44. Rezerwy na świadczenia pracownicze

W związku z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz faktem, iż spółki Grupy PZU nie wydzieliły aktywów programów określonych świadczeń, wartość bilansowa rezerw programów określonych świadczeń równa się wartości bieżącej odpowiadających im zobowiązań.

Założenia aktuarialne wykorzystane przy szacowaniu rezerw na świadczenia pracownicze zaprezentowano w punkcie 6.2.6.

Rezerwy na świadczenia pracownicze 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Rezerwa na urlopy 66 654 71 923
Programy określonych świadczeń 47 442 44 384
- rezerwy na odprawy emerytalne 23 287 20 923
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 24 155 23 461
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 3 302 3 763
Rezerwy na świadczenia pracownicze, razem 117 398 120 070
 
Przychody i koszty netto związane z rezerwami na świadczenia pracownicze 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Przychody (koszty) netto ujęte w rachunku zysków i strat (4 568) (1 505)
Programy określonych świadczeń (4 381) (1 492)
- rezerwy na odprawy emerytalne (1 889) (1 896)
- rezerwy na świadczenia pośmiertne (2 492) 404
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze (187) (13)
Przychody (koszty) netto ujęte w innych całkowitych dochodach 2 128 (8 438)
Programy określonych świadczeń 2 095 (7 933)
- rezerwy na odprawy emerytalne 931 (3 306)
- rezerwy na świadczenia pośmiertne 1 164 (4 627)
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 33 (505)
Przychody i koszty netto związane z rezerwami na świadczenia pracownicze, razem (2 440) (9 943)

Sekcja zawiera:

44.1 Rezerwy na odprawy emerytalne

44.2 Rezerwy na świadczenia pośmiertne