4.1 Skład Zarządu jednostki dominującej

Od 1 stycznia 2015 roku w skład Zarządu PZU wchodzili: 

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu PZU;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu PZU;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu PZU;
 • Ryszard Trepczyński – Członek Zarządu PZU.

Uchwałą z 16 marca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU powołała Andrzeja Klesyka w skład Zarządu PZU nowej kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU.

24 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU, na wniosek Prezesa Zarządu PZU, powołała w skład Zarządu PZU nowej kadencji, powierzając pełnienie funkcji członków Zarządu PZU:

 • Przemysława Dąbrowskiego;
 • Rafała Grodzickiego;
 • Dariusza Krzewinę;
 • Tomasza Tarkowskiego.

Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, której bieg rozpoczął się 1 lipca 2015 roku. Kadencja obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Zmiany w składzie Zarządu, o których mowa poniżej, nie spowodowały modyfikacji dotyczących biegu wspólnej kadencji.

1 września 2015 roku Rada Nadzorcza PZU, na wniosek Prezesa Zarządu PZU, powołała w skład Zarządu PZU Witolda Jaworskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu.

8 grudnia 2015 roku Andrzej Klesyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PZU z dniem 9 grudnia 2015 roku. Także 8 grudnia 2015 roku Witold Jaworski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU z dniem 9 grudnia 2015 roku.

8 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza PZU powierzyła Dariuszowi Krzewinie tymczasowe pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PZU od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego Prezesa Zarządu PZU.

19 stycznia 2016 roku Tomasz Tarkowski oraz Rafał Grodzicki złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Zarządu PZU z dniem 19 stycznia 2016 roku.

19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu PZU Michała Krupińskiego, Rogera Hodgkiss, Beatę Kozłowską-Chyłę, Roberta Pietryszyna oraz Pawła Surówkę.

Od 19 stycznia 2016 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Zarządu PZU wchodzili:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu PZU;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu PZU;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu PZU;
 • Robert Pietryszyn – Członek Zarządu PZU;
 • Paweł Surówka – Członek Zarządu PZU (od 20 stycznia 2016 roku).