56.4 Emisja obligacji podporządkowanych przez Alior Bank

28 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank SA („Program Emisji”) oraz upoważniła Zarząd Alior Banku do zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank w seriach do 800 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda. W ramach Programu Emisji:

  • łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy kwoty 800 000 tys. zł;
  • obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego podstawowego;
  • okres zapadalności obligacji będzie wynosić od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii obligacji;
  • świadczenia wynikające z obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny;
  • obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach;
  • obligacje nie będą miały postaci dokumentu;
  • warunki emisji każdej serii Obligacji zawierać będą postanowienia dotyczące zakwalifikowania ich jako składnika funduszy własnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1);
  • zarząd Alior Banku będzie się ubiegał o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot S.A. w ramach systemu Catalyst;

Jednocześnie Rada Nadzorcza Alior Banku upoważniła Zarząd Alior Banku do określania ostatecznych warunków emisji poszczególnych serii obligacji, dokonywania przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Programu Emisji.

Otwarcie Programu Emisji umożliwia emisję poszczególnych serii obligacji w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 roku minimalnych wymogów kapitałowych dla banków, zgodnie z pismem KNF z 22 października 2015 roku, zgodnie z którym banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25% w przypadku TCR oraz 10,25% dla Tier 1.