3. Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU przedstawiała się następująco:

Stan na 31 grudnia 2015 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 297 420 578 1) 34,4427%
2 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 49 156 660 1) 5,6926%
3 Pozostali akcjonariusze 516 945 762 59,8647%
Razem 863 523 000 100,00%

1) Na podstawie raportu bieżącego nr 3/2016 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU w dniu 7 stycznia 2016 roku.

3 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie PZU polegające m. in. na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji PZU z 1 zł do 0,10 zł oraz zwiększeniu liczby akcji PZU składających się na kapitał zakładowy z 86 352 300 do 863 523 000. Dodatkowe informacje na temat podziału akcji zaprezentowano w punkcie 42.1.

Stan na 31 grudnia 2014 roku

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
1 Skarb Państwa 30 385 253 35,1875%
2 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 4 317 691 5,0001%
3 Pozostali akcjonariusze 51 649 356 59,8124%
Razem 86 352 300 100,00%

Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 24.

Sekcja zawiera:

3.1 Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU

3.2 Jednostka dominująca wobec PZU najwyższego szczebla