35.2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Wycena bilansowaWycena wg zamortyzowanego kosztuWycena bilansowaWycena wg zamortyzowanego kosztu
Instrumenty, dla których można określić wartość godziwą 7 727 973 nd. 2 982 164 nd.
Instrumenty kapitałowe 582 223 nd. 547 299 nd.
Notowane na rynku regulowanym 195 689 nd. 357 732 nd.
Nienotowane na rynku regulowanym 386 534 nd. 189 567 nd.
Dłużne papiery wartościowe 7 145 750 7 145 084 2 434 865 2 324 810
Rządowe 6 317 916 6 236 056 1 922 939 1 828 110
Oprocentowanie stałe 4 659 631 4 583 137 1 868 605 1 773 860
Oprocentowanie zmienne 1 658 285 1 652 919 54 334 54 250
Pozostałe 827 834 909 028 511 926 496 700
Notowane na rynku regulowanym 245 863 319 280 272 564 263 117
Oprocentowanie stałe 202 684 276 101 221 413 211 968
Oprocentowanie zmienne 43 179 43 179 51 151 51 149
Nienotowane na rynku regulowanym 581 971 589 748 239 362 233 583
Oprocentowanie zmienne 581 971 589 748 239 362 233 583
Instrumenty, dla których nie można określić wartości godziwej 16 716 nd. 3 158 nd.
Instrumenty kapitałowe 16 716 nd. 3 158 nd.
Nienotowane na rynku regulowanym 16 716 nd. 3 158 nd.
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 7 744 689 nd. 2 985 322 nd.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 1 116 236 612 755
Długoterminowe 6 628 453 2 372 567
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem 7 744 689 2 985 322

Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2015 do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Rządowe 972 297 1 438 777 1 396 225 346 297 692 472 1 471 848 6 317 916
Oprocentowanie stałe 970 307 931 620 829 798 346 297 622 281 959 328 4 659 631
Oprocentowanie zmienne 1 990 507 157 566 427 - 70 191 512 520 1 658 285
Pozostałe 50 647 34 455 78 197 420 932 171 427 72 176 827 834
Notowane na rynku regulowanym 33 559 13 673 - 106 078 20 377 72 176 245 863
Oprocentowanie stałe 33 559 13 673 - 62 899 20 377 72 176 202 684
Oprocentowanie zmienne - - - 43 179 - - 43 179
Nienotowane na rynku regulowanym 17 088 20 782 78 197 314 854 151 050 - 581 971
Oprocentowanie zmienne 17 088 20 782 78 197 314 854 151 050 - 581 971
Razem 1 022 944 1 473 232 1 474 422 767 229 863 899 1 544 024 7 145 750

Wartość bilansowa dłużnych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży na 31 grudnia 2014 do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Rządowe 394 140 454 558 260 878 178 103 180 462 454 798 1 922 939
Oprocentowanie stałe 392 605 454 501 208 136 178 103 180 462 454 798 1 868 605
Oprocentowanie zmienne 1 535 57 52 742 - - - 54 334
Pozostałe 145 718 9 379 13 965 - 309 255 33 609 511 926
Notowane na rynku regulowanym 145 718 9 379 13 965 - 69 893 33 609 272 564
Oprocentowanie stałe 137 190 9 379 13 965 - 27 270 33 609 221 413
Oprocentowanie zmienne 8 528 - - - 42 623 - 51 151
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - 239 362 - 239 362
Oprocentowanie zmienne - - - - 239 362 - 239 362
Razem 539 858 463 937 274 843 178 103 489 717 488 407 2 434 865

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży31 grudnia 201531 grudnia 2014
 PLNEURPozostałeRazemPLNEURLTLPozostałeRazem
Instrumenty kapitałowe 493 343 105 508 88 598 939 539 734 10 601 30 92 550 457
Notowane na rynku regulowanym 171 692 23 997 - 195 689 347 247 10 485 - - 357 732
Nienotowane na rynku regulowanym 321 651 81 511 88 403 250 192 487 116 30 92 192 725
Dłużne papiery wartościowe 5 700 875 1 389 976 54 899 7 145 750 1 625 802 346 424 453 828 8 811 2 434 865
Rządowe 5 090 608 1 172 409 54 899 6 317 916 1 357 136 103 164 453 828 8 811 1 922 939
Oprocentowanie stałe 3 432 323 1 172 409 54 899 4 659 631 1 302 802 103 164 453 828 8 811 1 868 605
Oprocentowanie zmienne 1 658 285 - - 1 658 285 54 334 - - - 54 334
Pozostałe 610 267 217 567 - 827 834 268 666 243 260 - - 511 926
Notowane na rynku regulowanym 28 296 217 567 - 245 863 29 304 243 260 - - 272 564
Oprocentowanie stałe 28 296 174 388 - 202 684 29 304 192 109 - - 221 413
Oprocentowanie zmienne - 43 179 - 43 179 - 51 151 - - 51 151
Nienotowane na rynku regulowanym 581 971 - - 581 971 239 362 - - - 239 362
Oprocentowanie zmienne 581 971 - - 581 971 239 362 - - - 239 362
Razem 6 194 218 1 495 484 54 987 7 744 689 2 165 536 357 025 453 858 8 903 2 985 322