Notowania akcji PZU

W listopoadzie 2015 roku PZU przeprowadził operację „splitu” (podziału) akcji. Po jej przeprowadzeniu cena akcji została zmniejszona dziesięciokrotnie, a liczba akcji uległa dziesięciokrotnemu zwiększeniu. Na koniec 2015 roku PZU był czwartą pod względem kapitalizacji spółek krajowych z udziałem 5,7% w rynku głównym GPW.


Najważniejszy polski indeks WIG20 w trakcie 2015 roku znajdował się na poziomach przekraczających 2 500 punktów, jednak na ostatniej sesji w roku jego wartość wyniosła 1 859 punktów, notując tym samym 19,7% spadek w porównaniu do roku 2014.

Wysokie ryzyko geopolityczne krajów Europy znalazło odzwierciedlenie w dużej zmienności głównych indeksów GPW w Warszawie. Najważniejszy polski indeks WIG20 w trakcie 2015 roku znajdował się na poziomach przekraczających 2 500 punktów, jednakże na ostatniej sesji w roku jego wartość wyniosła zaledwie 1 859 punktów, notując tym samym 19,7% spadek w porównaniu do roku 2014. Trochę lepiej radził sobie indeks WIG, który spadł o 9,6% r/r. Najbardziej odporne na spadki okazały się małe spółki - indeks sWIG80 zyskał 9,1% r/r. Dla porównania, ten sam indeks zakończył 2014 rok z ponad 15,5% spadkiem.

Dynamika kursu akcji PZU na tle indeksów MSCI

dynamika_kursu_akcji_pzu_na_tle_indeksow

* Notowania akcji od dnia 12 maja 2010 roku (debiut PZU na GPW). Źródło: Reuters

Kurs akcji PZU

PZU zadebiutował na GPW w Warszawie 12 maja 2010 roku. Od dnia debiutu wchodzi w skład indeksu WIG20 oraz WIG, WIG30, WIG-Poland, WIGdiv. Od 2012 roku akcje PZU należą do indeksów zrównoważonego rozwoju RESPECT oraz CEERIUS.

W dniu 30 listopada 2015 roku PZU przeprowadził operację „splitu” (podziału) akcji, polegającą na obniżeniu wartości nominalnej akcji z 1 zł do 0,1 zł. Podział nie spowodował zmian w strukturze akcjonariatu, operacja miała charakter czysto techniczny (tj. bez wpływu na wielkość kapitału zakładowego). Po jej przeprowadzeniu cena akcji została zmniejszona dziesięciokrotnie, a liczba akcji uległa dziesięciokrotnemu zwiększeniu. Rejestrację splitu poprzedziła zmiana statutu dokonana w dniu 3 listopada 2015 roku.

Z kapitalizacją ponad 29 mld złotych na koniec 2015 roku PZU był czwartą pod względem kapitalizacji spółek krajowych (5,7% udziału w rynku głównym GPW). Cena maksymalna akcji PZU (w przeliczeniu po splicie) w 2015 roku wyniosła 50,9 zł. Dołek cenowy zarysował się 14 grudnia 2015 roku i wyniósł 31,4 zł za akcję.

Na koniec I kwartału 2015 roku akcje PZU były wyceniane 11,0% lepiej niż w analogicznym okresie 2014 roku, co było bardzo dobrym rezultatem na tle indeksu WIG20 (spadek 2,7% r/r) czy WIG Banki (spadek o 12,5% r/r). Kolejne kwartały przyniosły jednak osłabienie rynku. Akcje PZU po wejściu w trend spadkowy traciły na wartości szybciej niż główne indeksy rynku. Kurs zamknięcia akcji PZU na ostatniej sesji giełdowej w 2015 roku wyniósł 34,0 zł i był niższy 30,0% od wyceny na koniec 2014 roku. Dla porównania indeks WIG20 i WIG BANKI zakończył rok odpowiednio 19,7% oraz 23,5% spadkiem. Wyprzedaż akcji dotknęła także RESPECT index, który zamknął się 15,5% niżej niż w 2014 roku.

Pocieszeniem dla inwestorów była wysoka dywidenda, którą PZU wypłacił 21 października 2015 roku. Kwota dywidendy wyniosła blisko 2,6 mld zł co dało 3 zł na akcję. Stopa dywidendy (liczona do ceny akcji na koniec 2015 roku tj. 34,0 zł) wyniosła 8,8%. Od debiutu giełdowego, PZU wypłacił już prawie 15 mld zł w formie dywidend, a całkowita stopa zwrotu z inwestycji w akcje PZU (TSR) wyniosła 64,2%.

notowania_0.png

Min/max ceny akcji PZU* na zamknięciu sesji w latach 2010 – 2015

min_max_ceny_akcji_pzu_na_zamknieciu_ses

* Ceny akcji przeliczone po splicie 1:10 Źródło: Reuters

Wskaźniki rynku kapitałowego dla akcji PZU* 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
P/BV (C/WK) Cena rynkowa akcji / wartość księgowa na akcję 2,27 3,19 2,95 2,64 2,07
BVPS Wartość księgowa na akcję 14,97 15,25 15,20 16,52 14,90
P/E (C/Z) Cena / zysk netto na akcję 12,54 14,14 11,77 11,60 11,38
EPS (zł) Zysk (strata) netto właścicieli/ ilość akcji 2,71 3,44 3,82 3,77 2,72

*kalkulacja na danych Grupy PZU wg. MSSF

 

 

Akcje PZU cechuje duża płynność. Średni spread w 2015 roku wyniósł zaledwie 7 p.b. Tak niską wartością spreadu cechowały się tylko dwa inne podmioty z rynku głównego. Średnia liczba transakcji akcjami PZU na sesję wyniosła 3 329 (33,4% wzrost r/r). Najwyższy wolumen obrotu tj. 7 528 870 sztuk zanotowano 24 kwietnia 2015 roku, co było związane ze spekulacjami rynkowymi dotyczącymi potencjalnego zaangażowania Grupy PZU w podwyższenie kapitału w Nowej Kompanii Węglowej. Informacje te zostały zdementowane przez PZU.Akcje PZU cechuje duża płynność. Średnia liczba transakcji akcjami PZU na sesję wyniosła 3 329 co oznacza wzrost o 33,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Równie wysokie obroty miały miejsce 3 grudnia 2015 roku, kiedy do sejmu trafił projekt podatku od instytucji finansowych. Reakcja rynku była negatywna, co w rezultacie doprowadziło do kilkunastoprocentowego spadku notowań (potwierdzonych wysokimi obrotami).

Kurs akcji PZU w 2015 roku pozostawał pod silnym wpływem decyzji o rozpoczęciu inwestycji w konsolidację aktywów sektora bankowego w Polsce. 30 maja 2015 roku PZU podpisał umowę zakupu 25,19% akcji Alior Banku za cenę 1,6 mld zł. Plany Zarządu PZU zakładały zakup dalszych banków w celu stworzenia podmiotu, który byłby w piątce największych w Polsce pod względem wielkości aktywów. Jednakże do końca 2015 roku nie udało się dokonać kolejnych transakcji. Ponadto znacznie zmniejszyła się wycena rynkowa akcji banków notowanych na GPW, w tym również akcji Alior Banku, co znalazło odzwierciedlenie w spadku kapitalizacji PZU.

Statystyka akcji PZU 1 stycznia - 30 grudnia 2015 1 stycznia - 30 grudnia 2014 1 stycznia - 30 grudnia 2013 1 stycznia - 30 grudnia 2012 1 stycznia - 30 grudnia 2011
Kurs maksymalny *(zł) 50,9 51,1 47,8 43,7 39,7
Kurs minimalny *(zł) 31,4 40,9 38,5 29,2 29,4
Kurs na ostatniej sesji w roku *(zł) 34,0 48,6 44,9 43,7 30,9
Średni kurs na sesję *(zł) 43,7 45,2 43,2 34,6 34,9
Wartość obrotów (mln zł) 20 144,56 18 400,72 19 970,38 18 152,22 23 315,25
Średnia wartość obrotu na sesję (mln zł) 80,3 73,9 80,9 73,2 92,9
Liczba transakcji (szt.) 835 471 621 224 585 205 411 635 526 265
Średnia liczba transakcji na sesję 3 329 2 495 2 369 1 660 2 097
Wolumen obrotu** 470 048 842,0 407 247 220,0 464 899 980,0 525 648 380,0 667 367 130,0
Średni wolumen obrotu na sesję (szt.)** 1 872 704,5 1 635 531,0 1 882 186,2 2 119 549,9 2 658 833,2
Kapitalizacja na koniec okresu (mln zł) 29 377,1 41 967,2 38 767,9 37 736,0 26 682,9

*ceny przeliczone po splicie akcji 1:10

**wolumen obrotu przeliczone po splicie akcji 1:10.

Na koniec 2015 roku kapitalizacja spółek na GPW spadła o 9% i wyniosła 517 mld zł (z uwzględnieniem 26 nowych podmiotów krajowych, które zadebiutowały na GPW w 2015 roku). Wskaźnik C/Z dla spółek krajowych spadł w 2015 roku o 7,6% do 18,2 r/r, natomiast C/WK o 15,3% do 1,1 r/r1. Wskaźnik C/Z dla PZU wyniósł 12,54, natomiast C/WK - 2,27.

1 http://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki

Czynniki wpływające na kurs akcji PZU w 2015 roku

czynniki_wplywajace_na_kurs_akcji_pzu_w_

Kody Quick Response (QR) do transmisji video

kody_quick_response_qr_do_transmisji_vid

 

pzu_split_pl_2.png