41. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa przeznaczone do sprzedaży wg klasyfikacji przed przeniesieniem 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Grupy przeznaczone do sprzedaży - 188 747
Aktywa - 440 761
Wartości niematerialne - 4 745
Rzeczowe aktywa trwałe - 6 864
Aktywa finansowe - 342 639
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych - 32 106
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych - 19 864
Szacowane regresy - 6 988
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1 591
Odroczone koszty akwizycji - 15 399
Rozliczenia międzyokresowe - 2 216
Inne aktywa - 2
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - 8 347
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - 252 014
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - 215 057
Rezerwy na świadczenia pracownicze - 1 464
Inne zobowiązania - 28 721
Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - 6 772
Inne aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 506 048 165 849
Rzeczowe aktywa trwałe 44 221 51 534
Nieruchomości inwestycyjne 1 461 827 114 315
Aktywa i grupy aktywów przeznaczone do sprzedaży 1 506 048 606 610
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży - 252 014

Na 31 grudnia 2014 roku w pozycji „Grupy przeznaczone do sprzedaży” zaprezentowano aktywa i zobowiązania PZU Lietuva sprzedane w transakcji opisanej w punkcie 2.4.1.

Na 31 grudnia 2015 roku w pozycji „Nieruchomości inwestycyjne” zaprezentowano przede wszystkim nieruchomości przeznaczone do sprzedaży przez fundusze inwestycyjne sektora nieruchomości ze względu na osiągnięcie przewidywanego horyzontu inwestycyjnego (w kwocie 1 345 100 tys. zł). Na 31 grudnia 2014 roku w tej pozycji wykazano głównie aktywa przeznaczone do sprzedaży przez PZU i PZU Życie w ramach projektu optymalizacji portfela. W tabeli na kolejnej stronie przedstawiono zestawienie największych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z istotnymi parametrami, które zostały uwzględnione przy wycenie. Dla celów porównywalności zaprezentowano także wartości godziwe na 31 grudnia 2014 roku, kiedy aktywa te wykazywane były w pozycji „Nieruchomości inwestycyjne”.

Lp. Nazwa nieruchomości Wartość godziwa na 31 grudnia 2015 Wartość godziwa na 31 grudnia 2014 1) Podejście do wyceny Dane niemożliwe do zaobserwowania Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania na 31 grudnia 2015 Zakres danych niemożliwych do zaobserwowania na 31 grudnia 2014
1. Budynki magazynowo-biurowe, Łódź 253 100 220 990 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni pieniężnych Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych)
Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,50 - 4,00  euro
2)
7,50 - 9,00  euro
2,60 - 3,60  euro
2)
2. Kompleks biurowy, Gdańsk 165 400 168 910 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Stopa kapitalizacji
12,00 - 16,00 euro
2)
12,00 - 16,00 euro
2)
3. Kompleks biurowy, Warszawa 134 400 140 240 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa)
Miesięczna stawka czynszu (parking) Stopa kapitalizacji
12,00 - 34,00 euro
65,00 - 150,00 euro
2)
7,98 - 22,00 euro
23,46 - 150,00 euro
2)
4. Budynki magazynowo-biurowe, Gdańsk 130 600 85 070 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni pieniężnych Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych) Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,90 - 3,80  euro
2)
8,00 - 9,00  euro
2,60 -3,60  euro
2)
5. Budynek magazynowo-biurowy, Nowa Wieś Wrocławska 127 600 124 370 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych) Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,50 - 4,20  euro
2)
8,00 - 9,00  euro
2,40 -4,20  euro
2)
6. Budynki magazynowe, Czeladź 125 800 129 500 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni pieniężnych Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych) Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,90 - 4,30  euro
2)
8,00 - 9,00  euro
3,00 - 4,40  euro
2)
7. Centrum Handlowe, Pabianice 92 300 97 250 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni
Stopa kapitalizacji
3)
2)
3)
2)
8. Galeria handlowa, Iława 69 200 69 100 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni
Stopa kapitalizacji
3)
2)
3)
2)
9. Budynki magazynowo-biurowe, Łódź 65 400 62 780 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych) Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,50 - 4,00  euro
2)
7,50 - 9,00  euro
2,60 - 3,60  euro
2)
10. Budynek magazynowo-biurowy, Nowa Wieś Wrocławska 65 100 60 50 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych) Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,50 - 4,00  euro
2)
8,00 - 9,00  euro
2,40 - 4,20  euro
2)
11. Kompleks magazynowo-biurowy, Błonie 41 800 44 180 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia biurowa w obiektach magazynowych) Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 (powierzchnia magazynowa)
Stopa kapitalizacji
7,50 - 9,00  euro
2,50 - 3,60  euro
2)
7,00 - 8,00  euro
2,10 - 3,00  euro
2)
12. Budynek handlowy, Nowy Targ 39 100 39 040 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni
Stopa kapitalizacji
3)
2)
3)
2)
13. Galeria handlowa, Lubin 35 300 38 650 Podejście dochodowe przy zastosowaniu metody inwestycyjnej i techniki dyskontowania strumieni dochodów Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni handlowej w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni
Stopa kapitalizacji
3)
2)
3)
2)
14. Pozostałe 116 727   nd. nd. nd. nd.
  RAZEM 1 461 827          

1) W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok nieruchomości te prezentowano jako nieruchomości inwestycyjne.

2) Stopa kapitalizacji została ustalona na podstawie analizy stóp zwrotu osiąganych w transakcjach dla nieruchomości podobnych oraz biorąc pod uwagę postrzeganie ryzyka przez potencjalnych inwestorów na rynku nieruchomości.

3) Czynsz rynkowy dla nieruchomości został określony na podstawie analizy rynku powierzchni handlowych w obiektach o zbliżonej lokalizacji i charakterystyce do wycenianej nieruchomości, a w szczególności w oparciu o poziom stawek czynszu najmu w umowach podpisanych w wycenianym centrum handlowym.