47.4 Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Zabezpieczenie zawartych transakcji stanowiły instrumenty finansowe opisane w punkcie 51.1.

Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę transakcji z przyrzeczeniem odkupu na 31 grudnia 2015 roku.

Data zapadalności transakcji Wartość bilansowa Waluta transakcji Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie Instrument finansowy stanowiący zabezpieczenie Ilość
do 1 miesiąca 3 794 306 PLN 3 808 541 Obligacje Skarbu Państwa 3 687 380
Razem 3 794 306   3 808 541   3 687 380