Polityka prywatności

Informacja o zagrożeniach wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.
Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie to przechwytuje informacje o komputerze oraz użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive'a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.
Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy użytkownik korzystający z usług sieci Internet powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersje przeglądarki internetowej oraz włączony firewall.  Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny posiada zainstalowane najnowsze aktualizacje.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających, czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów anty-phishingowych w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
 3. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych zabezpieczających komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory internetowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu, zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
 4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie 
  oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
 5. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.
 6. Używając domowej sieci bezprzewodowej (wi-fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych WIFI np. WPA, WPA2.

Dodatkowe zastrzeżenia prawne

Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży papierów wartościowych, inwestowania w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia papierów wartościowych, inwestycji w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w innej jurysdykcji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie podejmuje się ich aktualizacji. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako oferowania ubezpieczenia wówczas, gdy jest to zabronione, udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych, ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej.

Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. 

Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

PZU zakazuje  rozpowszechniania, modyfikowania czy innego przetwarzania materiałów, wizerunków osób uczestniczących w videorozmowie, treści rozmów, obrazu i dźwięku oraz dóbr podlegających samodzielnej ochronie prawnej bez uzyskania zgody PZU, chyba że związane będzie to z realizacją praw i obowiązków Klienta lub drugiego Uczestnika rozmowy wynikających z obowiązujących przepisów.

Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez Użytkownika materiałów zamieszczonych na Portalu pzu.pl, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów, chyba że związane będzie to z realizacją praw lub obowiązków Klienta/ drugiego uczestnika rozmowy wynikających z obowiązujących przepisów.

Regulamin serwisu „www.pzu.pl"

DEFINICJE

 • "Serwis" - serwis znajdujący się w sieci internet pod adresem http://www.pzu.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
 • "Użytkownik" - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu.
 • "Spółki Grupy PZU” – następujące spółki:
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
   al. Jana Pawła II 24
   00-133 Warszawa,
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
   al. Jana Pawła II 24
   00-133 Warszawa,
  • PTE Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna
   al. Jana Pawła II 24
   00-133 Warszawa,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna
   al. Jana Pawła II 24
   00-133 Warszawa.
  • PZU Pomoc Spółka Akcyjna
   al. Jana Pawła II 24
   00-133 Warszawa.

II. CEL SERWISU
Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat Spółek Grupy PZU w zakresie między innymi: produktów ubezpieczeniowych, wyników finansowych, relacji inwestorskich. Serwis gromadzi informacje prasowe na temat Spółek Grupy PZU i szerzej – w kontekście całego rynku ubezpieczeniowego. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami Spółek Grupy PZU. Serwis udostępnia ponadto dokumenty obsługi świadczeń do pobrania i druku.

III. PRAWA AUTORSKIE
Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Spółek Grupy PZU.
Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.150303.153.1503 z późn. zm.).

IV. ZNAKI ODRÓŻNIAJĄCE
Oznaczenie http://www.pzu.pl oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia Spółek Grupy PZU są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 03.119.111703.119.1117 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.150303.153.1503 z późn. zm.).

V. INFORMACJE
Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Spółki Grupy PZU nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

VI. KORESPONDENCJA
Jakakolwiek korespondencja przesłana do Spółek Grupy PZU jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Spółki Grupy PZU nie mają obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. DANE OSOBOWE 
Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie
Spółki Grupy PZU przetwarzają dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółki Grupy PZU zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.92602.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu marketingowym.

Spółki Grupy PZU zapewniają realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. 
Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Spółki Grupy PZU przesyłają na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez niego zgodny.

Spółki Grupy PZU zapewniają Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez stronę internetową, za pośrednictwem ankiety mailowej dostępnej w Serwisie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: PZU SA, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa z dopiskiem ”ePZU.”

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług Spółek Grupy PZU, prosimy przesyłać na adres mailowy redakcja@pzu.pl.
Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 
Inne ujawniane informacje (pliki Cookies)
Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Spółki Grupy PZU nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

Spółki Grupy PZU w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
Spółki Grupy PZU zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.