Śmiertelność 110% obecnie założonej 127 435 128 940 127 435 128 940
Śmiertelność 90% obecnie założonej (142 011) (144 263) (142 011) (144 263)

8.5.1.2 Stopień narażenia na ryzyko ubezpieczeniowe - ubezpieczenia na życie

Grupa PZU nie zaprezentowała informacji dotyczących rozwoju szkód w ubezpieczeniach na życie, ze względu na fakt, że niepewność kwot i okresu wypłaty odszkodowań zwykle ustępuje w ciągu jednego roku.

Koncentracja ryzyka związana jest z koncentracją umów lub sum ubezpieczenia. W przypadku tradycyjnych ubezpieczeń indywidualnych, gdzie ryzyko koncentracji związane jest z możliwością wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego lub z potencjalną wysokością wypłat z tytułu pojedynczego zdarzenia, ryzyko ocenia się w sposób indywidualny. Ocena obejmuje zarówno ryzyko medyczne, jak też – w uzasadnionych przypadkach – finansowe. Dzięki temu dokonywana jest selekcja ryzyk (ocena osoby przystępującej do umowy ubezpieczenia) oraz określenie maksymalnego poziomu akceptowalnego ryzyka.

W ubezpieczeniach grupowych wystąpienie ryzyka koncentracji jest ograniczone poprzez wielkość portfela umów. Pozwala to zmniejszyć poziom zaburzeń wynikających z losowości przebiegów ubezpieczeń. Ponadto istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko związane z koncentracją jest forma umowy zbiorowej, w ramach której wszyscy członkowie grupy mają tę samą sumę ubezpieczenia oraz zakres gwarantowanej ochrony. Tym samym zjawisko koncentracji niektórych ryzyk w ramach portfela umów nie występuje.

W przypadku umów ubezpieczeń grupowych, gdzie dopuszcza się możliwość kształtowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej na poziomie poszczególnych umów grupowych, stosowana jest uproszczona ocena ryzyka. Prowadzi się ją na podstawie informacji o branży zawodowej danego zakładu pracy przy założeniu odpowiednich limitów uczestnictwa osób ubezpieczonych w stosunku do osób zatrudnionych w zakładzie pracy. Stosowane w tych przypadkach składki ubezpieczeniowe i odpowiednie narzuty wynikają z prowadzonych analiz statystycznych częstości występowania świadczeń na poziomie zdefiniowanych homogenicznych grup ryzyka, z uwzględnieniem względnych częstości występowania zdarzeń w stosunku do statystyk publicznych.

Należy również zaznaczyć, że dla większości umów wielkość świadczenia jest ściśle zdefiniowana w umowie ubezpieczenia. W porównaniu do typowych umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych zmniejsza się ryzyko koncentracji polegające na stosunkowo rzadkim występowaniu pojedynczych zdarzeń o znacznej wysokości wypłat.

Ubezpieczenia rentowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życieWpływ zmiany założeń na wynik finansowy nettoWpływ zmiany założeń na kapitały własne
 31 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 2014
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. (31 501) (34 259) (31 501) (34 259)
Śmiertelność 90% obecnie założonej (11 704) (12 318) (11 704) (12 318)

Ubezpieczenia na życie z DPF z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych

Zmiana założeń dla rezerw dotyczących umów ubezpieczeń na życie z DPF z wyłączeniem ubezpieczeń rentowychWpływ zmiany założeń na wynik finansowy nettoWpływ zmiany założeń na kapitały własne
 31 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 2014
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. (2 157 032) (2 194 319) (2 157 032) (2 194 319)
Śmiertelność 110% obecnie założonej (901 924) (922 805) (901 924) (922 805)
110% zachorowalności i wypadkowości (178 931) (187 082) (178 931) (187 082)

Wpływ rezygnacji klientów w ubezpieczeniach na życie

W wyliczeniach rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie nie uwzględnia się ryzyka rezygnacji ubezpieczonych. Poniżej zaprezentowano wpływ hipotetycznej rezygnacji 10% wszystkich klientów w ubezpieczeniach na życie.

Pozycja sprawozdania finansowego 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 116 763 2 093 927
Odszkodowania i świadczenia wypłacone (803 356) (782 563)
Zmiana stanu odroczonych kosztów akwizycji (7 002) (6 256)
Wynik finansowy brutto 1 306 406 1 305 109
Wynik finansowy netto 1 058 189 1 057 138
Kapitały własne 1 058 189 1 057 138

8.5.2 Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wahań poziomu i wahań zmienności rynkowych cen aktywów, spreadu kredytowego, wartości zobowiązań i instrumentów finansowych.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko cen akcji – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen akcji lub wahań zmienności rynkowych cen akcji;
 • ryzyko cen udziałów i akcji nienotowanych – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wycen akcji nienotowanych i udziałów;
 • ryzyko cen nieruchomości – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen nieruchomości lub wahań zmienności rynkowych cen nieruchomości;
 • ryzyko cen towarów – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian rynkowych cen towarów lub wahań zmienności rynkowych cen towarów;
 • ryzyko inflacji – możliwość poniesienia straty związana z poziomem realizowanej inflacji, w szczególności inflacji cen towarów i usług, a także oczekiwań dotyczących przyszłego poziomu inflacji, mających wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań;
 • ryzyko płynności – ryzyko niemożności zrealizowania lokat i innych aktywów bez wpływu na ich rynkowe ceny w celu uregulowania swoich zobowiązań finansowych w momencie, gdy stają się one wymagalne;
 • ryzyko stopy procentowej – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań w wyniku zmian w strukturze terminowej rynkowych stóp procentowych lub wahań zmienności rynkowych stóp procentowych wolnych od ryzyka;
 • ryzyko bazowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmiany wartości instrumentów finansowych lub aktywów oraz zmiany wartości bieżącej prognozowanych przepływów ze zobowiązań, w wyniku zmian w strukturze terminowej spreadów rynkowych stóp procentowych względem stóp wolnych od ryzyka lub wahań zmienności tych spreadów – z wyłączeniem spreadów kredytowych;
 • ryzyko walutowe – możliwość poniesienia straty na skutek zmian wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych w wyniku zmian kursów wymiany walut lub wahań zmienności kursów wymiany walut;
 • ryzyko spreadu kredytowego – możliwość poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowanych zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko koncentracji – możliwość poniesienia straty wynikającej z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ryzyko koncentracji aktywów oraz ryzyko spreadu kredytowego jest traktowane jako integralna część ryzyka rynkowego przy pomiarze ryzyka na potrzeby profilu ryzyka, tolerancji na ryzyko i raportowaniu wskaźników ryzyka rynkowego. Jednak proces zarządzania tymi ryzykami ma odmienną specyfikę niż proces zarządzania pozostałymi podkategoriami ryzyka rynkowego i został opisany w punkcie 8.5.3 wraz z procesem zrządzania ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

Ryzyko rynkowe w Grupie PZU pochodzi z trzech głównych źródeł:

 • działalności związanej z dopasowaniem aktywów do zobowiązań (portfel ALM);
 • działalności związanej z aktywną alokacją, tj. wyznaczaniem optymalnej średnioterminowej struktury aktywów (portfele AA);
 • działalności bankowej w Alior Banku – w jej efekcie Grupa PZU istotnie zwiększyła narażenie na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe.

Działalność inwestycyjną w spółkach Grupy PZU reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez Rady Nadzorcze, Zarządy i dedykowane Komitety.

Jednostki ds. ryzyka współuczestniczą w identyfikacji ryzyk, dokonują ich pomiaru oraz monitorują i raportują o tych ryzykach. Ryzyko rynkowe mierzy się na podstawie metody wartości zagrożonej (VaR, ang. Value at Risk). Całkowitą wartość ryzyka rynkowego wyznacza się poprzez agregację wielkości poszczególnych ryzyk na podstawie zdefiniowanej macierzy korelacji. W celu efektywnego zarządzania ryzykiem rynkowym ustala się limity w postaci kwoty kapitału alokowanego na dane ryzyko rynkowe, jak również limity na poszczególne czynniki ryzyka rynkowego.

W Alior Banku ekspozycja na ryzyko rynkowe i płynności jest ograniczana przez system limitów, okresowo aktualizowanych, wprowadzanych uchwałą rady nadzorczej lub zarządu, obejmujących wszystkie miary ryzyka. W Alior Banku funkcjonują trzy rodzaje limitów, różniące się zakresem oraz sposobem funkcjonowania – limity podstawowe, uzupełniające, limity stress-test. Zarządzanie ryzykiem rynkowym skupia się na potencjalnych zmianach wyniku ekonomicznego.

Ekspozycja na ryzyko rynkowe

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2015 NotaAktywa na ryzyko GrupyAktywa na ryzyko klientaRazem
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej   82 838 239 1 625 086 84 463 325
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu 35.135.2,
35.335.4
30 962 178 1 429 723 32 391 901
Dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu 35.135.2,
35.335.4
7 963 895 103 956 8 067 851
Należności od klientów z tytułu kredytów 35.4 30 331 615 - 30 331 615
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 35.4 5 187 637 91 407 5 279 044
Pożyczki 35.4 1 929 045 - 1 929 045
Środki pieniężne 40 2 439 863 - 2 439 863
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 35.4 3 132 740 - 3 132 740
Instrumenty pochodne   891 266 - 891 266
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe   3 671 814 3 541 002 7 212 816
Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym 35.2, 35.3 2 984 125 519 322 3 503 4471)
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 35.2, 35.3 466 001 3 021 680 3 487 6812)
Instrumenty pochodne 35.3 221 688 - 221 688
Razem    86 510 053 5 166 088 91 676 141

1) Różnica do wartości wykazanych jako instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym w notach 35.2 i 35.3 w kwocie 19 153 tys. zł dotyczy notowanych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych wykazanych w linii poniżej.

2) Różnica do wartości wykazanych jako instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym w notach 35.2 i 35.3 w kwocie 33 700 tys. zł dotyczy notowanych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (19 153 tys. zł) oraz nieujętych w tej pozycji nienotowanych instrumentów kapitałowych innych niż jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne (52 853 tys. zł).

Wartość bilansowa na 31 grudnia 2014 NotaAktywa na ryzyko GrupyAktywa na ryzyko klientaRazem
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej   48 991 002 1 557 038 50 548 040
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu  35.135.2,
35.335.4
30 686 636  1 368 931  32 055 567
Dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu 35.135.2,
35.335.4
5 851 652 105 969 5 957 621
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 35.4 6 061 643 82 138 6 143 781
Pożyczki 35.4 2 309 972 - 2 309 972
Środki pieniężne 40 324 007 - 324 007
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 35.4 3 250 173 - 3 250 173
Instrumenty pochodne   506 919 - 506 919
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe   3 110 178 3 422 151 6 532 329
Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym 35.235.3 2 831 054 532 352 3 363 4061)
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 35.235.3 239 640 2 889 799 3 129 4392)
Instrumenty pochodne   39 484 - 39 484
Razem 52 101 180 4 979 189 57 080 369

1) Różnica do wartości wykazanych jako instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym w notach 35.2 i 35.3 w kwocie 10 529 tys. zł dotyczy notowanych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych wykazanych w linii poniżej.

2) Różnica do wartości wykazanych jako instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym w notach 35.2 i 35.3 w kwocie 10 073 tys. zł dotyczy notowanych jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (10 529 tys. zł) oraz nieujętych w tej pozycji nienotowanych instrumentów kapitałowych innych niż jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne (456 tys. zł).

Na 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły aktywa finansowe i środki pieniężne przeznaczone do sprzedaży.

Wartość bilansowa aktywów finansowych i środki pieniężne przeznaczonych do sprzedażyNota 4131 grudnia 2014
Aktywa finansowe i środki pieniężne narażone na ryzyko stopy procentowej   314 284
Dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu   217 852
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych   88 085
Środki pieniężne   8 347
Aktywa finansowe narażone na inne ryzyko cenowe   36 702
Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym   16 366
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjnew funduszach inwestycyjnych   20 336
Razem   350 986

W ramach swojej działalności lokacyjnej Grupa PZU wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe jako narzędzia zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Większość instrumentów służy do zmniejszenia ekspozycji na poszczególne typy ryzyka.

W tabelach przedstawiono zaangażowanie Grupy PZU w instrumenty pochodne na 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku.

Instrumenty pochodne związane ze stopą procentowąKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2015Aktywa w wartości godziwej na 31 grudnia 2015Zobowiązania w wartości godziwej na 31 grudnia 2015
 Do 3 miesięcyPowyżej 3 miesięcy do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty wykazywane jako transakcje zabezpieczające przepływy pieniężne – instrumenty nienotowane, w tym: 100 000 6 060 000 4 635 000 - 10 795 000 139 578 -
- transakcje SWAP 100 000 6 060 000 4 635 000 - 10 795 000 139 578 -
Instrumenty wykazywane jako przeznaczone do obrotu, w tym: 4 539 937 9 150 822 41 305 044 8 479 530 63 475 333 751 688 846 515
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 413 148 1 236 454 411 090 - 2 060 692 - 20 362
- kontrakty terminowe 413 148 1 236 454 411 090 - 2 060 692 - 20 362
Instrumenty nienotowane (OTC), w tym: 4 126 789 7 914 368 40 893 954 8 479 530 61 414 641 751 688 826 153
- kontrakty terminowe 2 449 411 162 123 6 543 - 2 618 077 22 168 19 905
- transakcje SWAP 1 299 586 6 872 059 40 069 037 8 359 530 56 600 212 725 722 802 450
- opcje call (zakup) 188 896 440 093 409 187 60 000 1 098 176 3 798 -
- opcje put (sprzedaż) 188 896 440 093 409 187 60 000 1 098 176 - 3 798
Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, razem 4 639 937 15 210 822 45 940 044 8 479 530 74 270 333 891 266 846 515
Instrumenty pochodne związane ze stopą procentowąKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2014Aktywa w wartości godziwej na 31 grudnia 2014Zobowiąza-nia w wartości godziwej na 31 grudnia 2014
 Do 3 miesięcyPowyżej 3 miesięcy do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty nienotowane (OTC), w tym: 5 405 303 13 317 880 27 608 149 5 145 782 51 477 114 506 919 556 426
- kontrakty terminowe 2 500 000 6 417 880 - - 8 917 880 7 203 5 735
- transakcje SWAP 2 905 303 6 900 000 27 608 149 5 145 782 42 559 234 499 716 550 691
Instrumenty pochodne związane ze stopą procentową, razem 5 405 303 13 317 880 27 608 149 5 145 782 51 477 114 506 919 556 426
Instrumenty pochodne związane z kursami walutKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2015Aktywa w wartości godziwej na 31 grudnia 2015Zobowiązania w wartości godziwej na 31 grudnia 2015
 Do 3 miesięcyPowyżej 3 miesięcy do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty nienotowane (OTC), w tym: 6 661 014 2 619 764 1 654 394 68 016 11 003 188 170 129 63 213
- kontakty terminowe 1 448 763 573 313 295 341 - 2 317 417 54 620 7 747
- transakcje SWAP 4 892 809 1 622 877 1 235 293 68 016 7 818 995 106 385 46 339
- opcje call (zakup) 159 721 211 787 61 880 - 433 388 9 124 -
- opcje put (sprzedaż) 159 721 211 787 61 880 - 433 388 - 9 127
Instrumenty pochodne związane z kursami walut, razem 6 661 014 2 619 764 1 654 394 68 016 11 003 188 170 129 63 213
Instrumenty pochodne związane z kursami walutKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2014Aktywa w wartości godziwej na 31 grudnia 2014Zobowiązania w wartości godziwej na 31 grudnia 2014
 Do 3 miesięcyPowyżej 3 miesięcy do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latRazem  
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: - 620 808 1 030 540 1 651 348 - 9 516
- kontrakty terminowe - 620 808 1 030 540 1 651 348 - 9 516
Instrumenty nienotowane (OTC), w tym: 3 899 010 175 360 - 4 074 370 14 975 48 266
- kontakty terminowe 1 292 039 - - 1 292 039 720 15 633
- transakcje SWAP 2 606 971 - - 2 606 971 13 016 32 633
- opcje call (zakup) - 87 680 - 87 680 994 -
- opcje put (sprzedaż) - 87 680 - 87 680 245 -
Instrumenty pochodne związane z kursami walut, razem 3 899 010 796 168 1 030 540 5 725 718 14 975 57 782
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowychKwota bazowa wg terminów wymagalnościna 31 grudnia 2015Aktywa w wartości godziwej na 31 grudnia 2015Zobowiązania w wartości godziwej na 31 grudnia 2015
 Do 3 miesięcyPowyżej 3 miesięcy do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latPowyżej 5 latRazem  
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: 514 28 987 - - 29 501 131 -
- kontrakty terminowe 514 - - - 514   -
- opcje call (sprzedaż) - 28 987 - - 28 987 131 -
Instrumenty nienotowane (OTC), w tym: 119 893 736 339 384 091 3 177 910 4 418 233 51 428 30 756
- opcje call (zakup) 119 893 385 223 384 091 1 588 955 2 478 162 51 428 -
- opcje call (sprzedaż) - 351 116 - 1 588 955 1 940 071 - 30 756
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowych, razem 120 407 765 326 384 091 3 177 910 4 447 734 51 559 30 756
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowychKwota bazowa wg terminów wymagalności na 31 grudnia 2014Aktywa w wartości godziwej na 31 grudnia 2014Zobowiązania w wartości godziwej na 31 grudnia 2014
 Do 3 miesięcyPowyżej 3 miesięcy do 1 rokuPowyżej 1 roku do 5 latRazem  
Instrumenty notowane na rynku regulowanym, w tym: - 734 930 1 030 540 1 765 470 1 843 9 516
- kontrakty terminowe - 620 808 1 030 540 1 651 348 - 9 516
- opcje call (zakup) - 114 122 - 114 122 1 843 -
Instrumenty nienotowane (OTC), w tym: 215 110 102 539 365 732 683 381 22 666 2 120
- kontrakty terminowe 153 443 - - 153 443 - 2 120
- opcje call (zakup) 61 667 102 539 365 732 529 938 22 666 -
Instrumenty pochodne związane z cenami papierów wartościowych, razem 215 110 837 469 1 396 272 2 448 851 24 509 11 636

Koncentracja ryzyka

  31 grudnia 2015 (tys. zł) 31 grudnia 2015 (% wartości aktywów finansowych) 31 grudnia 2014 (tys. zł) 31 grudnia 2014 (% wartości aktywów finansowych)
Zaangażowanie w skarbowe papiery wartościowe wyemitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz w transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży na tych papierach 32 996 823 36,70% 36 161 177 63,70%
Zaangażowanie Grupy PZU w akcje notowane na GPW 4 896 218 5,40% 2 713 587 4,80%
Zaangażowanie w aktywa związane z jednym bankiem (PKO Bank Polski SA - depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe i akcje tego banku) 2 231 099 2,50% 1 953 044 3,40%
Ogólne zaangażowanie aktywa bankowe - depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez banki, akcje banków oraz transakcje w instrumenty pochodne z nimi zawarte 14 431 537 16,10% 13 201 504 23,30%
Zaangażowanie w aktywa finansowe denominowane w polskim złotym 79 906 781 88,90% 52 678 740 92,80%

Zaangażowanie w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP, korporacje i jednostki samorządu terytorialnego

W tabelach poniżej zaprezentowano zaangażowanie spółek Grupy PZU w dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP, korporacje i jednostki samorządu terytorialnego. Instrumenty finansowe zakwalifikowane do portfeli utrzymywanych do terminu wymagalności oraz pożyczek zaprezentowano jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie, natomiast instrumenty finansowe zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży i wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (zarówno zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, jak i przeznaczone do obrotu) zaprezentowano jako wyceniane w wartości godziwej.

Dłużne papiery emitowane przez rządy inne niż RP

Na 31 grudnia 2015 roku Waluta Klasyfikacja do portfela Cena nabycia Wycena bilansowa Wycena w wartości godziwej Odpis z tytułu utraty wartości
Bułgaria EUR w wartości godziwej 24 715 25 664 25 664 -
Bułgaria EUR w zamortyzowanym koszcie 15 361 15 495 15 465 -
Chorwacja EUR w zamortyzowanym koszcie 16 910 17 023 16 806 -
Chorwacja USD w wartości godziwej 6 092 8 336 8 336 -
Czechy CZK w wartości godziwej 105 555 105 591 105 591 -
Hiszpania EUR w wartości godziwej 78 536 76 260 76 260 -
Irlandia EUR w wartości godziwej 6 878 6 827 6 827 -
Irlandia EUR w zamortyzowanym koszcie 7 433 7 547 7 800 -
Islandia USD w wartości godziwej 7 420 10 249 10 249 -
Litwa EUR w wartości godziwej 374 017 400 777 400 777 -
Litwa EUR w zamortyzowanym koszcie 137 041 139 542 141 846 -
Litwa USD w wartości godziwej 4 934 6 944 6 944 -
Łotwa EUR w wartości godziwej 55 953 59 991 59 991 -
Łotwa EUR w zamortyzowanym koszcie 19 024 19 433 19 065 -
Łotwa USD w wartości godziwej 31 236 40 191 40 191 -
Niemcy EUR w wartości godziwej 849 833 841 102 841 102 -
Portugalia EUR w wartości godziwej 80 361 78 194 78 194 -
Rumunia EUR w wartości godziwej 91 315 101 171 101 171 -
Rumunia EUR w zamortyzowanym koszcie 27 179 27 199 27 418 -
Rumunia RON w wartości godziwej 78 063 78 455 78 455 -
Rumunia USD w wartości godziwej 15 631 22 453 22 453 -
Sri Lanka USD w wartości godziwej 24 775 23 250 23 250 -
Turcja USD w wartości godziwej 99 310 103 164 103 164 -
Ukraina UAH w wartości godziwej 12 509 1) 9 955 1) 9 955 1) -
Ukraina UAH w zamortyzowanym koszcie 13 512 1) 11 256 1) 11 322 1) -
Ukraina USD w wartości godziwej 3 710 3 645 3 645 -
Ukraina USD w zamortyzowanym koszcie 1 518 1 965 2 071 -
Węgry EUR w wartości godziwej 111 052 115 176 115 176 -
Węgry EUR w zamortyzowanym koszcie 12 642 12 935 13 074 -
Węgry HUF w wartości godziwej 157 196 156 924 156 924 -
Węgry USD w wartości godziwej 7 801 10 718 10 718 -
Stany Zjednoczone USD w wartości godziwej 160 062 155 685 155 685 -
pozostałe EUR/USD w wartości godziwej 63 343 63 526 63 526 -
pozostałe EUR w zamortyzowanym koszcie 7 990 8 226 8 297 -
Razem     2 708 907 2 764 869 2 767 412 -

1) W przypadku tych obligacji co pół roku następuje spłata nominału obligacji w stałej kwocie 100 UAH (tj. 10% wartości nominalnej obligacji). Cena nabycia pokazuje rzeczywistą cenę, zapłaconą przez spółkę i nie uwzględnia dokonywanych spłat nominału.

Na 31 grudnia 2014 roku Waluta Sposób wyceny Cena nabycia Wycena bilansowa Wycena w wartości godziwej Odpis z tytułu utraty wartości
Bułgaria EUR w wartości godziwej 12 589 13 941 13 941 -
Chorwacja USD w wartości godziwej 13 489 15 555 15 555 -
Chorwacja EUR w zamortyzowanym koszcie 2 418 2 447 2 478 -
Cypr EUR w wartości godziwej 20 663 21 585 21 585 -
Islandia USD w wartości godziwej 24 745 29 246 29 246 -
Litwa EUR w wartości godziwej 61 935 68 565 68 565 -
Litwa LTL w wartości godziwej 436 696 458 145 458 145 -
Litwa USD w wartości godziwej 14 178 17 113 17 113 -
Litwa EUR w zamortyzowanym koszcie 12 964 14 050 15 380 -
Litwa LTL w zamortyzowanym koszcie 14 857 15 196 15 786 -
Łotwa EUR w wartości godziwej 66 277 70 051 70 051 -
Łotwa USD w wartości godziwej 31 236 35 048 35 048 -
Łotwa EUR w zamortyzowanym koszcie 1 631 1 679 1 781 -
Rumunia EUR w wartości godziwej 143 607 156 896 156 896 -
Rumunia RON w wartości godziwej 48 545 50 882 50 882 -
Rumunia USD w wartości godziwej 15 631 20 436 20 436 -
Turcja USD w wartości godziwej 449 477 477 -
Ukraina USD w wartości godziwej 1 458 1 663 1 663 -
Ukraina UAH w wartości godziwej 10 183 1) 9 343 1) 9 343 1) -
Ukraina UAH w zamortyzowanym koszcie 25 181 1) 9 231 1) 9 196 1) -
Ukraina USD w zamortyzowanym koszcie 23 692 25 916 25 785 -
Węgry EUR w wartości godziwej 17 308 20 230 20 230 -
Węgry HUF w wartości godziwej 160 882 163 499 163 499 -
Węgry USD w wartości godziwej 7 801 9 456 9 456 -
Węgry EUR w zamortyzowanym koszcie 570 655 721 -
pozostałe EUR/USD w wartości godziwej 53 492 59 279 59 279 -
Razem     1 222 477 1 290 584 1 292 537 -

1) W przypadku tych obligacji co pół roku następuje spłata nominału obligacji w stałej kwocie 100 UAH (tj. 10% wartości nominalnej obligacji). Cena nabycia pokazuje rzeczywistą cenę, zapłaconą przez spółkę i nie uwzględnia dokonywanych spłat nominału.

Wszystkie dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy inne niż RP, które wyceniono w wartości godziwej lub dla których zaprezentowano wartość godziwą (zaklasyfikowane do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności) znajdują się w Poziomie I hierarchii wartości godziwej.

Dłużne papiery emitowane przez korporacje oraz jednostki samorządu terytorialnego

Na 31 grudnia 2015 roku Sposób wyceny Cena nabycia Wycena bilansowa Wycena w wartości godziwej Odpis z tytułu utraty wartości
Spółki Indeksu WIG - Banki w wartości godziwej 322 868 325 778 325 778 -
  w zamortyzowanym koszcie 1 520 556 1 534 875 1 564 538 -
Spółki indeksu WIG - Paliwa w wartości godziwej 304 464 309 115 309 115 -
  w zamortyzowanym koszcie 700 000 700 686 710 287 -
Spółki Indeksu WIG - Chemia w zamortyzowanym koszcie 5 795 5 857 5 872 -
Spółki Indeksu WIG - Energia w zamortyzowanym koszcie 315 000 316 322 312 776 -
Banki krajowe nienotowane w zamortyzowanym koszcie 20 000 20 250 22 132 -
Banki hipoteczne w wartości godziwej 41 983 43 179 43 179 -
Banki zagraniczne w wartości godziwej 3 710 3 876 3 876 -
  w zamortyzowanym koszcie 71 985 73 999 76 542 1 142
Samorządy krajowe w wartości godziwej 45 632 56 592 56 592 -
  w zamortyzowanym koszcie 50 000 52 501 59 467 -
Spółki Indeksu WIG - Surowce w wartości godziwej 51 200 51 367 51 367 -
  w zamortyzowanym koszcie 195 000 151 069 151 139 42 836
Pozostałe - objęte odpisami w wartości godziwej 367 487 342 047 342 047 11 630
  w zamortyzowanym koszcie 86 120 87 515 87 466 -
Razem   4 101 800 4 075 028 4 122 173 55 608
Na 31 grudnia 2014 roku Sposób wyceny Cena nabycia Wycena bilansowa Wycena w wartości godziwej Odpis z tytułu utraty wartości
Spółki Indeksu WIG - Banki w wartości godziwej 184 224 190 676 190 676 -
  w zamortyzowanym koszcie 1 616 283 1 630 862 1 711 036 -
Spółki indeksu WIG - Paliwa w wartości godziwej 303 226 314 558 314 558 -
  w zamortyzowanym koszcie 700 000 700 746 715 642 -
Spółki Indeksu WIG - Chemia w zamortyzowanym koszcie 1 211 1 236 1 229 -
Spółki Indeksu WIG - Energia w zamortyzowanym koszcie 400 000 401 778 399 721 -
Banki krajowe nienotowane w zamortyzowanym koszcie 20 000 20 271 23 594 -
Banki zagraniczne w wartości godziwej 23 600 24 081 24 081 -
  w zamortyzowanym koszcie 76 359 77 813 82 944 -
Banki hipoteczne w wartości godziwej 41 983 42 623 42 623 -
Samorządy krajowe w wartości godziwej 45 632 58 608 58 608 -
  w zamortyzowanym koszcie 50 000 52 504 60 884 -
Pozostałe w wartości godziwej 38 427 38 942 38 942 -
  w zamortyzowanym koszcie 62 751 63 760 64 409 -
Spółki Indeksu WIG - Surowce - objęte odpisami w zamortyzowanym koszcie 200 000 193 142 201 339 10 144
Pozostałe - objęte pełnymi odpisami w wartości godziwej 11 630 - - 11 630
Banki zagraniczne - objęte pełnymi odpisami w zamortyzowanym koszcie 1 142 - - 1 142
Razem   3 776 468 3 811 600 3 930 288 22 916

8.5.2.1 Ryzyko stopy procentowej

W tabeli poniżej zaprezentowano test wrażliwości portfela aktywów finansowych Grupy PZU, w odniesieniu do aktywów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

Zmiana wartości portfela31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Wpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własneWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własne
spadek rynkowych stóp proc. o 100 pb. 601 366 148 659 125 668 223 086
wzrost rynkowych stóp proc. o 100 pb. (548 302) (142 455) (138 436) (219 307)

Powyższe testy wrażliwości nie zawierają wpływu zmian stóp procentowych dla prezentowanych w zobowiązaniach umów ubezpieczeniowych, kontraktów inwestycyjnych, ani należności Alior Banku od klientów. Analizę wpływu zmiany stopy technicznej na wycenę umów ubezpieczeniowych zaprezentowano w punkcie 8.5.1.

Ryzyko stopy procentowej związane ze zobowiązaniami Alior Banku wobec klientów wiąże się przede wszystkim z:

 • ryzykiem niedopasowania terminów przeszacowania;
 • ryzykiem bazowym, czyli wpływem nierównomiernej zmiany indeksów referencyjnych o zbliżonym terminie przeszacowania na wynik finansowy;
 • modelowaniem rachunków o nieokreślonym terminie zapadalności/wymagalności oraz wysokości oprocentowania ustalanego np. dla depozytów bieżących;
 • wpływem pozycji pozaodsetkowych (np. kapitał, majątek trwały).

Jedną z metod szacowania ekspozycji na ryzyko stopy procentowej jest wyznaczanie wielkości BPV, która określa szacowaną zmianę wyceny danej transakcji/pozycji w wyniku przesunięcia krzywej dochodowości równolegle o 1 p.b. Oszacowanie BPV dla Alior Banku na 31 grudnia 2015 r. przedstawiono poniżej:

Waluta Do 6 miesięcy 6 miesięcy – 1 rok 1 rok- 3 lata 3 - 5 lat 5 - 10 lat Razem
PLN (192,3) 17,3 369,8 (140,0) 30,3 85,2
EUR (19,1) (16,2) (19,7) (13,8) (6,6) (75,4)
USD 6,1 11,3 (6,2) (6,8) (0,4) 4,0
CHF 0,4 (0,1) (1,4) 0,0 0,0 (1,1)
GBP 0,6 1,7 0,1 0,0 0,0 2,5
Inne (0,5) (1,6) 0,0 0,0 0,0 (2,1)
Razem (204,8) 12,5 342,6 (160,6) 23,4 13,1

W celu szacowania poziomu ryzyka stopy procentowej Alior Bank stosuje model wartości zagrożonej (VaR). 99% VaR o horyzoncie 10 dni wyliczony na 31 grudnia 2015 roku dla księgi bankowej wyniósł 6 361 tys. zł. Działalność bankowa na potrzeby zarządzania ryzykiem stopy procentowej obejmuje papiery wartościowe (inne niż nabyte w celach handlowych), pożyczki, depozyty, kredyty oraz transakcje pochodne służące zabezpieczeniu ryzyka tej działalności. Alior Bank przeprowadza analizę scenariuszy obejmującą m. in. wpływ zmian stóp procentowych na przyszły wynik odsetkowy oraz wartość ekonomiczną kapitału. W ramach tych scenariuszy utrzymywane są wewnętrzne limity, których utylizacja mierzona jest codziennie. Wykorzystanie limitu zmiany wartości ekonomicznej kapitału przy przesunięciu równoległym krzywych procentowych o +/- 200 p.b. oraz przesunięciach nierównoległych przy scenariuszach +/- 100/400 p.b. (w tenorach 1M/10Y, pomiędzy nimi interpolacja liniowa przesunięcia) na 31 grudnia 2015 roku, przedstawia tabela:

Scenariusz (1M/10Y) Zmiana wartości ekonomicznej kapitału
+400 / +100 (170 383)
+100 / +400 (75 552)
+200 / +200 (99 421)
- 200 / - 200 79 039
- 100 / - 400 65 379
- 400 / - 100 78 498

8.5.2.2 Ryzyko walutowe

Stopień narażenia na ryzyko

Informację o narażeniu instrumentów finansowych na ryzyko walutowe w podziale na klasy zaprezentowano w punkcie 35.

Tabela poniżej prezentuje test wrażliwości portfela aktywów finansowych Grupy PZU, w odniesieniu do aktywów finansowych, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

Zmiana wartości portfela31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Wpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własneWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własne
wzrost kursów walut obcych wobec PLN o 20% 88 958 15 317 6 052 118 583
spadek kursów walut obcych wobec PLN o 20% (88 958) (15 317) (6 052) 1) (118 583) 1)

1) Przy założeniu spadku kursu hrywny ukraińskiej o 80% względem polskiego złotego (przy zachowaniu 20% spadku dla innych walut) ujemny wpływ na wynik finansowy i kapitały własne wyniósłby odpowiednio: 46 550 tys. zł i 159 081 tys. zł.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, stanowiące zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, zaangażowania w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Alior Bank w celu pomiaru ryzyka walutowego stosuje model wartości zagrożonej (VaR – Value at Risk), który oznacza potencjalną wartość straty na utrzymywanych pozycjach walutowych związanych ze zmianami kursów walutowych, przy zachowaniu założonego poziomu ufności oraz okresu utrzymania pozycji. Do wyznaczenia VaR Alior Bank stosuje metodę wariancji–kowariancji przy zachowaniu poziomu ufności równego 99%. Wielkość jest ustalana codziennie dla poszczególnych obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie i zarządzanie ryzykiem, indywidualnie oraz łącznie. Na 31 grudnia 2015 r. maksymalna strata na posiadanym przez Bank portfelu walutowym (zarządzanym w ramach księgi handlowej), wyznaczona w oparciu o VaR w horyzoncie czasowym 10 dni, mogła wynieść 106 tys. zł, przy zakładanym poziomie ufności 99%.

8.5.2.3 Ryzyko cen akcji

Stopień narażenia na ryzyko

Wartość portfela instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaprezentowano odpowiednio w punktach 35.2 oraz 35.3.

Analiza wrażliwości

W tabeli poniżej przedstawiono test wrażliwości portfela aktywów finansowych Grupy PZU, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU.

Zmiana wartości portfela31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Wpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własneWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własne
wzrost wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20% 545 254 207 188 345 885 561 156
spadek wyceny notowanych instrumentów kapitałowych o 20% (545 254) (207 188) (345 885) (561 156)

8.5.2.4 Ryzyko płynności

Źródłem ryzyka płynności finansowej w Grupie PZU jest możliwość wystąpienia trzech rodzajów zdarzeń:

 • niedobór środków płynnych w stosunku do bieżących potrzeb;
 • brak płynności posiadanych instrumentów finansowych;
 • strukturalne niedopasowanie zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań.

Zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się w wymiarze krótkoterminowym, średnioterminowym oraz długoterminowym, tj.:

 • płynność krótkoterminowa – utrzymuje się środki w portfelu płynnościowym oraz walutowym w wysokości nie większej niż wyznaczony dla nich limit. Ponadto do zarządzania płynnością wykorzystuje się transakcje warunkowe z przyrzeczeniem odkupu;
 • płynność średnioterminowa – utrzymuje się portfele lokat o odpowiedniej płynności finansowej;
 • płynność długoterminowa oraz ryzyko strukturalnego niedopasowania zapadalności aktywów do wymagalności zobowiązań – zarządza się dopasowaniem aktywów do zobowiązań (ALM, ang. Asset Liability Management), czyli dopasowaniem struktury lokat finansowych na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do charakteru tych rezerw.

Proces ALM obejmuje również możliwie najlepsze zagwarantowanie zdolności do wypłaty świadczeń i odszkodowań, także w niesprzyjających scenariuszach ekonomicznych. Ryzyko płynności mierzy się poprzez oszacowanie niedoborów środków pieniężnych dla regulowania zobowiązań. Podstawą oszacowania jest zestaw analiz obejmujących m.in. lukę płynności (niedopasowania przepływów netto), analizę rozkładu wydatków z działalności operacyjnej dokonywanych w krótkich okresach i analizę niedopasowania walutowego.

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Alior Banku polega na utrzymaniu pozycji płynnościowych tak, aby w każdym momencie możliwe było wypełnienie zobowiązań płatniczych za pomocą dostępnych środków w kasie, wpływów z transakcji o danej dacie zapadalności lub za pomocą sprzedaży zbywalnych aktywów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów utrzymania płynności.

Do zarządzania płynnością Alior Banku wykorzystuje się współczynniki i powiązane z nimi limity następujących rodzajów płynności:

 • płynność płatnicza – zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty. W ramach zarządzania płynnością płatniczą szczególny nacisk kładzie się na analizę płynności natychmiastowej oraz bieżącej (do 7 dni);
 • płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;
 • płynność średnioterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań w terminie zapadalności do 6 miesięcy;
 • płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

W ramach zarządzania ryzykiem płynności dokonuje się również analizy profilu zapadalności/wymagalności w dłuższym terminie, zależnej w dużym stopniu od przyjętych założeń w zakresie kształtowania się przyszłych przepływów gotówkowych związanych z pozycjami aktywów i pasywów. Założenia uwzględniają:

 • stabilność pasywów o nieokreślonych terminach wymagalności (np. rachunki bieżące, zerwania i odnowienia depozytów, poziom ich koncentracji);
 • możliwość skrócenia terminu zapadalności określonych pozycji aktywów (np. kredyty hipoteczne z możliwością wcześniejszej spłaty);
 • możliwość zbycia pozycji aktywów (portfel płynnościowy).

Stopień narażenia na ryzyko

Przyszłe przepływy z aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przedstawiono w wysokości nominalnej wartości prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych w podziale na okres, w którym nastąpi przepływ pieniężny. W przypadku dłużnych papierów wartościowych, pożyczek i lokat terminowych uwzględniono wszystkie przepływy, które nastąpią do dnia wykupu papieru wartościowego, likwidacji lokaty bądź spłaty pożyczki. Akcje i jednostki uczestnictwa zaprezentowano w okresach przewidywanej ich sprzedaży lub odkupu.

Dla potrzeb analizy dopasowania przepływów pieniężnych przedstawionych w tabelach na kolejnych stronach, zaangażowania Grupy PZU w fundusze inwestycyjne (jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne) nie zostały skonsolidowane. Oznacza to, że są wykazane jako jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne, a nie aktywa posiadane przez fundusze. Podejście takie odzwierciedla perspektywę zarządzania płynnością oraz zapewniania pokrycia rezerw technicznych aktywami na poziomie poszczególnych spółek, z uwzględnieniem ustawowych limitów dotyczących koncentracji rodzajowej tych aktywów.

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

W tabeli poniżej przedstawiono dopasowanie niezdyskontowanych przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie.

WyszczególnieniePrzewidywana wartość przepływów pieniężnych
 do 3 miesięcypowyżej 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej6 miesięcydo 1 rokupowyżej1 roku do 5 latpowyżej 5 lat
A. Prognozowane wydatki netto wynikające z umów ubezpieczenia zawartych do końca okresu sprawozdawczego (I + II) (2 165 008) (1 506 727) (2 118 797) (5 314 198) (10 794 855)
I. Wydatki (2 182 454) (1 516 853) (2 130 151) (5 342 773) (10 853 734)
II. Wpływy 17 446 10 126 11 354 28 575 58 879
B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 361 268 1 617 615 2 108 827 6 158 922 11 869 752
I. Przyszłe wpływy, których wartość jest znana na koniec okresu sprawozdawczego 1 964 880 999 235 627 170 4 742 265 6 188 827
- Obligacje rządowe 516 048 116 264 153 072 3 169 194 5 852 887
- Inne dłużne papiery wartościowe 19 460 15 071 294 609 322 037 183 543
- Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 792 907 640 279 - - -
- Pożyczki 71 528 - 547 995 442 89 135
- Należności 510 039 89 155 39 971 6 745 -
- Pozostałe 54 898 138 466 138 971 248 847 63 262
II. Przyszłe wpływy, których wartość zależy bezpośrednio od rynkowych stóp procentowych lub innych wskaźników i nie jest znana na koniec okresu sprawozdawczego 342 950 615 939 1 478 420 1 413 891 5 639 869
- Obligacje rządowe - - 302 510 61 346 359 331
- Inne dłużne papiery wartościowe 762 - 12 471 17 632 43 205
- Pożyczki - - - 34 598 -
- Akcje notowane na rynku regulowanym - - - - -
- Udziały i akcje nienotowane na rynku regulowanym - - - - -
- Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 342 188 615 939 1 163 439 1 300 315 3 436 085
- Certyfikaty inwestycyjne - - - - 1 801 248
III. Wpływy z pozostałych aktywów 53 438 2 441 3 237 2 766 41 056
C. Saldo prognozowanych przepływów (A + B) 196 260 110 888 (9 970) 844 724 1 074 897
D. Saldo skumulowanych przepływów 196 260 307 148 297 178 1 141 902 2 216 799

Prognozowane przepływy netto wynikające z umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych zawartych do końca okresu sprawozdawczego wyznaczono metodami statystyki i matematyki aktuarialnej z uwzględnieniem danych historycznych. Wpływy zostały skalkulowane w oparciu o składkę brutto. W wydatkach ujęto wszystkie prognozowane koszty do poniesienia w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia.

Miarą niedopasowania terminów dat zapadalności aktywów (lokat) oraz wymagalności zobowiązań (rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) jest luka duracji. Duracja lokat w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 3,3 (na 31 grudnia 2014 roku: 2,9) natomiast duracja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na 31 grudnia 2015 roku: 5,3 (na 31 grudnia 2014 roku: 5,8).

Ubezpieczenia na życie

W tabeli poniżej przedstawiono dopasowanie niezdyskontowanych przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i zobowiązań z tytułu kontraktów inwestycyjnych o gwarantowanych i ustalonych warunkach oraz powiązanych z nimi aktywów. Tabela ta nie obejmuje przepływów związanych z produktami ubezpieczeniowymi i kontraktami inwestycyjnymi, dla których ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający.

WyszczególnieniePrzewidywana wartość przepływów pieniężnych
 do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy do 1 rokupowyżej 1 roku do 5 latpowyżej 5 lat do 10 latpowyżej 10 lat do 20 latpowyżej 20 lat
A. Prognozowane wydatki netto wynikające z umów ubezpieczenia i kontraktów inwestycyjnych zawartych do końca okresu sprawozdawczego (I + II) (791 451) (221 366) (950 599) (1 297 562) (4 152 117) (5 995 992)
I. Wydatki (1 645 098) (1 043 553) (6 755 642) (6 886 259) (11 129 464) (9 691 369)
II. Wpływy 853 647 822 187 5 805 043 5 588 697 6 977 347 3 695 377
B. Wpływy z tytułu aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 2 600 370 851 129 5 572 275 7 864 938 4 113 273 5 942 597
I. Przyszłe wpływy, których wartość jest znana na koniec okresu sprawozdawczego 2 600 367 849 904 5 568 194 6 175 346 4 113 047 2 066 292
- Obligacje rządowe 1 898 822 637 233 4 977 294 6 097 443 4 113 047 2 066 292
- Inne dłużne papiery wartościowe 6 152 2 766 151 503 18 261 - -
- Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 695 372 209 884 166 529 57 535 - -
- Pożyczki 21 21 272 868 2 107 - -
II. Przyszłe wpływy, których wartość zależy bezpośrednio od rynkowych stóp procentowych lub innych wskaźników i nie jest znana na koniec okresu sprawozdawczego 3 1 225 4 081 1 689 592 226 3 876 305
- Obligacje rządowe - 94 - - - -
- Inne dłużne papiery wartościowe - 1 128 4 061 902 226 -
- Pożyczki 3 3 20 20 - -
- Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - - - - - 3 876 305
- Certyfikaty inwestycyjne - - - 1 688 670 - -
III. Wpływy z pozostałych aktywów - - - - - -
C. Saldo prognozowanych przepływów (A + B) 1 808 919 629 763 4 621 676 6 567 376 (38 844) (53 395)
D. Saldo skumulowanych przepływów 1 808 919 2 438 682 7 060 358 13 627 734 13 588 890 13 535 495

Prognoza przyszłych świadczeń oraz przyszłych składek netto w ubezpieczeniach na życie uwzględnia założenia dotyczące współczynników śmiertelności, współczynników wypadkowości i urodzenia dzieci, rezygnacji ubezpieczonych, prognozowanych świadczeń, prognozowanych wpływów z tytułu składek netto.

Miarą niedopasowania terminów dat zapadalności aktywów (lokat) oraz wymagalności zobowiązań (rezerw techniczno–ubezpieczeniowych) jest luka duracji. Duracja lokat w ubezpieczeniach na życie na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 5,2 (na 31 grudnia 2014 roku: 4,9), podczas gdy duracja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 19,4 (na 31 grudnia 2014 roku: 22,4).

Działalność bankowa

W poniższej tabeli zaprezentowano analizę zapadalności/wymagalności aktywów i zobowiązań Alior Banku według terminów kontraktowych. Kwoty wyrażono w milionach złotych.

31 grudnia 2015 1D 1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 10Y+ RAZEM
Aktywa 7 249 519 937 1 314 2 893 4 449 8 469 14 174 40 003
Gotówka i Nostro 2 090 - - - - - - - 2 090
Należności od banków - 122 - - - 184 - - 306
Należności od klientów 5 160 382 919 1 065 2 322 3 024 6 328 11 722 30 922
Papiery Wartościowe - 15 17 249 570 1 241 2 141 633 4 867
Pozostałe aktywa - - - - - - - 1 819 1 819
Zobowiązania i kapitały (13 938) (6 780) (5 391) (4 881) (1 876) (1 534) (1 224) (4 378) (40 003)
Zobowiązania wobec banków (11) (804) - - - (203) (43) - (1 061)
Zobowiązania wobec klientów (13 927) (5 098) (5 385) (4 622) (1 687) (621) (47) (17) (31 404)
Emisje własne - - (6) (259) (189) (710) (1 135) (847) (3 145)
Kapitały własne - - - - - - - (3 514) (3 514)
Pozostałe zobowiązania - (878) - - - - - - (878)
Luka bilansowa (6 689) (6 262) (4 454) (3 567) 1 017 2 915 7 244 9 795 -
Skumulowana luka bilansowa (6 689) (12 951) (17 405) (20 972) (19 955) (17 040) (9 795) -  
Instrumenty pochodne – wpływy - 2 455 763 536 1 722 1 108 407 60 7 052
Instrumenty pochodne – wypływy - (2 428) (753) (551) (1 721) (1 087) (404) (59) (7 002)
Instrumenty pochodne – netto - 27 10 (15) 2 22 3 1 50
Linie gwarancyjne i finansowe 8 639 3 9 37 134 98 2 20 8 942
Luka pozabilansowa 8 639 30 19 22 136 120 5 21 8 991
Luka ogółem 1 950 (6 232) (4 435) (3 545) 1 153 3 035 7 249 9 817 8 991
Luka skumulowana ogółem 1 950 (4 283) (8 718) (12 263) (11 110) (8 075) (826) 8 991  

Alior Bank przeprowadza ponadto testy warunków skrajnych płynności, sporządza plan pozyskania środków w sytuacjach awaryjnych oraz określa i weryfikuje zasady sprzedaży aktywów płynnych, uwzględniając koszty utrzymania płynności. Zgodnie z uchwałą KNF Alior Bank wyznacza:

 • lukę płynności krótkoterminowej (minimalną nadwyżkę płynności bieżącej) definiowaną jako różnica między sumą wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym, a wartością środków obcych niestabilnych. Wartość nadwyżki na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 1 880 mln zł;
 • współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi, obliczany jako iloraz funduszy własnych banku pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i aktywów niepłynnych. Wartość współczynnika na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 4,72;
 • współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi, obliczany jako iloraz sumy funduszy własnych pomniejszonych o łączną wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i środków obcych stabilnych oraz sumy aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności. Wartość współczynnika na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 1,11;
 • współczynnik płynności krótkoterminowej, definiowany jako iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym i wartości środków obcych niestabilnych. Wartość współczynnika na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 1,53.

Alior Bank dokonuje także pogłębionej analizy stabilności oraz struktury źródeł finansowania, w tym poziomu osadu i koncentracji dla depozytów terminowych i bieżących. Dodatkowo, monitoruje się zmienność pozycji bilansowych i pozabilansowych, w szczególności wartość prognozowanych wypływów z tytułu udzielonych klientom gwarancji.

8.5.3 Ryzyko kredytowe i koncentracji

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty lub niekorzystnej zmiany sytuacji finansowej wynikające z wahań zdolności kredytowej emitentów papierów wartościowych, kontrahentów i wszelkich dłużników.

Ryzyko kredytowe w Grupie PZU obejmuje:

 • ryzyko spreadu kredytowego – możliwość poniesienia straty z tytułu zmiany wartości aktywów, zobowiązań i instrumentów finansowych spowodowanych zmianą poziomu spreadów kredytowych w odniesieniu do struktury terminowej stóp procentowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub wahania ich zmienności;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – ryzyko poniesienia straty w związku z niewykonaniem zobowiązań przez kontrahentów i dłużników;
 • ryzyko kredytowe w działalności bankowej – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze bankowym, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem nie wywiązania się dłużnika lub kredytobiorcy ze swoich zobowiązań;
 • ryzyko kredytowe w ubezpieczeniach finansowych – ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze ubezpieczeń finansowych, związane przede wszystkim z niebezpieczeństwem nie wywiązania się klienta spółki, dłużnika lub kredytobiorcy z zobowiązań wobec osoby trzeciej; zagrożenie to może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia lub z niekorzystnego wpływu otoczenia gospodarczego.

Ryzyko koncentracji to ryzyko wynikające z braku dywersyfikacji portfela aktywów lub z dużej ekspozycji na ryzyko niewykonania zobowiązania przez pojedynczego emitenta papierów wartościowych lub grupę powiązanych emitentów.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe w Grupie PZU wynika bezpośrednio z działalności lokacyjnej, działalności bankowej, działalności w segmencie ubezpieczeń finansowych i gwarancji, a także umów reasekuracji oraz działalności bancassurance. W Grupie PZU wyróżnia się następujące rodzaje ekspozycji na ryzyko kredytowe:

 • ryzyko bankructwa emitenta instrumentów finansowych, w które Grupa PZU inwestuje lub którymi obraca, np. obligacje korporacyjne;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta np. reasekuracja lub pozagiełdowe instrumenty pochodne oraz działalność bancassurance;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania klienta Grupy PZU wobec osoby trzeciej, np. ubezpieczenia wierzytelności pieniężnych, gwarancje ubezpieczeniowe;
 • ryzyko niewykonania zobowiązania klienta wobec Grupy PZU z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek (w działalności bankowej).

Działalność bankowa

Ryzyko koncentracji

W cyklach miesięcznych Alior Bank przeprowadza analizę koncentracji bazy depozytowej, która ma na celu wskazanie potencjalnego ryzyka nadmiernego uzależnienia od źródeł finansowania cechujących się zbyt niskim stopniem dywersyfikacji. W celu oszacowania poziomu koncentracji wyznacza się wskaźnik wysokiej koncentracji liczony jako stosunek wartości środków zgromadzonych przez największych depozytariuszy do wartości bazy depozytowej. Na 31 grudnia 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 2,22 %, co wskazuje na brak koncentracji.

W celu ograniczenia ryzyka koncentracji Alior Bank dywersyfikuje strukturę bazy depozytowej w podziale na klientów detalicznych, biznesowych, finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, monitorując miesięcznie udział poszczególnych grup w całości bazy depozytowej.

Zarządzanie ryzykiem koncentracji z tytułu działalności kredytowej dotyczy ryzyk wynikających między innymi z:

 • zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie;
 • zaangażowań wobec podmiotów z tej samej branży, sektora gospodarczego, prowadzących taką samą działalność lub prowadzących obrót podobnymi towarami;
 • zaangażowań wobec podmiotów z tego samego województwa oraz poszczególnych krajów bądź ich grup;
 • zaangażowań zabezpieczonych tym samym rodzajem zabezpieczenia lub zabezpieczonych przez tego samego dostawcę zabezpieczenia (w tym ryzyka wynikającego z zabezpieczenia na papierach wartościowych o podobnej charakterystyce);
 • zaangażowań w tej samej walucie;
 • zaangażowań wobec podmiotów, o których mowa w art. 71 Prawa bankowego;
 • metryki produktu;
 • segmentu klienta;
 • kanału dystrybucji;
 • ofert specjalnych i promocji;
 • koncentracji wewnętrznej.

W celu zapobiegania niekorzystnym zdarzeniom wynikającym z nadmiernej koncentracji ryzyko koncentracji ogranicza się, ustanawiając limity i stosując normy koncentracji wynikające zarówno z przepisów zewnętrznych, jak i przyjętych wewnętrznie. Należą do nich m. in.:

 • zasady identyfikacji obszarów wystąpienia ryzyka koncentracji z tytułu działalności kredytowej;
 • proces ustalania i aktualizowania wysokości limitów;
 • proces zarządzania limitami wraz z ustaleniem sposobu postępowania w przypadku przekroczenia dozwolonego poziomu limitu;
 • proces monitorowania ryzyka koncentracji;
 • kontrolę procesu zarządzania ryzykiem koncentracji.

Poniższa tabela prezentuje koncentrację branżową zaangażowani bilansowych i pozabilansowych Alior Banku według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) uwzględniającą:

 • kwotę kredytu (zaangażowanie bilansowe oraz pozabilansowe bez odsetek i opłat oraz uwzględniania odpisów) pomniejszoną o wniesione kaucje pieniężne;
 • nieautoryzowane debety na rachunkach bieżących;
 • limity skarbowe pomniejszone o wniesione kaucje, z uwzględnieniem papierów dłużnych, których emitentem jest podmiot z danej sekcji.

Nazwa sekcji według PKD 31 grudnia 2015
Przetwórstwo przemysłowe 4 275 844
Budownictwo 3 707 790
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, w tym motocykli 3 433 278
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 3 379 837
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1 889 519
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 1 568 126
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 178 549
Pozostałe 3 697 167
Razem 23 130 110

W procesie ustalenia i aktualizacji limitów koncentracji bierze się pod uwagę:

 • wiarygodne informacje ekonomiczne i rynkowe dotyczące każdego z obszarów koncentracji zaangażowań, w szczególności wskaźniki makroekonomiczne, branżowe, informacje dotyczące trendów gospodarczych, z uwzględnieniem projekcji wysokości stóp procentowych, kursów wymiany, analizy ryzyka politycznego, ratingi rządów oraz instytucji finansowych;
 • wiarygodne informacje na temat sytuacji ekonomicznej podmiotów, branż, gałęzi, sektorów gospodarki, informacji ogólnogospodarczych, w tym o sytuacji gospodarczej i politycznej krajów, oraz inne informacje potrzebne do oceny ryzyka koncentracji;
 • informacje ekonomiczne i jakościowe dotyczące procesu zarządzania w podmiotach, wobec których Alior Bank posiada zaangażowania powodujące ryzyko koncentracji;
 • ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne i ryzyko polityczne związane ze zidentyfikowanymi zaangażowaniami i mogące wpłynąć na podwyższenie ryzyka koncentracji.

Analizy ryzyka dokonuje się w ujęciu indywidualnym i portfelowym. Podejmowane działania prowadzą do:

 • minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego pojedynczego kredytu przy założonym poziomie zwrotu;
 • redukcji łącznego ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela kredytowego.

W ramach minimalizacji poziomu ryzyka pojedynczego zaangażowania każdorazowo przy udzielaniu kredytu lub innego produktu kredytowego ocenia się:

 • wiarygodność oraz zdolność kredytową z uwzględnieniem m.in. szczegółowej analizy źródła spłaty ekspozycji;
 • zabezpieczenia, w tym weryfikuje się ich stan formalno-prawny oraz ekonomiczny, z uwzględnieniem m. in. adekwatności LTV (ang. loan to value).

W celu wzmocnienia kontroli ryzyka indywidualnych ekspozycji, cyklicznie monitoruje się klientów, podejmując stosowne działania w przypadku zidentyfikowania czynników podwyższonego ryzyka.

W zakresie minimalizacji poziomu ryzyka kredytowego wynikającego z posiadania określonego portfela:

 • wyznacza i kontroluje limity koncentracji;
 • monitoruje sygnały wczesnego ostrzegania;
 • regularnie monitoruje portfel kredytowy kontrolując istotne parametry ryzyka kredytowego;
 • przeprowadza regularne testy warunków skrajnych.

Ocena ryzyka w procesie kredytowym

Udzielanie produktów kredytowych realizowane jest zgodnie z metodykami kredytowania właściwymi dla segmentu klienta i rodzaju produktu. Ocena zdolności kredytowej klienta poprzedzająca wydanie decyzji o udzieleniu produktu kredytowego przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu wspierającego proces kredytowy, narzędzi: scoringowego lub ratingowego; zewnętrznych informacji (np. bazy CBD DZ, CBD BR, BIK, BIG) i wewnętrznych baz Alior Banku. Udzielanie produktów kredytowych przebiega zgodnie z obowiązującymi procedurami operacyjnymi wskazującymi właściwe czynności wykonywane w procesie kredytowym, odpowiedzialne za nie jednostki oraz wykorzystywane narzędzia.

Decyzje kredytowe zapadają zgodnie z obowiązującym systemem podejmowania decyzji kredytowych (szczeble kompetencyjne dopasowane do poziomu ryzyka związanego z klientem oraz transakcją).

W celu regularnej oceny podejmowanego ryzyka kredytowego oraz mitygowania ewentualnych strat na ekspozycjach kredytowych, w okresie kredytowania monitoruje się sytuację Klienta poprzez identyfikację sygnałów wczesnego ostrzegania oraz okresowe, indywidualne przeglądy ekspozycji kredytowych.

Proces monitoringu kończy się wydaniem rekomendacji dotyczącej strategii dalszej współpracy z klientem.

W celu minimalizacji ryzyka kredytowego ustanawia się zabezpieczenia odpowiednie do ponoszonego ryzyka kredytowego i elastyczne wobec możliwości klienta. Ustanowienie zabezpieczenia nie zwalnia z obowiązku badania zdolności kredytowej klienta.

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie zwrotu udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami, jeśli kredytobiorca nie ureguluje należności w terminach ustalonych umową kredytu, a działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. Do akceptowanych zabezpieczeń należą m. in.: gwarancje, poręczenia, blokady, zastawy rejestrowe, przewłaszczenia, ubezpieczenia kredytu, weksle i hipoteki. Przedmioty zabezpieczeń są weryfikowane w procesie kredytowym pod kątem prawnej możliwości skutecznego zabezpieczenia oraz ocenia się ich wartość rynkową, jak również wartość możliwą do odzyskania w ewentualnym procesie egzekucji. Zabezpieczenia umożliwiają pomniejszenie wysokości odpisów z tytułu utraty wartości oraz rezerw, a także stosowanie korzystniejszych wag ryzyka na potrzeby obliczania wymogu kapitałowego.

Wartość zabezpieczeń uwzględniania przy ustalaniu odpisów z tytułu utraty wartości dla kredytów detalicznych i biznesowych w 2015 roku wynosiła 994 mln zł. Dla kredytów, dla których nie stwierdzono utraty wartości w 2015 roku wynosiła 13 600 mln zł. Wpływ braku uwzględnienia wartości zabezpieczeń na poziom odpisów z tytułu utraty wartości na 31 grudnia 2015 roku wyniósłby odpowiednio 124 mln zł w przypadku odpisów z tytułu utraty wartości oraz 97 mln zł w przypadku odpisów IBNR.

Scoring i rating kredytowy

Scoring kredytowy jest narzędziem wspierającym decyzje kredytowe dla klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstw, a rating kredytowy w segmencie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Proces monitorowania poprawności funkcjonowania modeli scoringowych i ratingowych prowadzi się regularnie. Jego celem jest stwierdzenie, czy stosowane modele właściwie różnicują ryzyko , a oszacowania parametrów ryzyka właściwie odzwierciedlają odpowiednie aspekty ryzyka. Ponadto, podczas kontroli funkcjonalnych weryfikuje się poprawność zastosowania modeli w procesie kredytowym.

Aktywa finansowe nieprzeterminowaneKlasa ryzyka31 grudnia 2015
Należności nieprzeterminowane i bez utraty wartości    
Segment detaliczny    
Kredyty hipoteczne, pożyczki gotówkowe, Karty kredytowe, Debet w ROR
(1 – klasa najlepsza, 6 – klasa najgorsza) 1 700 449
  2 691 423
  3 808 399
  4 887 246
  5 51 867
  6 6 851
Pożyczki, Karty kredytowe, Debet w ROR - proces standardowy  
(K1 - klasa najlepsza, K10 - klasa najgorsza) K1 341 778
  K2 426 684
  K3 795 538
  K4 1 084 859
  K5 1 227 531
  K6 1 034 654
  K7 561 920
  K8 201 861
  K9 40 719
  K10 3 809
Kredyty hipoteczne    
(M1 - klasa najlepsza, M10 - klasa najgorsza) M1 2 818
  M2 21 767
  M3 103 571
  M4 381 809
  M5 935 591
  M6 1 254 284
  M7 940 449
  M8 613 014
  M9 233 637
  M10 54 473
Brak scoringu   2 151 619
Razem segment detaliczny   15 558 620
Segment biznesowy    
Produkty długoterminowe, Kredyty samochodowe, Limit w Rachunku Bieżącym
(1 – klasa najlepsza, 5 – klasa najgorsza) 1 7 785
  2 11 784
  3 16 478
  4 6 172
  5 -
Modele dla mikroprzedsiębiorstw na niepełnej księgowości i Modele dla podmiotów na księgach handlowych, dealerów samochodowych oraz deweloperów  
(Q01 - klasa najlepsza, Q25 - klasa najgorsza) Q01 21
  Q02 13 370
  Q03 195 015
  Q04 190 236
  Q05 17 095
  Q06 1 074 832
  Q07 402 377
  Q08 161 978
  Q09 1 038 925
  Q10 209 023
  Q11 1 293 114
  Q12 709 894
  Q13 521 595
  Q14 992 276
  Q15 355 544
  Q16 694 126
  Q17 674 844
  Q18 288 928
  Q19 626 156
  Q20 163 146
  Q21 89 767
  Q22 51 762
  Q23 71 686
  Q24 2 108
  Q25 44 906
Brak ratingu   687 318
Razem klienci biznesowi   10 612 261
Należności nieprzeterminowane i bez utraty wartości 26 170 881
Należności nieprzeterminowane z rozpoznaną utratą wartości 152 849
Segment detaliczny   37 337
Segment biznesowy   115 512
Razem należności od klientów nieprzeterminowane 26 323 730

Monitorowanie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych i biznesowych

Stałą ochronę jakości portfela kredytowego zapewnia bieżące monitorowanie terminowej obsługi kredytów oraz okresowe przeglądy sytuacji finansowo-ekonomicznej klientów i wartości przyjętych zabezpieczeń, któremu podlegają wszystkie ekspozycje kredytowe klientów indywidualnych i biznesowych.

Stosowanie praktyk typu forbearance

W procesie restrukturyzacji klienta wykorzystuje się następujące narzędzia:

 • wydłużenie okresu kredytowania, które skutkuje zmniejszeniem wysokości miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych (maksymalnie do 120 miesięcy dla produktów niezabezpieczonych);
 • udzielenie karencji w spłacie (pełnej raty lub części raty);
 • konsolidacja kilku zobowiązań w Alior Banku, w tym zamiana limitu w rachunku na kredyt spłacany w ratach.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość zastosowania innych narzędzi.

W procesie restrukturyzacji klienta biznesowego nie wprowadzono ograniczeń dotyczących form stosowanych praktyk typu forbearance. Z uwagi na specyfikę klientów, najczęściej stosowanymi narzędziami są:

 • porozumienie poprzez zmianę harmonogramu zapadłych ekspozycji;
 • aneks zmniejszający limit w kredytach odnawialnych;
 • aneks zmieniający warunki w zakresie terminu spłaty/wysokości raty lub karencji na kapitał/odsetki.

Monitoring ryzyka związanego z praktykami typu forbearance

W zakresie stosowania narzędzi typu forbearance identyfikuje się następujące ryzyka:

 • ryzyko braku/ustania spłaty;
 • ryzyko utraty zabezpieczeń (w szczególność ruchomości) lub znacznego obniżenia wartości;
 • ryzyko upadłości.

Ryzyka te mityguje się m. in. poprzez analizę klienta, zarówno pod kątem możliwości finansowych, jak i historii współpracy z tym klientem, informacji z wizyt terenowych i innych źródeł. Możliwa jest realizacja zabezpieczeń i istotna w jej wyniku redukcja zaangażowania przed zastosowaniem narzędzi forbearance. Przy zastosowaniu narzędzi forbearance celem jest maksymalne zabezpieczenie ekspozycji (poprzez hipoteki, poręczenia, zastawy).

Ocena utraty wartości dla ekspozycji podlegających praktykom forbearance

Dla ekspozycji podlegających praktykom forbearance przyjmuje się zaostrzone kryteria identyfikacji przesłanek utraty wartości. Poza standardowym katalogiem przesłanek, w odniesieniu do tych ekspozycji stosowane są dodatkowe kryteria, zdefiniowane jako wystąpienie na moment decyzji o udzieleniu klientowi udogodnienia jednej z poniższych sytuacji:

 • opóźnienie powyżej 30 dni;
 • inna przesłanki utraty wartości;
 • ocena analityka o zagrożeniu terminowości obsługi (w przypadku klientów indywidualnych);
 • ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jako poniżej standardu lub gorszej (w przypadku klientów biznesowych).

Utrata wartości dla tych ekspozycji wyznaczana jest poprzez indywidualną analizę scenariuszową opartą na historycznych zachowaniach podobnych klientów oraz cechach specyficznych danego klienta.

Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej. Analiza zaangażowań podlegających forbearance przedstawiona w tabeli poniżej została sporządzona w oparciu o wycenę kredytów wg zamortyzowanego kosztu, wynikającą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Alior Banku.

Kredyty udzielone klientom podlegające forbearance31 grudnia 2015
Segment detaliczny 100 422
bez rozpoznanej utraty wartości 50 279
z rozpoznaną utratą wartości 79 575
IBNR 1) (212)
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (29 220)
oceniane metodą indywidualną (16 672)
oceniane metodą portfelową (12 548)
Segment biznesowy 255 597
bez rozpoznanej utraty wartości 131 887
z rozpoznaną utratą wartości 230 518
IBNR 1) (26)
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (106 782)
oceniane metodą indywidualną (90 487)
oceniane metodą portfelową (16 295)
Razem należności netto 356 019

1) Rezerwa utworzona na grupę ekspozycji, służąca pokryciu poniesionych a nie zaraportowanych strat. Tworzona jest dla ekspozycji, dla których nie zidentyfikowano przesłanek utraty wartości, pogrupowanych z zachowaniem zasady homogeniczności względem profilu ryzyka.

Kredyty udzielone klientom podlegające forbearance31 grudnia 2015
Z rozpoznaną utratą wartości 174 091
w tym wartość zabezpieczenia 124 648
Bez rozpoznanej utraty wartości 181 928
w tym wartość zabezpieczenia 97 742
nieprzeterminowane 85 305
przeterminowane 96 623
Razem należnosci netto 356 019

Działalność inwestycyjna

Zasady zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie PZU wynikającym z działalności inwestycyjnej reguluje szereg dokumentów zatwierdzonych przez Rady Nadzorcze, Zarządy i dedykowane Komitety.

Limity w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji ustalają dedykowane Komitety.

Limity dla banków i pozostałych emitentów papierów dłużnych ustala się w odniesieniu do wielkości zaangażowania. Limity mają charakter limitów zaangażowania wobec pojedynczego podmiotu lub grupy kapitałowej (zarówno limity kredytowe, jak i limity koncentracji). Wykorzystanie limitów w zakresie ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji jest monitorowane. Przekroczenie przyznanego limitu oznacza zobowiązanie do przygotowania i przedstawienia planu obniżenia zaangażowania.

W zakresie oceny ryzyka kredytowego danego podmiotu wyznacza się wewnętrzne ratingi kredytowe (podejście do wyznaczania ratingu różni się w zależności od typu podmiotu). Ratingi są oparte na analizie ilościowej oraz jakościowej i stanowią podstawę do wyznaczania limitów. W celu monitorowania jakości kredytowej danych podmiotów ratingi są aktualizowane.

Stopień narażenia na ryzyko kredytowe

W tabeli poniżej zaprezentowano ekspozycję na ryzyko kredytowe aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym w poszczególnych kategoriach ratingów Fitch (w przypadku braku ratingu agencji Fitch zastosowano rating agencji Standard&Poor`s lub Moody`s). Ekspozycję na ryzyko kredytowe wynikające z transakcji warunkowych przedstawiono jako ekspozycję wobec emitenta papierów przyjętych jako zabezpieczenie.

W zestawieniu nie uwzględniono należności od klientów z tytułu kredytów oraz należności z tytułu umów ubezpieczeniowych. Wynikało to ze znacznego rozproszenia tego portfela aktywów, skutkującego m.in. znacznym udziałem należności od małych podmiotów i osób fizycznych, nie posiadających ratingów.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2015NotaAAAAAABBBBBBrak ratinguAktywa na ryzyko klientaRazem
Dłużne papiery wartościowe   996 787 7 583 33 389 390 2 930 295 1 005 990 596 027 1 533 680 40 459 752
- utrzymywane do terminu wymagalności 35.1 - - 17 146 791 137 859 79 058 6 418 - 17 370 126
- dostępne do sprzedaży 35.2 519 011 - 5 830 345 384 648 94 046 317 700 - 7 145 750
- wyceniane w wartości godziwej 35.3 477 776 7 583 10 208 680 422 146 530 646 32 758 1 533 680 13 213 269
- pożyczki 35.4 - - 203 574 1 985 642 302 240 239 151 - 2 730 607
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 35.4 - - 4 900 606 2 914 301 6 553 498 917 91 407 8 411 784
Pozostałe pożyczki 35.4 - - 68 096 - 158 805 1 702 144 - 1 929 045
Instrumenty pochodne 35.3
8.5.2
- 66 641 762 776 47 499 - 236 038 - 1 112 954
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych netto 31 - 353 232 310 385 534 - 93 446 - 757 597 1)
Należności z tytułu reasekuracji 38 - 8 436 21 677 1 223 - 17 687 - 49 023
Razem   996 787 435 892 39 452 930 5 893 852 1 171 348 3 144 259 1 625 087 52 720 155

1) w tym 139 578 tys. zł instrumentów pochodnych wykazywanych jako transakcje zabezpieczające przepływy pieniężne.

Aktywa obciążone ryzykiem kredytowym na 31 grudnia 2014 Nota AAA AA A BBB BB Brak ratingu Aktywa na ryzyko klienta Razem
Dłużne papiery wartościowe   - - 33 685 106 2 415 765 310 188 127 229 1 474 900 38 013 188
- utrzymywane do terminu wymagalności 35.1 - - 19 933 317 50 372 - - - 19 983 689
- dostępne do sprzedaży 35.2 - - 2 141 329 261 139 - 32 397 - 2 434 865
- wyceniane w wartości godziwej 35.3 - - 10 533 633 326 441 208 738 60 367 1 474 900 12 604 079
- pożyczki 35.4 - - 1 076 827 1 777 813 101 450 34 465 - 2 990 555
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych i transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 35.4 - - 7 195 733 1 746 022 - 370 061 82 138 9 393 954
Pozostałe pożyczki 35.4 - - - - 256 763 2 053 209 - 2 309 972
Instrumenty pochodne 35.3 574 14 725 516 252 3 073 - 11 779 - 546 403
Udział reasekuratorów w rezerwach szkodowych netto 31 - 208 856 174 539 12 175 - 55 372 - 450 942
Należności z tytułu reasekuracji 38 - 5 308 12 730 491 - 10 153 - 28 682
Aktywa przeznaczone do sprzedaży   - - 305 937 - - - - 305 937
Dłużne papiery wartościowe 41 - - 217 852 - - - - 217 852
Depozyty bankowe 41 - - 88 085 - - - - 88 085
Razem   574 228 889 41 890 297 4 177 526 566 951 2 627 803 1 557 038 51 049 078

W tabeli poniżej przedstawiono współczynniki ryzyka kredytowego wykorzystywane przez Grupę PZU do pomiaru ryzyka kredytowego.

Ratingi Standard&Poor’s AAA AA A BBB BB Brak ratingu1)
Współczynnik (%) rok 2015 0,74 0,82 1,51 4,06 13,74 25,91
Współczynnik (%) rok 2014 0,74 0,84 1,59 4,33 14,39 26,97

1) W przypadku zaangażowania w pożyczki hipoteczne bez ratingu przyjęto współczynnik w wysokości 2%, co odpowiada współczynnikowi dla najniższego ratingu inwestycyjnego BBB+.

Wielkość ryzyka kredytowego dla aktywów, dla których ryzyko ponosi Grupa PZU na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 821 601 tys. zł (na 31 grudnia 2014 roku 1 639 172 tys. zł; a przy zastosowaniu współczynników z 31 grudnia 2015 roku wartość ta wyniosłaby 1 562 795 tys. zł).

Ryzyko związane z ubezpieczeniami o charakterze finansowym (m. in. ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia poręczeń, gwarancje)

Ryzyko kredytowe wynikające z działalności w sektorze ubezpieczeń o charakterze finansowym (głównie kontraktowych, zabezpieczających właściwe wykonanie zobowiązań wynikających z zawartego kontraktu oraz gwarancji celnych) związane jest przede wszystkim z możliwością niewywiązania się klienta ze zobowiązań wobec osoby trzeciej.

W zakresie podejmowanego ryzyka apetyt na ryzyko określa właściwy komitet, zatwierdzając graniczne wartości zaangażowania kredytowego w podziale na ekspozycję, portfel, linie produktowe, jednostki terenowe oraz pojedyncze ryzyko i grupę kapitałową.

Niezależna od funkcji sprzedaży funkcja kontrolna w zakresie monitorowania ryzyka jest ustanowiona na trzech poziomach:

 • poziom I – poziom indywidualny – ocena ryzyka ubezpieczeń finansowych (ang. underwriting);
 • poziom II – poziom portfelowy – analiza zmian wartości ekspozycji, szkodowości portfela oraz analiza koncentracji i zaangażowania w jeden podmiot i grupę kapitałową. Informacje o poziomie ryzyka w portfelu jest przekazywana i agregowana w celu monitorowania całościowej ekspozycji w Grupie PZU;
 • poziom III – właściwy komitet.

Stopień narażenia na ryzyko

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe wynikające z gwarancji ubezpieczeniowych wyrażone kwotą czynnej odpowiedzialności na 31 grudnia 2015 roku wyniosło 3 005 mln zł (na 31 grudnia 2014 roku 2 673 mln zł).

Reasekuracja (z perspektywy ryzyka kredytowego reasekuratora) w działalności ubezpieczeniowej

Grupa PZU zawiera umowy reasekuracyjne o charakterze nieproporcjonalnym oraz proporcjonalnym w celu ograniczenia zobowiązań wynikających z podstawowej działalności. Reasekuracja jest obciążona ryzykiem kredytowym związanym z ryzykiem niewykonania zobowiązania przez reasekuratora.

Jakość kredytową reasekuratorów ocenia się na podstawie danych rynkowych, danych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych np. ze Standard&Poor’s, a także na podstawie modelu wewnętrznego. Model dzieli reasekuratorów na kilka klas, w zależności od poziomu szacowanego ryzyka. Akceptuje się tylko podmioty o ryzyku niższym niż ustalony punkt odcięcia. Akceptacja nie jest automatyczna, a analizę uzupełnia się o ocenę dokonaną przez brokerów reasekuracyjnych. W ramach monitoringu ryzyka kredytowego ww. ocenę danego podmiotu aktualizuje się raz na kwartał. Dodatkowo wykonuje się testy warunków skrajnych (stress-test).

W poniższych tabelach przedstawiono ryzyko kredytowe reasekuratorów, z którymi współpracowały spółki Grupy PZU.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2015 Rating Standard&Poor's wg stanu na 31 grudnia 2015
Reasekurator 1 98 136 A+
Reasekurator 2 70 675 AA-
Reasekurator 3 64 998 AA-
Reasekurator 4 58 238 AA-
Reasekurator 5 48 182 brak ratingu
Reasekurator 6 46 761 AA-
Reasekurator 7 39 635 AA-
Reasekurator 8 31 699 AA-
Reasekurator 9 27 090 AA
Reasekurator 10 23 444 A+
Reasekurator 11 22 064 A-
Reasekurator 12 21 457 A+
Reasekurator 13 20 764 AA-
Reasekurator 14 18 806 AA
Reasekurator 15 16 554 AA+
Reasekurator 16 15 923 A
Reasekurator 17 15 837 AA-
Reasekurator 18 14 868 brak ratingu
Reasekurator 19 13 810 A
Reasekurator 20 12 265 A+
Pozostali 1) 415 646  
Razem 1 096 852  

1) W pozycji „Pozostałe” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.

Reasekurator Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (netto) na 31 grudnia 2014 Rating Standard&Poor's wg stanu na 31 grudnia 2014
Reasekurator 2 69 490 AA-
Reasekurator 6 50 938 AA-
Reasekurator 12 50 069 A+
Reasekurator 3 46 689 AA-
Reasekurator 7 45 389 AA-
Reasekurator 4 25 556 AA-
Reasekurator 8 20 969 A+
Reasekurator 13 19 689 A+
Reasekurator 11 16 185 BBB+
Reasekurator 18 15 355 brak ratingu
Reasekurator 14 14 803 AA
Reasekurator 10 14 549 A+
Reasekurator 21 14 125 A+
Reasekurator 17 13 603 AA-
Reasekurator 22 12 349 A+
Reasekurator 15 11 126 AA+
Reasekurator 23 10 592 brak ratingu
Reasekurator 24 10 369 AA+
Reasekurator 25 9 736 A
Reasekurator 26 9 183 brak ratingu
Pozostali 1) 292 215  
Razem 2) 772 979  

1) W pozycji „Pozostałe” wykazano udziały reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych o mniejszej wartości bilansowej niż dla wymienionych powyżej.

2) 753 115 tys. zł wykazano w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych”, natomiast 19 864 tys. zł w pozycji „Aktywa przeznaczone do sprzedaży”. Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży przedstawiono w punkcie 41.

8.5.4 Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia straty wynikającej z niewłaściwych lub błędnych procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych.

Celem zarządzania ryzykiem operacyjnym jest optymalizacja jego poziomu i efektywności operacyjnej w działalności Grupy PZU, prowadząca do ograniczenia strat i kosztów spowodowanych materializacją tego ryzyka oraz zapewnienie adekwatnych i efektywnych mechanizmów kontrolnych. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym odbywa się zgodnie ze zdefiniowanymi wytycznymi uwzględniającymi uwarunkowania, a informacje na temat poziomu ryzyka operacyjnego są okresowo przedkładane właściwym organom wewnętrznym.

8.5.5 Ryzyko braku zgodności

Ryzyko braku zgodności (ang. compliance) to ryzyko poniesienia sankcji prawnych, powstania strat finansowych bądź utraty reputacji lub wiarygodności wskutek niezastosowania się przez spółki Grupy PZU, ich pracowników lub podmioty działające w ich imieniu do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania, w tym norm etycznych.

Na podstawie regulacji wewnętrznych wprowadzono podział kompetencji w ramach systemowego i bieżącego zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Zarządzanie systemowe polega w szczególności na formułowaniu rozwiązań dotyczących realizacji zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności, monitorowaniu procesu zarządzania tym ryzykiem oraz promowaniu i monitorowaniu przestrzegania regulacji wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania w zakresie zgodności.

Bieżące zarządzanie ryzykiem braku zgodności to identyfikacja, ocena i pomiar oraz dostosowanie do wymogów regulacyjnych.