Relacje Inwestorskie

Transparetna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami rynku jest dla Grupy PZU kluczowa. Dysponując szerokim wachlarzem narzędzi komunikacyjnych spółka zapewnia wszystkim zainteresowanym równy dostęp do przejrzystych i kompletnych informacji o działalności Grupy.


Wartość PZU tworzymy poprzez aktywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego. Budujemy zaufanie i dbamy o dobre relacje.

Dążąc do spełnienia najwyższych standardów w zakresie ładu informacyjnego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym różnych grup interesariuszy, Zarząd PZU podejmuje liczne działania w obszarze relacji inwestorskich zmierzające do zwiększania transparentności spółki. Dlatego PZU konsekwentnie stosuje „Zasady prowadzenia polityki informacyjnej PZU względem uczestników rynku kapitałowego”.

Struktura akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2015 roku akcjonariuszami posiadającymi znaczne pakiety akcji PZU byli Skarb Państwa RP (34,4% kapitału zakładowego) oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (5,7% kapitału zakładowego)

Struktura akcjonariatu PZU 2015 - główne grupy inwestorów

struktura_akcjonariatu_pzu_2015_-_glowne

Struktura akcjonariatu PZU w 2015 roku ulegała dalszej dywersyfikacji geograficznej. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 4,0 p.p. do poziomu 31,9%. Istotnie zwiększyło się zaangażowanie inwestorów z Ameryki Północnej, których udział w akcjonariacie wzrósł prawie dwukrotnie do 9,9% r/r. Udział inwestorów z Europy (z wyłączeniem Polski) nieznacznie się zmniejszył o 0,3 p.p. i wyniósł 17,9%. Pod względem zmian strukturalnych szczególnie widoczny był wzrost aktywności inwestorów z Wielkiej Brytanii, których udział w 2015 roku wzrósł z 3,0% w 2014 roku do 8,1% w 2015 roku. Jednocześnie w ramach zrealizowanego badania zidentyfikowany został akcjonariat indywidualny poza granicami Polski, którego udział na koniec 2015 roku wyniósł ok. 1,1%.

Udział inwestorów instytucjonalnych z Polski spadł w 2015 roku o 4,1 p.p. do poziomu 26,6%, co miało związek ze zwiększoną podażą akcji PZU przede wszystkim ze strony polskich TFI. Jednocześnie wzrósł udział inwestorów indywidualnych z Polski do poziomu 7,0%.

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego

Wyniki finansowe Grupy PZU (za 2014 rok, I kwartał 2015 roku, I półrocze 2015 roku oraz III kwartał 2015 roku) były prezentowane i omawiane przez Zarząd PZU na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego (każdorazowo również transmitowane na żywo za pośrednictwem internetu). Ponadto PZU przeprowadził transmisję na żywo ze spotkania, które odbyło się 28 stycznia 2015 roku i poświęcone było prezentacji Strategii PZU 3.0 na lata 2015-2020 oraz z konferencji zrealizowanej 1 czerwca 2015 roku w związku z podpisaniem umowy nabycia akcji Alior Bank.

Struktura geograficzna akcjonariatu PZU (inwestorzy instytucjonalni)

struktura_geograficzna_akcjonariatu_pzu_

W 2015 roku PZU po raz kolejny zaprezentował najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia i plany w formie raportu rocznego online http://raportroczny2014.pzu.pl/. Raport otrzymał najwyższe wyróżnienie za najlepszy raport roczny w internecie, w prestiżowym konkursie Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Działania adresowane do inwestorów instytucjonalnych

W 2015 roku przedstawiciele PZU uczestniczyli w:

 • 5 non-deal roadshows w Bostonie i Nowym Jorku (3x), Frankfurcie (1x), Hong Kongu i Singapurze (1x);
 • 13 konferencjach finansowych za granicą z udziałem globalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • 5 konferencjach dla inwestorów instytucjonalnych w Warszawie;
 • licznych spotkaniach w siedzibie spółki: 1on1, spotkaniach grupowych i telekonferencjach z inwestorami oraz zarządzającymi portfelami akcji.

W 2015 roku odbyły się 234 spotkania (wzrost liczby spotkań o 25,8% r/r) z 384 inwestorami instytucjonalnymi oraz ponad 130 spotkań i telekonferencji z analitykami wydającymi rekomendacje dla akcji PZU.

Działania adresowane do inwestorów indywidualnych

W 2015 roku kontynuowane były również działania komunikacyjne adresowane do licznego grona inwestorów indywidualnych. Z myślą o nich PZU:


Rok 2015 był kontynuacją działań komunikacyjnych adresowanych do inwestorów indywidualnych. Z myślą o nich przedstawiciele PZU uczestniczyli 2 konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie inwestorów indywidualnych (WallStreet XIX oraz Profesjonalny Inwestor IX), przeprowadzili 4 czaty online oraz uczestniczyli w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”.

 • uczestniczył w 2 konferencjach dla inwestorów indywidualnych zorganizowanych w Polsce przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: XIX edycji konferencji WallStreet w Karpaczu – największym spotkaniu inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo- Wschodniej oraz IX edycji konferencji Profesjonalny Inwestor 2015 w Zakopanem;
 • przeprowadził 4 czaty z inwestorami indywidualnymi z udziałem Członka Zarządu PZU, odpowiedzialnego za Pion Finansowy w Grupie PZU po każdorazowej publikacji wyników oraz 1 czat po ogłoszeniu Strategii PZU 3.0;
 • uczestniczy w Programie „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”, którego celem jest tworzenie wysokich standardów w zakresie komunikacji spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi.

Odwiedzone centra inwestycyjne w 2015 roku (liczba wizyt)

odwiedzone_centra_inwestycyjne_w_2015_ro

Wyróżnienia i nagrody za działania RI

Działalność PZU w obszarze relacji inwestorskich jest wysoko oceniana zarówno przez inwestorów, analityków, jak i media. W 2015 roku PZU otrzymał w tej dziedzinie następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Osiem nagród za najlepsze relacje inwestorskie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w badaniu Extel 2015:
  • CEOs best for Investor Relations (Central & Eastern Europe) - Andrzej Klesyk #1
  • CEOs best for Investor Relations (Poland) - Andrzej Klesyk #1
  • CFOs best for Investor Relations (Central & Eastern Europe) - Przemysław Dąbrowski #1
  • CFOs best for Investor Relations (Poland) - Przemysław Dąbrowski #1
  • Best IR Professionals (Central & Eastern Europe) - Piotr Wiśniewski #1
  • Best IR Professionals (Poland) - Piotr Wiśniewski #1
  • Corporates best for Investor Relations (Central & Eastern Europe) – PZU #1
  • Corporates best for Investor Relations (Poland) – PZU #1 

W badaniu Extel wzięło udział 16 tys. osób ze środowiska inwestorskiego z 75 krajów. W obszarze relacji inwestorskich przedstawiciele domów maklerskich i analitycy inwestycyjni ocenili 5,5 tys. osób oraz ponad 1,5 tys. firm. Wszystkie dane wykorzystywane w tworzeniu rankingu zostały poddane zewnętrznemu audytowi, gwarantującemu ich wiarygodność i prawidłowość.

 • Pierwsze miejsce za najlepszy raport roczny za 2014 rok oraz najlepszy raport roczny w internecie, w kategorii Banki i Instytucje Finansowe, w konkursie The Best Annual Report organizowanym przez IRIP. Wyróżnione zostało również sprawozdanie Zarządu z działalności. W ciągu ostatnich czterech lat PZU już dwukrotnie otrzymał pierwsze miejsce w tym konkursie, pozostając również na podium w pozostałych dwóch edycjach.
 • Nagrodę za drugie miejsce za najlepsze relacje inwestorskie według inwestorów instytucjonalnych – badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG 30 przeprowadzone przez Gazetę Giełdy Parkiet i Izbę Domów Maklerskich.
 • Certyfikat Spółka Przyjazna Inwestorom – nadawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych spółkom, które przykładają dużą wagę do rzetelności polityki informacyjnej oraz bronią praw inwestorów.

Cele RI na 2016 rok

Główne cele relacji inwestorskich na 2016 rok:

 • budowa dobrych relacji pomiędzy Zarządem PZU, a środowiskiem inwestorskim;
 • zapewnienie zrozumienia i aprobaty dla strategii biznesowej PZU wśród inwestorów i analityków;
 • zapewnienie pojemnego i szerokiego rynku dla akcji i obligacji PZU – poprzez kontynuację działań pro-inwestorskich mających na celu budowę zdywersyfikowanej (geograficznie, liczebnie i profilowo) bazy znających spółkę i dobrze poinformowanych inwestorów;
 • zapewnienie szerokiego pokrycia dla akcji PZU przez analityków banków inwestycyjnych i domów maklerskich (sell-side) oraz zapewnienie rzetelnej wyceny akcji PZU poprzez dostarczenie analitykom wysokiej jakości informacji dotyczącej działalności PZU, trendów w branży, czynników wpływających na wyniki finansowe oraz informacji zwrotnej po analizie wydanych przez nich rekomendacji;
 • kreowanie standardów relacji inwestorskich, które mogą być wzorem do naśladowania dla innych spółek giełdowych;
 • dostarczanie Zarządowi PZU regularnej informacji zwrotnej na temat postrzegania PZU wśród uczestników rynku kapitałowego oraz szerokiej wiedzy o obecnych i potencjalnych akcjonariuszach spółki;
 • monitoring sentymentu inwestorów do akcji PZU oraz zmian w strukturze akcjonariatu w celu stosowania najbardziej adekwatnych działań i narzędzi relacji inwestorskich oraz oceny efektywności planów RI.

               ir_1.png