28. Inne aktywa

Inne aktywa 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Rozliczenia z tytułu reasekuracji 339 463 79 010
Odroczone koszty informatyczne 31 581 25 963
Zarachowane należności z bezpośredniej likwidacji szkód 41 582 -
Zapasy: 125 260 84 762
- materiały 53 201 28 528
- produkty i towary 71 794 55 720
- odzyski po szkodach 265 514
Pozostałe składniki aktywów 161 078 45 515
Inne aktywa, razem 698 964 235 250

Inne aktywa 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 683 058 229 056
Długoterminowe 15 906 6 194
Inne aktywa, razem 698 964 235 250