17.3 Koszty likwidacji szkód

Koszty likwidacji szkód według rodzaju 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Zużycie materiałów i energii 13 870 16 722
Usługi obce 233 023 189 921
Podatki i opłaty 26 715 20 037
Koszty pracownicze 319 450 295 472
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 12 630 11 820
Amortyzacja wartości niematerialnych 18 527 18 650
Inne, w tym: 159 560 119 981
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 147 038 110 184
- pozostałe 12 522 9 797
Koszty likwidacji szkód, razem 783 775 672 603