4.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Aleksandra Magaczewska – Przewodnicząca Rady;
 • Zbigniew Ćwiąkalski – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Tomasz Zganiacz – Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Dariusz Filar – Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Rady;
 • Jakub Karnowski – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU (ZWZ PZU) powołało w skład Rady Nadzorczej PZU nowej kadencji następujące osoby:

 • Zbigniewa Ćwiąkalskiego (od 8 lipca 2015 roku – Przewodniczącego Rady);
 • Pawła Kaczmarka (od 8 lipca 2015 roku – Wiceprzewodniczącego Rady);
 • Dariusza Filara (od 8 lipca 2015 roku – Sekretarza Rady);
 • Zbigniewa Derdziuka – Członek Rady;
 • Dariusza Kacprzyka – Członek Rady;
 • Jakuba Karnowskiego – Członek Rady;
 • Aleksandrę Magaczewską – Członek Rady:
 • Alojzego Nowaka – Członek Rady;
 • Macieja Piotrowskiego – Członek Rady.

Powołanie nastąpiło z dniem 1 lipca 2015 roku na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o których mowa poniżej, nie spowodowały modyfikacji dotyczących biegu wspólnej kadencji.

7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU (NWZ PZU) odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Zbigniewa Derdziuka, Macieja Piotrowskiego, Dariusza Kacprzyka, Jakuba Karnowskiego, Aleksandrę Magaczewską oraz Dariusza Filara.

Tego samego dnia NWZ PZU powołało w skład Rady Nadzorczej: Marcina Chludzińskiego, Marcina Gargasa, Eligiusza Krześniaka, Jerzego Paluchniaka, Piotra Paszkę, Radosława Potrzeszcza, Macieja Zaborowskiego. Uchwały o odwołaniu i powołaniu członków Rady Nadzorczej weszły w życie z dniem podjęcia.

Od 7 stycznia 2016 roku do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej PZU wchodzili:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady (od 19 stycznia 2016 roku);
 • Marcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady (od 19 stycznia 2016 roku);
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady (od 19 stycznia 2016 roku);
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Piotr Paszko – Członek Rady;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Rady.