9. Zarządzanie kapitałem własnym

26 sierpnia 2013 roku Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015. Poniżej przedstawiono założenia polityki kapitałowej i dywidendowej.

Grupa PZU planuje dokonanie zmiany polityki kapitałowej i dywidendowej mającej na celu zaadresowanie wymogów Wypłacalność II.

Ze względu na krótki czas, jaki minął od dnia objęcia kontroli nad Alior Bankiem (18 grudnia 2015 roku) do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zarządzanie kapitałem własnym w Alior Banku od dnia objęcia kontroli przez Grupę PZU do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego odbywało się odrębnie od zarządzania kapitałem własnym w pozostałych jednostkach Grupy PZU. Tym niemniej Grupa PZU może monitorować system zarządzania kapitałem własnym w Alior Banku poprzez członków rady nadzorczej desygnowanych przez PZU.

Sekcja zawiera:

9.1 Polityka kapitałowa

9.2 Polityka dywidendowa

9.3 Zarządzanie kapitałem własnym w Alior Banku

9.4 Zewnętrzne wymogi kapitałowe