43.2 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie, rezerwy na premie i rabaty oraz pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - umowy ubezpieczeniowe1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reaseku-ratorówudział własnybruttoudział reaseku-ratorówudział własny
Stan na początek okresu 16 721 639 - 16 721 639 16 526 794 - 16 526 794
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 434 269 - 434 269 490 085 - 490 085
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich (527 141) - (527 141) (306 608) - (306 608)
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych 498 - 498 45 395 - 45 395
Różnice kursowe (22 997) - (22 997) (34 027) - (34 027)
Stan na koniec okresu 16 606 268 - 16 606 268 16 721 639 - 16 721 639
 
Zmiana stanu rezerw ubezpieczeń na życie brutto - kontrakty unit-linked1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reasekurato-rówudział własnybruttoudział reasekurato-rówudział własny
Stan na początek okresu 4 425 556 - 4 425 556 3 907 221 - 3 907 221
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 965 607 - 965 607 1 045 805 - 1 045 805
Pobrane opłaty (89 502) - (89 502) (90 026) - (90 026)
Przychody z lokat funduszu (3 471) - (3 471) 147 597 - 147 597
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. (538 013) - (538 013) (547 991) - (547 991)
Pozostałe zmniejszenia (38 307) - (38 307) (60 274) - (60 274)
Pozostałe zwiększenia 22 087 - 22 087 23 224 - 23 224
Stan na koniec okresu 4 743 957 - 4 743 957 4 425 556 - 4 425 556
 
Zmiana stanu rezerw szkodowych brutto1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014
 bruttoudział reasekurato-rówudział własnybruttoudział reasekurato-rówudział własny
RBNP na początek okresu 112 728 - 112 728 138 366 - 138 366
IBNR na początek okresu 398 859 - 398 859 407 385 - 407 385
Razem RBNP i IBNR na początek okresu 511 587 - 511 587 545 751 - 545 751
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku (564 032) - (564 032) (523 413) - (523 413)
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 610 125 (60) 610 065 489 249 - 489 249
Razem RBNP i IBNR na koniec okresu 557 680 (60) 557 620 511 587 - 511 587
RBNP na koniec okresu 155 146 (60) 155 086 112 728 - 112 728
IBNR na koniec okresu 402 534 - 402 534 398 859 - 398 859