Finansowanie dłużne

W październiku 2015 roku spółka z Grupy PZU z siedzibą w Szwecji — PZU Finance AB, wyemitowała obligacje o łącznej wartości 350 mln euro.

16 października 2015 roku PZU Finance AB (publ), spółka z Grupy PZU z siedzibą w Szwecji, wyemitowała obligacje o łącznej wartości 350 mln euro. Obligacje te zostały zasymilowane i tworzą jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 mln euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 roku, tzw. „tap”.

Obligacje senioralne wyemitowane w 2015 roku zostały zakupione przez ok. 60 inwestorów (28% z Polski, 23% Holandii, 18% Wielkiej Brytanii, 12% Czech, 9% Niemiec). Cena emisyjna jednej obligacji, o wartości nominalnej 100 000 euro, wyniosła 99 218 euro. Rentowność obligacji wyniosła 1,593%. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a kupon będzie płatny raz w roku. Emisja posiadała rating S&P na poziomie A-, jednak w związku z obniżeniem 21 stycznia 2016 roku ratingu dla PZU do poziomu A-, co było konsekwencją decyzji S&P o obniżeniu oceny ratingowej Polski z „A-” do „BBB+” dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych, rating obligacji PZU uległ obniżeniu do BBB+.


Środki pozyskane z emisji obligacji miały na celu zwiększenie zaangażowania portfela lokat w inwestycje denominowane w euro, zarządzanie pozycją walutową oraz wykorzystanie taniego finansowania dłużnego.

Obligacje są notowane na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz na rynku Catalyst ASO GPW/Bondspot.

Środki pozyskane z emisji obligacji miały na celu zwiększenie zaangażowania portfela lokat w inwestycje denominowane w euro, zarządzanie pozycją walutową oraz wykorzystanie finansowania dłużnego – tańszego od kapitału własnego.

Emisja euroobligacji stanowiła realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Wskaźnik zadłużenia Grupy PZU na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 22,6%2.

Rentowność euro-obligacji PZU na tle obligacji skarbowych zapadających w 2019 roku (euro)

rentownosc_euro-obligacji_pzu_na_tle_obl

Źródło: Reuters

2 Wskaźnik zadłużenia liczony jako suma zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji własnych dłużnych papierów wartościowych do sumy kapitałów i ww. zobowiązań.

finansowanie_dluzne.png