47. Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 1 989 847 2 069 976
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 940 484 625 844
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 392 914 587 267
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 656 449 856 865
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 42 497 976 7 333 268
Zobowiązania wobec banków 600 298 219 452
Depozyty bieżące 11 012 -
Depozyty jednodniowe 30 701 -
Depozyty terminowe 197 826 -
Emisja bankowych papierów wartościowych (Alior Bank) 32 666 -
Kredyty otrzymane 124 780 219 452
Pozostałe zobowiązania 203 313 -
Zobowiązania wobec klientów 33 655 744 -
Depozyty bieżące 12 475 022 -
Depozyty terminowe 18 529 163 -
Emisja bankowych papierów wartościowych (Alior Bank) 2 259 230 -
Pozostałe zobowiązania 392 329 -
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych (PZU) 3 536 546 2 127 527
Zobowiązania podporządkowane (Alior Bank) 758 560 -
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 3 794 306 4 411 497
Zobowiązania z tytułu pożyczek - 53 952
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach 152 522 520 840
Zobowiązania finansowe, razem 44 487 823 9 403 244

Zobowiązania finansowe wg wymagalności 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 3 miesięcy 29 662 084 5 362 578
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 6 118 782 43 925
Powyżej 1 roku do 5 lat 6 932 114 2 261 463
Powyżej 5 lat 288 923 1 327
Bez określonego terminu wymagalności 1 485 920 1 733 951
Zobowiązania finansowe wg wymagalności, razem 44 487 823 9 403 244

Zobowiązania finansowe wg walut na 31 grudnia 2015 roku PLN EUR USD GBP Pozostałe Razem
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 1 557 985 33 815 83 697 - 314 350 1 989 847
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 508 622 33 815 83 697 - 314 350 940 484
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 392 914 - - - - 392 914
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 656 449 - - - - 656 449
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 34 598 683 5 938 243 1 456 948 289 559 214 543 42 497 976
Zobowiązania wobec banków 362 965 35 927 190 991 10 415 - 600 298
Zobowiązania wobec klientów 29 573 148 2 322 952 1 265 957 279 144 214 543 33 655 744
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych (PZU) - 3 536 546 - - - 3 536 546
Zobowiązania podporządkowane (Alior Bank) 715 742 42 818 - - - 758 560
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 3 794 306 - - - - 3 794 306
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 152 522 - - - - 152 522
Zobowiązania finansowe wg walut, razem 36 156 668 5 972 058 1 540 645 289 559 528 893 44 487 823

Zobowiązania finansowe wg walut na 31 grudnia 2014 roku PLN EUR USD Pozostałe Razem
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 1 802 654 49 522 66 536 151 264 2 069 976
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu 358 522 49 522 66 536 151 264 625 844
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) 587 267 - - - 587 267
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 856 865 - - - 856 865
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 5 058 905 2 185 056 89 307 - 7 333 268
Zobowiązania wobec banków 72 616 57 529 89 307 - 219 452
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych (PZU) - 2 127 527 - - 2 127 527
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 4 411 497 - - - 4 411 497
Zobowiązania z tytułu pożyczek 53 952 - - - 53 952
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach - wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 520 840 - - - 520 840
Zobowiązania finansowe wg walut, razem 6 861 559 2 234 578 155 843 151 264 9 403 244

Sekcja zawiera:

47.1 Zobowiązania podporządkowane

47.2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

47.3 Kontrakty inwestycyjne

47.4 Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu