Wynagrodzenie członków władz

Umowy o pracę zawierane z członkami Zarządu przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nie zawierają postanowień przewidujących rekompensatę w przypadku rezygnacji lub zwolnienia członków Zarządu z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. Odrębnie zawierane są umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, które regulują m.in. kwestie powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec PZU po zakończeniu stosunku pracy w zamian za wypłacane odszkodowanie. W latach 2014-2015 spółki Grupy PZU objęte konsolidacją nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20151 stycznia – 31 grudnia 2014
w tym premie i nagrody specjalne:w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 8 124 2 862 8 226 2 812
Andrzej Klesyk 2 970 1 170 2 714 914
Przemysław Dąbrowski 1 112 371 1 054 313
Dariusz Krzewina 1 281 507 1 314 534
Tomasz Tarkowski 995 332 891 228
Ryszard Trepczyński1 1 1942 482 1 165 424
Rafał Grodzicki3 312 - - -
Witold Jaworski4 260 - - -
Barbara Smalska5 - - 1 088 399
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 799 1 530 3 717 1 193
Rafał Grodzicki3 624 312 936 312
Przemysław Henschke 936 312 936 312
Sławomir Niemierka 963 300 860 199
Tobiasz Bury 1 276 606 985 3706
Rada Nadzorcza, z czego: 1 224 - 1 221 -
Zbigniew Ćwiąkalski 180 - 168 -
Paweł Kaczmarek 84 - - -
Dariusz Filar 132 - 120 -
Aleksandra Magaczewska 156 97 -
Tomasz Zganiacz 72 - 144 -
Zbigniew Derdziuk 120 - 120 -
Dariusz Kacprzyk 120 - 64 -
Jakub Karnowski 120 - 64 -
Alojzy Nowak 120 - 120 -
Maciej Piotrowski 120 - 120 -
Waldemar Maj - - 90 -
Dariusz Daniluk - - 57 -
Włodzimierz Kiciński - - 57 -
 1. Ryszard Trepczyński nie został powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 2. Wskazane kwoty zawierają wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł (PZU) i 100 tys. zł (PZU Życie) oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku i powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 4. Witold Jaworski został powołany w skład Zarządu PZU 1 września 2015 roku.
 5. Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku, w roku 2015 otrzymała wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 974 tys. zł z PZU i 525 tys. zł z PZU Życie oraz 71 tys. zł świadczeń niepieniężnych.
 6. Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20151 stycznia – 31 grudnia 2014
w tym premie i nagrody specjalne:w tym premie i nagrody specjalne:
Zarząd, z czego: 3 310 1 279 2 942 996
Przemysław Dąbrowski 799 400 599 200
Dariusz Krzewina 690 273 553 133
Tomasz Tarkowski 536 179 536 179
Ryszard Trepczyński1 6432 259 658 259
Rafał Grodzicki3 504 168 - -
Witold Jaworski4 138 - - -
Barbara Smalska5 - - 596 225
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 1 546 492 1 844 478
Rafał Grodzicki3 - - 455 119
Przemysław Henschke 504 168 455 119
Sławomir Niemierka 464 107 427 70
Tobiasz Bury 578 217 507 1706
 1. Ryszard Trepczyński nie został powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 2. Wskazane kwoty zawierają wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł (PZU) i 100 tys. zł (PZU Życie) oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku i powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 4. Witold Jaworski został powołany w skład Zarządu PZU 1 września 2015 roku.
 5. Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku, w roku 2015 otrzymała wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 974 tys. zł z PZU i 525 tys. zł z PZU Życie oraz 71 tys. zł świadczeń niepieniężnych.
 6. Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU (w tys.)1 stycznia – 31 grudnia 20151 stycznia – 31 grudnia 2014
Zarząd, z czego: 1 224 1 307
Andrzej Klesyk 298 282
Przemysław Dąbrowski 191 186
Dariusz Krzewina 209 217
Tomasz Tarkowski 178 191
Ryszard Trepczyński1 179 226
Rafał Grodzicki3 129 -
Witold Jaworski4 40 -
Barbara Smalska5 - 205
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 600 908
Rafał Grodzicki3 44 170
Przemysław Henschke 167 203
Sławomir Niemierka 176 358
Tobiasz Bury 213 177
Rada Nadzorcza, z czego: 11 -
Zbigniew Ćwiąkalski 10 -
Jakub Karnowski 1 -

 1. Ryszard Trepczyński nie został powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 2. Wskazane kwoty zawierają wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji 185 tys. zł (PZU) i 100 tys. zł (PZU Życie) oraz wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
 3. Rafał Grodzicki został odwołany z funkcji Dyrektora Grupy PZU z dniem 30 czerwca 2015 roku i powołany w skład Zarządu PZU nowej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku.
 4. Witold Jaworski został powołany w skład Zarządu PZU 1 września 2015 roku.
 5. Barbara Smalska złożyła rezygnację 6 października 2014 roku z dniem 31 grudnia 2014 roku, w roku 2015 otrzymała wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz z tytułu zakazu konkurencji w kwocie 974 tys. zł z PZU i 525 tys. zł z PZU Życie oraz 71 tys. zł świadczeń niepieniężnych.
 6. Wskazana kwota stanowi premię za 2013 rok z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Zasady przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu

Premia członków Zarządu jest uzależniona od ich wyników pracy za dany rok obrotowy i przyznawana jest przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok.

Wysokość premii zależy od osiąganych wyników nadzorowanego przez członka Zarządu obszaru biznesowego przy czym obszary mające wpływ na wynik biznesowy w większym stopniu wpływają na zmienność wynagrodzenia niż obszary wsparcia.