27. Wartości niematerialne

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2015
 Koszty zakończonych prac rozwojowychNabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:Oprogramowanie komputeroweWartości niematerialne w toku wytwarzaniaInne wartości niematerialneWartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 51 233 942 948 817 592 187 851 547 722 1 729 754
Zwiększenia (z tytułu): 3 362 371 930 367 165 252 721 310 484 938 497
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 1 842 6 701 6 391 191 065 291 199 899
- zmiana składu grupy 260 220 403 220 403 58 893 302 750 1) 582 306
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania 1 260 144 357 140 363 - - 145 617
- pozostałe - 469 8 2 763 7 443 10 675
Zmniejszenia (z tytułu): (6 938) (44 856) (3 947) (265 655) (3 752) (321 201)
- sprzedaż i likwidacja (6 938) (44 656) (3 747) (116 589) (3 398) (171 581)
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania - - - (145 617) - (145 617)
- pozostałe - (200) (200) (3 449) (354) (4 003)
Różnice kursowe (81) (620) (584) - (202) (903)
Wartość brutto na koniec okresu 47 576 1 269 402 1 180 226 174 917 854 252 2 346 147
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (30 731) (576 441) (492 418) (81) (92 620) (699 873)
Zmiany (z tytułu): (1 936) (79 916) (81 653) - (160 607) (242 459)
- amortyzacja za okres (6 595) (89 390) (84 856) - (161 619) (257 604)
- sprzedaż i likwidacja 4 683 9 587 2 847 - 2 804 17 074
- różnice kursowe (24) 241 257 - (2 146) (1 929)
- pozostałe - (354) 99 - 354 -
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (32 667) (656 357) (574 071) (81) (253 227) (942 332
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - (42 267) (8 102) (118 922) - (161 189)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne - - - (37) - -37
Inne zmiany - 34 165 2) - 116 414 2) - 150 579
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - (8 102) (8 102) (2 545) - (10 647)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 14 909 604 943 598 053 172 291 601 025 1 393 168

1) W tym aktywa nabyte w transakcjach przejęcia spółek (znak towarowy, relacje z klientami posiadającymi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe) w kwocie 300 000 tys. zł.

2) W pozycjach wykazano m. in. usunięcie z ksiąg całości poniesionych nakładów na system GraphTalk w wysokości 116 309 tys. zł oraz na moduł do obsługi ubezpieczeń z funduszem kapitałowym oraz licencji bazowej GraphTalk w wysokości 34 165 tys. zł w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości dokonanych w poprzednich okresach.

 

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2014
 Koszty zakończonych prac rozwojowychNabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:Oprogramowanie komputeroweWartości niematerialne w toku wytwarzaniaInne wartości niematerialneWartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu - 764 179 649 709 185 704 1 961 951 844
Zwiększenia (z tytułu): 50 355 201 713 187 219 132 885 539 393 924 346
- zakupy i wytworzone we własnym zakresie 469 9 682 8 409 129 640 128 139 919
- zmiana składu grupy 49 798 76 031 67 273 2 072 539 265 1) 667 166
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania 88 115 898 111 435 - - 115 986
- pozostałe - 102 102 1 173 - 1 275
Zmniejszenia (z tytułu): - (22 601) (18 911) (130 753) (585) (153 939)
- sprzedaż i likwidacja - (7 739) (4 049) (13 301) - (21 040)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) - (14 853) (14 853) (70) (485) (15 408)
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania - - - (115 986) - (115 986)
- pozostałe - (9) (9) (1 396) (100) (1 505)
Różnice kursowe 878 (343) (425) 15 6 953 7 503
Wartość brutto na koniec okresu 51 233 942 948 817 592 187 851 547 722 1 729 754
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu - (476 148) (398 033) - (836) (476 984)
Zmiany (z tytułu): (30 731) (100 293) (94 385) (81) (91 784) (222 889)
- amortyzacja za okres (1 136) (76 049) (73 162) - (87 853) (165 038)
- sprzedaż i likwidacja - 7 283 3 590 - - 7 283
- zmiana składu grupy (29 068) (42 412) (35 789) (80) (2 877) (74 437)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 2) - 10 745 10 745 - - 10 745
- różnice kursowe (527) 249 360 (1) (1 154) (1 433)
- pozostałe - (109) (129) - 100 (9)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (30 731) (576 441) (492 418) (81) (92 620) (699 873)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - (34 165) 3) - (131 969) 3) - (166 134)
Zmiany odniesione w pozostałe koszty operacyjne - (301) (301) (121) - (422)
Inne zmiany: - (7 801) (7 801) 13 168 - 5 367
- zmiana składu grupy - (8 075) (8 075) - - (8 075)
- pozostałe - 274 274 13 168 - 13 442
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - (42 267)3) (8 102) (118 922) 3) - (161 189)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 20 502 324 240 317 072 68 848 455 102 868 692

1) W tym aktywa nabyte w transakcjach przejęcia spółek (relacje z klientami, relacje z brokerami, przyszłe zyski z zakupionego portfela umów ubezpieczenia) w kwocie 536 387 tys. zł.

2) W pozycji przedstawiono przeniesienie aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie aktywów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

3) W pozycji „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości” wykazano m. in. odpisy na całość poniesionych nakładów na system GraphTalk w wysokości 116 309 tys. zł oraz na moduł do obsługi ubezpieczeń z funduszem kapitałowym oraz licencji bazowej GraphTalk w wysokości 34 165 tys. zł.

Wartości niematerialne o nieokreślonym czasie użytkowania (znaki towarowe o łącznej wartości 269 322 tys. zł, na 31 grudnia 2014 roku: 169 344 tys. zł) poddano testowi na utratę wartości, które nie wykazały konieczności dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości.

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia -31 grudnia 2014
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 18 527 18 650
Koszty akwizycji 29 691 19 111
Koszty administracyjne 46 273 38 365
Pozostałe koszty operacyjne 1) 163 064 88 830
Koszty działalności inwestycyjnej 45 81
Pozostałe 4 1
Amortyzacja, razem 257 604 165 038

1) W tym amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek w kwocie 161 081 tys. zł (w 2014 roku: 87 795 tys. zł).