38. Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych - wartość bilansowa 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: 1 768 263 1 710 083
- należności od ubezpieczających 1 564 151 1 557 003
- należności od pośredników ubezpieczeniowych 178 813 127 271
- inne należności 25 299 25 809
Należności z tytułu reasekuracji 49 023 28 682
Inne należności 1 453 507 1 346 667
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych (netto) 3 270 793 3 085 432

Zarówno na 31 grudnia 2015 roku, jak i na 31 grudnia 2014 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych - wg wymagalności wynikającej z warunków umowy 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 1 roku 3 120 310 2 843 023
Powyżej 1 roku do 5 lat 148 972 137 813
Powyżej 5 lat 1 511 104 596
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem 3 270 793 3 085 432

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut na 31 grudnia 2015 roku PLN EUR USD Pozostałe Razem
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 557 239 200 760 141 10 123 1 768 263
Należności od ubezpieczających 1 399 651 154 258 141 10 101 1 564 151
Należności od pośredników ubezpieczeniowych 134 309 44 482 - 22 178 813
Inne należności 23 279 2 020 - - 25 299
Należności z tytułu reasekuracji 26 650 4 941 13 745 3 687 49 023
Inne należności 1 016 901 202 196 214 839 19 571 1 453 507
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut, razem 2 600 790 407 897 228 725 33 381 3 270 793

Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut na 31 grudnia 2014 roku PLN EUR USD LTL UAH Pozostałe Razem
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 509 391 97 154 132 92 338 11 068 - 1 710 083
Należności od ubezpieczających 1 369 247 86 110 132 90 459 11 055 - 1 557 003
Należności od pośredników ubezpieczeniowych 117 315 9 552 - 391 13 - 127 271
Inne należności 22 829 1 492 - 1 488 - - 25 809
Należności z tytułu reasekuracji 16 143 5 602 2 597 - 4 170 170 28 682
Inne należności 1 044 815 118 560 165 148 1 448 2 857 13 839 1 346 667
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych wg walut, razem 2 570 349 221 316 167 877 93 786 18 095 14 009 3 085 432

Sekcja zawiera:

38.1 Inne należności

38.2 Należności z tytułu leasingu operacyjnego