Koszty akwizycji i administracyjne

W 2015 roku koszty akwizycji wyniosły 2 376,3 mln zł
i wzrosły o 10,7% w stosunku do poziomu z 2014 roku.

Przyrost ten wynikał głównie z:

  • wzrostu bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego (głównie efekt zmiany stawek prowizyjnych w połowie 2014 roku) oraz pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego, w szczególności kosztów pracowniczych;
  • rozpoczęcia konsolidacji zakupionych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych.

Równocześnie na spadek pozycji kosztów akwizycji wpłynął wyższy poziom kosztów odraczanych w czasie.

Koszty administracyjne Grupy w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 1 657,9 mln zł, czyli były o 8,5% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęły następujące czynniki:

  • włączenie do wyników Grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowonabyte spółki ubezpieczeniowe;
  • wyższe koszty związane z rozbudową Platformy Everest (docelowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych) oraz innymi projektami strategicznymi mającymi na celu podwyższenie jakości obsługi klienta w biurach agentów wyłącznych oraz rozwój kanałów dystrybucji.

Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek wyższych kosztów w 2014 roku związanych z dopłatą do Funduszu Gwarancyjnego (ustawowy wzrost w 2014 roku wymaganego poziomu środków z 0,1% do 0,3% wartości aktywów netto („WAN”) OFE).