Najważniejsze wydarzenia w 2015 roku

1. Wyniki finansowe i bezpieczeństwo działalności

Zysk netto na poziomie 2 342,2 mln zł, czyli o 21,1% niższy niż w 2014 roku, głównie na skutek niższych dochodów z lokat oraz niższej rentowności ubezpieczeń.

Stopa zwrotu z kapitału (przypadająca jednostce dominującej) - 18,0% – spadek o 4,6 p.p. w stosunku do 2014 roku.

Wprowadzenie wymogów Solvency II poprzez wdrożenie nowej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej od początku 2016 roku.

Utrzymanie wyższych niż średnie w sektorze wskaźników bezpieczeństwa. Wyliczony wskaźnik wypłacalności (Solvency II) na koniec września 2015 według formuły standardowej wyniósł 296,1%.

Wskaźnik zadłużenia na poziomie 22,6%.

Wypłata w formie dywidendy z zysku PZU za 2014 rok 2 590,6 mln zł, tj. 30,00 zł na jedną akcję (przed splitem).

Podział akcji w stosunku 1:10 tj. z 1 zł do 0,10 gr oraz zwiększenie liczby akcji PZU składających się na kapitał zakładowy do 863.523.000 akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.

2. Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe – Polska

PZU: Składka przypisana brutto (wg MSSF) w wysokości 8 858,0 mln zł, oznacza wzrost o 7,2% w relacji do 2014 roku. Wzrost przypisu w ubezpieczeniach komunikacyjnych w wyniku zawarcia umów reasekuracji czynnej z nowo nabytymi spółkami zależnymi.

Lider na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem na poziomie 31,2%* (po trzech kwartałach 2015 roku).

Lider na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 35,6%* (stan po trzech kwartałach 2015 roku).

Link4: Składka przypisana brutto 493,2 mln zł (w 2014 roku kontrybucja do wyniku Grupy PZU od momentu przejęcia: 138,8 mln zł).

Udział w rynku na poziomie 1,9% (po trzech kwartałach 2015 roku).

TUW PZUW: Utworzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - TUW PZUW.

*Udział PZU liczony z uwzględnieniem reasekuracji czynnej PZU wobec Link4

3. Ubezpieczenia na życie – Polska

Składka przypisana brutto (wg MSSF) w wysokości 7 922,9 mln zł. Wzrost o 1,5% w stosunku do 2014 roku w warunkach spadku składki jednorazowej (o 8,0%). Wysoka sprzedaż produktów ochronnych (zarówno grupowych jak i indywidualnych) oraz grupowych zdrowotnych kompensowana niższą sprzedażą produktów o charakterze inwestycyjnym głównie w kanale bankowym.

Udział w rynku ubezpieczeń na życie – 29,1%, w tym wzrost rok do roku o 1 p.p. w zakresie składki regularnej do 43,9% (stan po trzech kwartałach 2015 roku).

Stabilny, wysoki poziom rentowności powyżej celu strategicznego pomimo wzrostu śmiertelności w 2015 roku.

4. Fundusze inwestycyjne

Wartość aktywów netto w wysokości 28,3 mld zł na koniec 2015 roku - przyrost w ciągu roku o 2,8 mld zł. Wartość aktywów klientów zewnętrznych 6,8 mld zł - przyrost netto o 0,8 mld zł w skali roku.

Drugie miejsce na rynku pod kątem wielkości zgromadzonych aktywów na koniec grudnia z udziałem na poziomie 11,2%.

Utrzymanie pozycji lidera na rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych przy łącznych aktywach netto na poziomie 3,2 mld PLN. Na koniec grudnia 2015 roku TFI PZU prowadziło łącznie 117 programów dla 119 tys. osób.

5. Fundusze emerytalne

Utrzymanie trzeciej pozycji na rynku zarówno pod względem liczby członków (fundusz posiadał 2 208,4 tys. członków utrzymując tym samym 13,4% udziału w rynku) oraz wartości aktywów netto (WAN na poziomie 18,5 mld PLN, tj. 13,2% udziału w rynku).

Wygenerowanie w 2015 roku najwyższej stopy zwrotu wśród wszystkich Powszechnych Towarzystw Emerytalnych.

Otrzymanie zezwolenia przez KNF na przejęcie Nordea DFE.

Utrzymanie pozycji lidera na rynku IKZE wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych pod względem liczby uczestników.

6. Ochrona zdrowia

Współpraca z 1 580 placówkami ochrony zdrowia (1 380 na koniec 2014 roku).

Inwestycje w kolejne placówki ambulatoryjne.

Wzrost składki przypisanej brutto z ubezpieczeń zdrowotnych o 46% w stosunku do roku 2014.

7. Działalność zagraniczna

Umocnienie pozycji w ubezpieczeniach w Europie Środkowo-Wschodniej w wyniku akwizycji w roku poprzednim nowych podmiotów: Lietuvos Draudimas (Litwa), Balta (Łotwa) i oddziału Codan Forsikring (Estonia).

Litwa: Od listopada 2014 roku Grupa PZU działa na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych przez Lietuvos Draudimas – lidera na rynku. Warunkiem przejęcia Lietuvos Draudimas była sprzedaż PZU Litwa – dezinwestycja nastąpiła 30 września 2015 roku. Lietuvos Draudimas odnotował w 2015 roku wzrost składki przypisanej brutto o 6,8% w porównaniu do roku poprzedniego osiągając poziom 127,2 mln euro. PZU Litwa Życie zgromadził składkę w wysokości 10,3 mln euro (udział w rynku ubezpieczeń na życie na poziomie 4,4%).

Łotwa: W 2015 roku Grupa PZU prowadziła działalność przez AAS Balta – dominujący podmiot na rynku, który wszedł w skład Grupy w czerwcu 2014 roku, a następnie (w maju 2015 roku) przejął oddział PZU Litwa funkcjonujący na rynku łotewskim od 2012 roku. Udział obu podmiotów w łotewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych osiągnął na koniec III kwartału 2015 roku poziom 25,1%. Całkowity przypis brutto wyniósł w 2015 roku 67,1 mln euro.

Estonia: Grupa działa przez estoński oddział Lietuvos Draudimas powstały z połączenia dwóch podmiotów – nabytego w 2014 roku

estońskiego oddziału, który prowadził działalność pod marką Codan oraz oddziału litewskiej spółki PZU, który zarejestrowany został w 2012 roku. Udział w estońskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 13,8%. Zgromadzona składka przypisana wyniosła 38,6 mln euro.

Ukraina: Składka zgromadzona przez Grupę PZU na ukraińskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wzrosła o 58,5% w stosunku do roku ubiegłego i osiągnęła wartość 798,9 mln hrywien. Wyższa składka wynikała m.in. ze wzrostu zaufania do ubezpieczycieli zagranicznych. Zebrana przez PZU Ukraina Życie składka brutto wyniosła 177,8 mln hrywien i była wyższa o 15,2% w porównaniu do roku poprzedniego.

8. Inwestycje

Wynik netto z działalności inwestycyjnej na poziomie 1 739,3 mln zł - niższy o 34,3% w porównaniu do 2014 roku na skutek spadku wyceny instrumentów dłużnych (wzrost rentowności obligacji).

Inwestycja kapitałowa w Alior Bank - zakup 25,19% akcji banku oraz rozpoczęcie konsolidacji z dniem 18 grudnia 2015 roku.

Emisja euroobligacji o zapadalności lipiec 2019 na kwotę 350 mln euro.

9. Infrastruktura

Zakończenie I fazy wdrażania systemu informatycznego dla polis majątkowych Everest. Udostępnienie systemu blisko 19 tys. użytkownikom końcowym.

Rozpoczęcie bezpośredniej likwidacji szkód w ramach rozliczeń w PIU.

Utworzenie własnej floty samochodów zastępczych wykorzystywanych ramach likwidacji szkód, składającej się z 300 aut hybrydowych.

10. Zarządzanie kadrami

Średnioroczne zatrudnienie na poziomie 16,8 tys. w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem pracowników Alior Bank).

Restrukturyzacja zatrudnienia w PZU i PZU Życie.

VI miejsce w rankingu Pracodawca Roku organizowanym przez AIESEC.

Wdrożenie Strategii Innowacji - propagowanie wzorów kulturowych sprzyjających innowacyjności.

Szeroki program szkoleń i programów rozwojowych dla pracowników - SmartUp, TalentUp, MBA.