Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe

W 2015 roku Grupa PZU uzyskała wynik brutto na poziomie 2 943,7 mln zł wobec 3 691,7 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 342,4 mln zł wobec 2 967,7 mln zł w 2014 roku.

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych1 wynik netto spadł o 20,2% względem ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej za 2015 rok wyniósł 2 939,4 mln zł i był niższy o 753,8 mln zł w stosunku do wyniku za 2014 rok.

Zmiana ta była spowodowana w szczególności przez:

 • niższy wynik w segmencie ubezpieczeń masowych o 104,8 mln zł związany głównie ze spadkiem rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych jako efekt wzrostu dynamiki szkód zgłoszonych przy zachowaniu średniej szkody na poziomie z roku ubiegłego i wzrostu kosztów działalności;
 • wyższą rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych o 94,5 mln zł. Poprawa głównie w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jako efekt spadku rezerw na odszkodowania dla szkód z lat ubiegłych;
 • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych o 187,1 mln zł związany głównie z wyższą szkodowością produktów ochronnych na skutek większej częstości zgonów;
 • niższy o 122,0 mln zł wynik segmentu ubezpieczeń emerytalnych związany ze skutkami reformy OFE;
 • spadek wyniku netto na działalności inwestycyjnej na skutek niższej wyceny odsetkowych aktywów finansowych w związku ze wzrostem rentowności polskich obligacji skarbowych.

W 2015 roku wpływ na wyniki Grupy PZU miały następujące zdarzenia jednorazowe:

 • wynik brutto na sprzedaży PZU Litwa w wysokości 165,5 mln zł;
 • strata z tytułu zmiany wartości godziwej akcji nabytych w ramach I transzy pomiędzy datą ich nabycia a datą objęcia kontroli nad Alior Bankiem, czyli 18 grudnia 2015 roku w wysokości 175,8 mln zł; 
 • efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P w wysokości 75,4 mln zł, tj. o 5,5 mln zł więcej niż w 2014 roku.

W 2015 roku nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na porównywalność wyników i sumy bilansowej:

 • zakup spółek bałtyckich w 2014 roku (w 2015 roku podlegają konsolidacji przez pełen okres);
 • sprzedaż PZU Litwa we wrześniu 2015 roku;
 • objęcie konsolidacją Alior Bank. W wyniku tej transakcji suma bilansowa wzrosła o ok. 40 mld zł a udziały niekontrolujące o 2,3 mld zł na koniec 2015 roku.

W ramach poszczególnych pozycji wyniku operacyjnego Grupa PZU odnotowała:

 • wzrost składki przypisanej brutto do poziomu 18 359,0 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem (wyższa o 8,7%) głównie dzięki rozwojowi działalności na rynkach zagranicznych oraz składce pozyskanej przez Link4. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 17 384,9 mln zł i była o 5,8% wyższa niż w 2014 roku;
 • niższy wynik netto na działalności inwestycyjnej w szczególności na skutek spadku wyceny instrumentów dłużnych. Wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 1 739,3 mln zł i był o 34,3% niższy niż w 2014 roku;
 • wyższy poziom odszkodowań i wypłaconych świadczeń. Ukształtowały się one na poziomie 11 857,1 mln zł, co oznacza, że wzrosły o 2,7% w porównaniu z 2014 rokiem. W szczególności zanotowano wzrost liczby szkód zgłoszonych w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz częstości zgonów w ubezpieczeniach ochronnych;
 • wyższe koszty akwizycji (wzrost o 229,3 mln zł) związane głównie z objęciem konsolidacją zakupionych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych oraz wzrostem bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego;
 • wzrost kosztów administracyjnych do poziomu 1 657,9 mln zł względem 1 527,7 mln zł w 2014 roku związany głównie z wyższymi o 59,2 mln zł kosztami ponoszonymi przez spółki zagraniczne (w tym głównie nowozakupione) oraz w ramach działalności ubezpieczeniowej w Polsce wzrostem kosztów w związku z rozbudową Platformy Everest (docelowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych) oraz innymi projektami strategicznymi mającymi na celu podwyższenie jakości obsługi klienta w biurach agentów wyłącznych oraz rozwój Kanałów Zdalnych;
 • wyższe ujemne saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w wysokości 418,8 mln zł (ujemny wpływ zmiany na wynik brutto rok do roku 48,7 mln zł) głównie z tytułu amortyzacji wartości niematerialnych zidentyfikowanych w wyniku transakcji nabycia spółek ubezpieczeniowych.

Wynik operacyjny Grupy PZU w 2015 roku (w mln zł)

wynik_operacyjny_grupy_pzu_w_2015_roku2_

Podstawowe wielkości ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat20152014201320122011
w mln złw mln złw mln złw mln złw mln zł
Składki przypisane brutto 18 359 16 885 16 480 16 243 15 279
Składki zarobione netto 17 385 16 429 16 249 16 005 14 891
Przychody z tytułu prowizji i opłat 243 351 299 237 281
Wynik netto na działalności inwestycyjnej 1 739 2 647 2 479 3 613 1 735
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (11 857) (11 542) (11 161) (12 219) (10 221)
Koszty akwizycji (2 376) (2 147) (2 016) (2 000) (1 962)
Koszty administracyjne (1 658) (1 528) (1 406) (1 440) (1 384)
Koszty odsetkowe (117) (147) (104) (127) (158)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (419) (370) (220) (31) (274)
Wynik z działalności operacyjnej 2 939 3 693 4 119 4 039 2 908
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 4 (2) 1 - -
Zysk (strata) brutto 2 944 3 692 4 120 4 039 2 908
Podatek dochodowy (602) (724) (826) (785) (564)
Zysk (strata) netto 2 342 2 968 3 295 3 254 2 344
Zysk (strata) netto przypisywany(a) właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej 2 342 2 968 3 293 3 255 2 345

1 Zdarzenia jednorazowe obejmują: efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, wynik na sprzedaży PZU Litwa, wpływ na rachunek zysków i strat, z tytułu objęcia konsolidacją Alior Banku