43.1 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Rezerwy brutto wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 408 534 406 557
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 11 769 457 11 620 451
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 2 021 902 1 865 335
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 99 768 113 307
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 810 367 1 681 882
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 225 334 2 252 799
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 188 681 162 080
Świadczenie pomocy (grupa 18) 184 289 151 905
Ochrona prawna (grupa 17) 5 393 2 782
Pozostałe (grupa 16) 564 875 153 549
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 19 278 600 18 410 647
 
Rezerwy na udziale własnym wg klas rachunkowych określonych w dziale II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Następstwa wypadków i choroba (grupa 1 i 2) 407 917 405 573
Komunikacyjne - odpowiedzialność cywilna (grupa 10) 11 505 928 11 366 417
Komunikacyjne pozostałe (grupa 3) 1 989 171 1 829 788
Morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7) 64 873 87 795
Od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8 i 9) 1 523 481 1 501 794
Odpowiedzialność cywilna (grupy 11,12,13) 2 142 140 2 172 237
Kredyt i gwarancje (grupy 14,15) 112 373 94 747
Świadczenie pomocy (grupa 18) 179 650 147 603
Ochrona prawna (grupa 17) 5 392 2 781
Pozostałe (grupa 16) 250 981 48 852
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 18 181 906 17 657 587
 
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 5 326 890 4 411 180
Długoterminowe 13 951 710 13 999 467
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem 19 278 600 18 410 647

Jako rezerwy długoterminowe wykazano rezerwy, z których prognozowane przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, czyli od 31 grudnia 2015 roku.

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reasekurato-rówudział własnybruttoudział reasekurato-rówudział własny
Stan na początek okresu 5 133 390 (302 118) 4 831 272 4 428 845 (209 940) 4 218 905
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 5 212 891 (248 995) 4 963 896 4 335 362 (258 368) 4 076 994
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (4 689 324) 207 871 (4 481 453) (4 157 746) 174 566 (3 983 180)
Różnice kursowe w okresie (13 960) 4 085 (9 875) (18 556) 5 948 (12 608)
Zmiana składu grupy - - - 642 510 (19 282) 623 228
Przeniesienia do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 1) - - - (97 025) 4 958 (92 067)
Stan na koniec okresu 5 642 997 (339 157) 5 303 840 5 133 390 (302 118) 4 831 272

1) Przeniesienie rezerw PZU Lietuva do zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie rezerw zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego (w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych)1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reasekurato-rówudział własnybruttoudział reasekurato-rówudział własny
Stan na początek okresu 19 257 - 19 257 8 770 (16) 8 754
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 115 696 - 115 696 17 077 12 17 089
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (15 378) - (15 378) (5 316) - (5 316)
Różnice kursowe w okresie (392) - (392) (561) 4 (557)
Zmiana składu grupy - - - 12 739 - 12 739
Przeniesienia do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 1) - - - (13 452) - (13 452)
Stan na koniec okresu 119 183 - 119 183 19 257 - 19 257

1) Przeniesienie rezerw PZU Lietuva do zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie rezerw zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reasekurato-rówudział własnybruttoudział reasekurato-rówudział własny
Stan na początek okresu, w tym: 7 258 764 (296 900) 6 961 864 6 041 030 (170 375) 5 870 655
- na szkody zgłoszone 2 704 345 (228 795) 2 475 550 2 072 193 (121 826) 1 950 367
- na szkody nie zgłoszone (IBNR) 2 868 611 (46 259) 2 822 352 2 615 113 (29 989) 2 585 124
- na koszty likwidacji szkód 1 685 808 (21 846) 1 663 962 1 353 724 (18 560) 1 335 164
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: (2 051 618) 51 404 (2 000 214) (1 575 921) 54 322 (1 521 599)
- wypłacone odszkodowania (1 721 861) 46 959 (1 674 902) (1 313 456) 50 481 (1 262 975)
- koszty likwidacji szkód (329 757) 4 445 (325 312) (262 465) 3 841 (258 624)
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 2 506 646 (334 282) 2 172 364 2 450 810 (167 606) 2 283 204
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 2 631 146 (342 841) 2 288 305 2 041 127 (44 022) 1 997 105
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich (124 500) 8 559 (115 941) 409 683 (123 584) 286 099
Pozostałe zmiany - (2 904) (2 904) 2 8 789 8 791
Różnice kursowe w okresie (7 432) 3 569 (3 863) (10 665) 6 304 (4 361)
Zmiana składu grupy - - - 454 412 (42 844) 411 568
Przeniesienia do kategorii przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 1) - - - (100 904) 14 510 (86 394)
Stan na koniec okresu 7 706 360 (579 113) 7 127 247 7 258 764 (296 900) 6 961 864
- na szkody zgłoszone 3 146 098 (527 713) 2 618 385 2 704 345 (228 795) 2 475 550
- na szkody nie zgłoszone (IBNR) 2 825 240 (28 973) 2 796 267 2 868 611 (46 259) 2 822 352
- na koszty likwidacji szkód 1 735 022 (22 427) 1 712 595 1 685 808 (21 846) 1 663 962

1) Przeniesienie rezerw PZU Lietuva do zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie rezerw zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reasekurato-rówudział własnybruttoudział reasekurato-rówudział własny
Stan na początek okresu 5 997 595 (154 042) 5 843 553 5 761 332 (146 180) 5 615 152
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich (215 114) 5 853 (209 261) (182 358) 15 853 (166 505)
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich (115 827) (26 158) (141 985) 76 457 (17 444) 59 013
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych (15 044) 85 (14 959) (17 284) 446 (16 838)
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 166 396 (22) 166 374 278 344 (587) 277 757
Pozostałe zmiany (10 098) (4 146) (14 244) - 3 916 3 916
Różnice kursowe w okresie (16) 6 (10) (8) 40 32
Zmiana składu grupy - - - 81 112 (10 086) 71 026
Stan na koniec okresu 5 807 892 (178 424) 5 629 468 5 997 595 (154 042) 5 843 553