35.3 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Na 31 grudnia 2015 roku i na 31 grudnia 2014 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 13 245 460 12 571 137
Instrumenty kapitałowe 2 384 554 1 482 597
Notowane na rynku regulowanym 2 274 062 1 443 739
Nienotowane na rynku regulowanym 110 492 38 858
Instrumenty dłużne 10 860 906 11 088 540
Rządowe 10 630 780 11 005 221
Oprocentowanie stałe 9 047 572 9 814 334
Oprocentowanie zmienne 1 583 208 1 190 887
Pozostałe 230 126 83 319
Notowane na rynku regulowanym 230 126 83 319
Oprocentowanie stałe 230 126 83 319
Aktywa przeznaczone do obrotu 7 402 943 6 525 347
Instrumenty kapitałowe 4 077 204 4 463 405
Notowane na rynku regulowanym 1 052 849 1 572 464
Nienotowane na rynku regulowanym 3 024 355 2 890 941
Instrumenty dłużne 2 352 363 1 515 539
Rządowe 2 278 369 1 441 296
Oprocentowanie stałe 2 228 895 1 409 570
Oprocentowanie zmienne 49 474 31 726
Pozostałe 73 994 74 243
Notowane na rynku regulowanym 311 -
Oprocentowanie zmienne 311 -
Nienotowane na rynku regulowanym 73 683 74 243
Oprocentowanie zmienne 73 683 74 243
Instrumenty pochodne 973 376 546 403
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem 20 648 403 19 096 484

Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 8.5.2

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 12 527 527 10 858 702
Długoterminowe 8 120 876 8 237 782
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem 20 648 403 19 096 484

Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego lub stanowią element portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu na 31 grudnia 2015 do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 2 002 624 1 166 790 1 033 082 1 769 097 1 329 794 3 559 519 10 860 906
Rządowe 1 883 747 1 163 974 1 014 508 1 763 377 1 312 032 3 493 142 10 630 780
Oprocentowanie stałe 1 850 833 1 071 379 1 009 658 1 623 190 1 194 758 2 297 754 9 047 572
Oprocentowanie zmienne 32 914 92 595 4 850 140 187 117 274 1 195 388 1 583 208
Pozostałe 118 877 2 816 18 574 5 720 17 762 66 377 230 126
Notowane na rynku regulowanym 118 877 2 816 18 574 5 720 17 762 66 377 230 126
Oprocentowanie stałe 118 877 2 816 18 574 5 720 17 762 66 377 230 126
Instrumenty przeznaczone do obrotu 23 682 405 335 429 829 444 114 336 548 712 855 2 352 363
Rządowe 23 371 354 747 406 734 444 114 336 548 712 855 2 278 369
Oprocentowanie stałe 4 170 344 654 386 554 444 114 336 548 712 855 2 228 895
Oprocentowanie zmienne 19 201 10 093 20 180 - - - 49 474
Pozostałe 311 50 588 23 095 - - - 73 994
Notowane na rynku regulowanym 311 - - - - - 311
Oprocentowanie zmienne 311 - - - - - 311
Nienotowane na rynku regulowanym - 50 588 23 095 - - - 73 683
Oprocentowanie zmienne - 50 588 23 095 - - - 73 683
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu, razem 2 026 306 1 572 125 1 462 911 2 213 211 1 666 342 4 272 374 13 213 269
   
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 564 379 2 537 527 1 770 867 2 132 417 1 721 732 2 361 618 11 088 540
Rządowe 556 856 2 536 934 1 769 524 2 128 868 1 721 479 2 291 560 11 005 221
Oprocentowanie stałe 556 856 2 536 838 1 542 427 1 944 593 1 277 261 1 956 359 9 814 334
Oprocentowanie zmienne - 96 227 097 184 275 444 218 335 201 1 190 887
Pozostałe 7 523 593 1 343 3 549 253 70 058 83 319
Notowane na rynku regulowanym 7 523 593 1 343 3 549 253 70 058 83 319
Oprocentowanie stałe 7 523 593 1 343 3 549 253 70 058 83 319
Instrumenty przeznaczone do obrotu 27 063 458 380 350 305 352 300 325 609 1 882 1 515 539
Rządowe 27 063 458 380 299 332 329 030 325 609 1 882 1 441 296
Oprocentowanie stałe 1 720 451 997 299 332 329 030 325 609 1 882 1 409 570
Oprocentowanie zmienne 25 343 6 383 - - - - 31 726
Pozostałe - - 50 973 23 270 - - 74 243
Nienotowane na rynku regulowanym - - 50 973 23 270 - - 74 243
Oprocentowanie zmienne - - 50 973 23 270 - - 74 243
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu, razem 591 442 2 995 907 2 121 172 2 484 717 2 047 341 2 363 500 12 604 079
     
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut31 grudnia 2015
 PLNEURUSDHUFRONCZKPozostałeRazem
Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 12 128 694 505 859 302 717 76 326 78 455 122 308 31 101 13 245 460
Instrumenty kapitałowe 2 190 827 127 187 48 718 1 105 - 16 717 - 2 384 554
Notowane na rynku regulowanym 2 190 132 30 341 35 767 1 105 - 16 717 - 2 274 062
Nienotowane na rynku regulowanym 695 96 846 12 951 - -   - 110 492
Dłużne papiery wartościowe 9 937 867 378 672 253 999 75 221 78 455 105 591 31 101 10 860 906
Rządowe 9 909 571 197 939 253 317 75 221 78 455 105 591 10 686 10 630 780
Oprocentowanie stałe 8 505 742 197 939 253 317 1 433 78 455   10 686 9 047 572
Oprocentowanie zmienne 1 403 829 - - 73 788 - 105 591 - 1 583 208
Pozostałe 28 296 180 733 682 - - - 20 415 230 126
Notowane na rynku regulowanym 28 296 180 733 682 - - - 20 415 230 126
Oprocentowanie stałe 28 296 180 733 682 - - - 20 415 230 126
Aktywa przeznaczone do obrotu 5 805 374 812 728 346 807 161 986 15 912 47 347 212 789 7 402 943
Instrumenty kapitałowe 3 763 404 152 533 117 826 27 803 13 941 1 697 - 4 077 204
Notowane na rynku regulowanym 939 885 44 029 25 494 27 803 13 941 1 697 - 1 052 849
Nienotowane na rynku regulowanym 2 823 519 108 504 92 332 - - - - 3 024 355
Dłużne papiery wartościowe 1 537 221 573 992 159 446 81 704 - - - 2 352 363
Rządowe 1 463 227 573 992 159 446 81 704 - - - 2 278 369
Oprocentowanie stałe 1 413 753 573 992 159 446 81 704 - - - 2 228 895
Oprocentowanie zmienne 49 474 - - - - - - 49 474
Pozostałe 73 994 - - - - - - 73 994
Notowane na rynku regulowanym 311 - - - - - - 311
Oprocentowanie zmienne 311 - - - - - - 311
Nienotowane na rynku regulowanym 73 683 - - - - - - 73 683
Oprocentowanie zmienne 73 683 - - - - - - 73 683
Instrumenty pochodne 504 749 86 203 69 535 52 479 1 971 45 650 212 789 1) 973 376
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut, razem 17 934 068 1 318 587 649 524 238 312 94 367 169 655 243 890 20 648 403

1) W tym 156 058 tys. zł denominowane w realach brazylijskich.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut31 grudnia 2014
 PLNEURUSDHUFPozostałeRazem
Aktywa zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 11 786 698 406 087 144 511 163 498 70 343 12 571 137
Instrumenty kapitałowe 1 392 993 63 973 12 683 - 12 948 1 482 597
Notowane na rynku regulowanym 1 392 536 39 291 356 - 11 556 1 443 739
Nienotowane na rynku regulowanym 457 24 682 12 327 - 1 392 38 858
Dłużne papiery wartościowe 10 393 705 342 114 131 828 163 498 57 395 11 088 540
Rządowe 10 364 401 288 547 131 380 163 498 57 395 11 005 221
Oprocentowanie stałe 9 198 609 288 547 131 380 138 403 57 395 1) 9 814 334
Oprocentowanie zmienne 1 165 792 - - 25 095 - 1 190 887
Pozostałe 29 304 53 567 448 - - 83 319
Notowane na rynku regulowanym 29 304 53 567 448 - - 83 319
Oprocentowanie stałe 29 304 53 567 448 - - 83 319
Aktywa przeznaczone do obrotu 5 851 418 232 091 190 206 92 574 159 058 6 525 347
Instrumenty kapitałowe 4 080 344 170 477 136 881 27 502 48 201 4 463 405
Notowane na rynku regulowanym 1 379 609 67 540 49 612 27 502 48 201 1 572 464
Nienotowane na rynku regulowanym 2 700 735 102 937 87 269 - - 2 890 941
Dłużne papiery wartościowe 1 479 939 24 842 10 758 - - 1 515 539
Rządowe 1 405 696 24 842 10 758 - - 1 441 296
Oprocentowanie stałe 1 373 970 24 842 10 758 - - 1 409 570
Oprocentowanie zmienne 31 726 - - - - 31 726
Pozostałe 74 243 - - - - 74 243
Nienotowane na rynku regulowanym 74 243 - - - - 74 243
Oprocentowanie zmienne 74 243 - - - - 74 243
Instrumenty pochodne 291 135 36 772 42 567 65 072 110 857 546 403
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut, razem 17 638 116 638 178 334 717 256 072 229 401 19 096 484

1) W tym 50 885 tys. zł w lejach rumuńskich.