7.7 Uproszczenia w nocie segmentowej

W nocie segmentowej zastosowano pewne uproszczenia dopuszczalne przez MSSF 8. Poniżej przedstawiono ich uzasadnienie:

  • odstąpienie od prezentacji danych o alokacji wszystkich aktywów i zobowiązań do poszczególnych segmentów. Wynika to z faktu, że sprawozdawczość zarządcza nie zawiera takich zestawień. Główną informacją analizowaną przez Zarząd PZU są dane o wynikach danych segmentów i na tej podstawie podejmowane są decyzje zarządcze, w tym o alokacji zasobów. Analiza dotycząca alokowanych do segmentów aktywów i zobowiązań ograniczona jest do monitoringu spełniania wymogów regulacyjnych dotyczących współczynników adekwatności kapitałowej oraz pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami (analiza w podziale na poszczególne spółki ubezpieczeniowe, a nie grupy produktów);
  • prezentacja wyniku netto z inwestycji jedną kwotą jako różnicy pomiędzy zrealizowanymi i niezrealizowanymi przychodami oraz kosztami z inwestycji – wynikające z wewnętrznej oceny wyników segmentów w oparciu o taką łączną miarę wyników inwestycyjnych;
  • niealokowanie do segmentu „inwestycje” przychodów i kosztów innych niż dotyczących zrealizowanych i niezrealizowanych przychodów i kosztów z inwestycji – wynikająca ze sposobu analizy danych tego segmentu oraz niepraktyczność takiej alokacji.

     

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj i os.) Ubezpieczenia masowe (ub. maj i os.) Ubezpieczenia grupowe i indy-widualnie konty-nuowane (ub. na życie) Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie) Inwestycje Ubezpieczenia emerytalne Ukraina Kraje bałtyckie Kontrakty inwestycyjne Pozostała działalność Suma segmentów
PSR PSR PSR PSR PSR PSR MSSF MSSF PSR PSR
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 765 031 7 309 028 6 688 657 1 234 260 - - 168 184 1 193 884 141 088 - 18 500 132
Składki przypisane brutto między segmentami 59 422 217 739 - - - - - - - - 277 161
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 824 453 7 526 767 6 688 657 1 234 260 - - 168 184 1 193 884 141 088 - 18 777 293
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (261 065) (218 688) 553 (22) - - (67 822) (41 354) - - (588 398)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 563 388 7 308 079 6 689 210 1 234 238 - - 100 362 1 152 530 141 088 - 18 188 895
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 46 049 113 771 - - - - 17 509 3 624 - - 180 953
Składki zarobione netto 1 476 022 6 791 252 6 691 210 1 234 634 - - 102 150 1 109 535 141 063 - 17 545 866
Dochody z lokat, w tym: 121 403 518 130 601 663 250 382 2 287 073 6 949 41 270 21 782 16 064 175 239 4 039 955
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 121 403 518 130 601 663 250 382 506 166 6 949 41 270 21 782 16 064 175 239 2 259 048
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) - - - - 1 780 907 - - - - - 1 780 907
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 48 950 166 452 997 74 - - - - 4 - 216 477
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - 118 521 - - - 591 876 710 397
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - 908 - - - 21 091 21 999
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (951 558) (4 459 100) (4 714 810) (843 613) - - (87 081) (695 815) -698 693 - (12 450 670)
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (267 738) (69 651) (35 413) (6 581) - - 757 (13 128) 4 235 - (387 519)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 41 393 52 231 123 - - - 13 124 16 765 - - 123 636
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw 308 352 32 425 - - - - (85) 5 243 - - 345 935
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (869 551) (4 444 095) (4 750 100) (850 194) - - (73 285) (686 935) (694 458) - (12 368 618)
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) (10 040) (26 916) 31 624 (240 832) - - - - 558 454 - 312 290
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw (6 059) (1 132) (266) (209) - - - - 5 - (7 661)
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (50 672) (288 948) (66 685) (5 844) - - - - (654) - (412 803)
Koszty odsetkowe (255) (1 833) (65 502) (67 590)
Koszty akwizycji (287 687) (1 394 293) (356 308) (122 731) - (2 947) (46 617) (252 779) (9 993) - (2 473 355)
Koszty administracyjne (127 383) (665 744) (577 220) (59 670 - (39 865) (21 154) (146 422) (9 345) - (1 646 803)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach (16 627) (3 058) (222) - - - - - - - 13 347
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - - - - - (590 660) (590 660)
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - (2 087) - - - (22 978) (25 065)
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 311 610 651 648 1 574 693 205 610 2 287 073 81 479 2 109 43 348 1 140 109 066 5 267 776

Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj i os.) Ubezpieczenia masowe (ub. maj i os.) Ubezpieczenia grupowe i indy-widualnie konty-nuowane (ub. na życie) Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie) Inwestycje Ubezpieczenia emerytalne Ukraina Kraje bałtyckie Kontrakty inwestycyjne Pozostała działalność Suma segmentów
PSR PSR PSR PSR PSR PSR MSSF MSSF PSR PSR
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 807 349 6 559 511 6 539 082 1 268 637 - - 173 562 536 498 374 467 - 17 259 106
Składki przypisane brutto między segmentami 23 794 9 973 - - - - - - - - 33 767
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 831 143 6 569 484 6 539 082 1 268 637 - - 173 562 536 498 374 467 - 17 292 873
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (226 610) (62 606) (4 272) (122) - - (32 988) (27 698) - - (354 296)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 604 533 6 506 878 6 534 810 1 268 515 - - 140 574 508 800 374 467 - 16 938 577
-
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (201 832) 37 816 2 242 (1 088) - - (13 076) (31 528 14 - (207 452)
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 59 559 18 311 - - - - 8 423 (278) - - 86 015
Składki zarobione netto 1 462 260 6 563 005 6 537 052 1 267 427 - - 135 921 476 994 374 481 - 16 817 140
-
Dochody z lokat, w tym: 136 456 562 821 713 254 326 696 2 823 234 11 639 41 058 14 617 43 550 167 678 4 841 003
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 136 456 562 821 713 254 326 696 578 923 11 639 41 058 14 617 43 550 167 678 2 596 692
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) - - - - 2 244 311 - - - - - 2 244 311
-
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 37 215 106 596 1 103 48 - - - - 5 - 144 967
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - 270 565 - - - 443 144 713 709
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - 711 - - - 5 916 6 627
-
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (774 846) (3 728 363) (4 513 462) (658 202) - - (103 247) (312 758 (1 389 147) - (11 480 025)
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (315 611) (693 683) 14 017 19 413 - - (1 786) (21 625 (2 571) - (1 001 846)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 28 166 34 380 85 - - - 7 208 26 293 - - 96 132
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw 98 323 24 254 - - - - 3 477 (4 126 - - 121 928
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (963 968) (4 363 412) (4 499 360) (638 789 - - (94 348) (312 216 (1 391 718) - (12 263 811)
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 2 427 (9 526) (70 328) (611 119) - - - - 1 015 526 - 326 980
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw (2 325) - (638) - - - - - (38) - (3 001)
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (39 759) (220 142) (21 227) (1 689) - - - - (494) - (283 311)
Koszty odsetkowe (22) (766) (82 944) (83 732)
Koszty akwizycji (306 347) (1 238 906) (356 627) (126 442) - (6 349) (52 126) (115 445) (16 466) - (2 218 708)
Koszty administracyjne (125 050) (617 450) (542 974) (53 381) - (72 838) (28 130) (80 239) (9 716) - (1 529 778)
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 16 192 (26 506) 1 570 - - - - - - - (8 744)
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - - - - - (415 875) (415 875)
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - (244 - - - (25 625) (25 869)
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 217 101 756 480 1 761 825 162 751 2 823 234 203 484 2 353 (17 055) 15 130 92 294 6 017 597

Uzgodnienie sumy segmentów i danych skonsolidowanych 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
  Składka zarobiona netto Wynik segmentu Składka zarobiona netto Wynik segmentu
Suma segmentów 17 545 866 5 267 776 16 817 140 6 017 597
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych (141 063) - (374 481) -
Wycena instrumentów kapitałowych 103 795 - 55 972
Wycena nieruchomości (31 708) - (29 821)
Rezerwa na wyrównanie szkodowości i fundusz prewencyjny 25 193 - (61 260)
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne (17 284) - (11 968)
Korekty konsolidacyjne (19 932) (2 408 387)1) (13 289) (2 277 302)1)
Dane skonsolidowane 17 384 871 2 939 385 16 429 370 3 693 218

1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).

 
Podział geograficzny Rok 2015 Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 16 998 069 1 193 884 168 184 (1 093) 18 359 044
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 64 692 - - (64 692) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 242 799 - - - 242 799
Przychody netto z inwestycji 1 512 351 16 861 42 475 (419) 1 571 268
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (390 839) 4 310 (2 193) 165 483 (223 239)
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 389 649 611 988 - 391 248
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1) 2 387 834 302 298 3 229 (405) 2 692 956
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 345 674 - 1 145 2 370 349 189
Aktywa 104 738 120 1 825 890 217 201 (1 352 202) 105 429 009

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Podział geograficzny Rok 2014 Polska Kraje bałtyckie Ukraina Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 16 174 579 536 498 173 562 - 16 884 639
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 26 815 - - (26 815) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 350 764 - - - 350 764
Przychody netto z inwestycji 1 654 726 10 241 39 682 - 1 704 649
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 426 016 1 402 (271) - 427 147
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 510 482 2 974 1 655 - 515 111
           
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1) 1 706 430 160 650 3 887 (666) 1 870 301
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 556 5 383 1 018 - 26 957
Aktywa 67 788 204 1 185 229 224 704 (1 625 376) 67 572 761

1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.