35.4 Pożyczki

Pożyczki 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 19 823 627 9 286 581
Długoterminowe 23 579 424 5 407 900
Pożyczki, razem 43 403 051 14 694 481

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2015Wartość bilansowa wg daty zapadalności
 do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 301 587 718 266 207 531 364 908 50 264 1 088 051 2 730 607
Rządowe 4 020 938 - 1 843 - - 6 801
Oprocentowanie stałe 4 020 938 - 1 843 - - 6 801
Pozostałe 297 567 717 328 207 531 363 065 50 264 1 088 051 2 723 806
Nienotowane na rynku regulowanym 297 567 717 328 207 531 363 065 50 264 1 088 051 2 723 806
Oprocentowanie zmienne 297 567 717 328 207 531 363 065 50 264 1 088 051 2 723 806
Pozostałe, w tym: 19 522 040 2 946 278 2 239 152 2 106 844 2 946 241 10 911 889 40 672 444
- należności od klientów z tytułu kredytów 11 212 509 2 804 953 2 070 426 1 993 826 1 612 087 10 637 814 30 331 615
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 3 132 740 - - - - - 3 132 740
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 5 081 175 - - 21 199 126 080 50 590 5 279 044
- pożyczki 95 616 141 325 168 726 91 819 1 208 074 223 485 1 929 045
Razem 19 823 627 3 664 544 2 446 683 2 471 752 2 996 505 11 999 940 43 403 051

Pożyczki na dzień 31 grudnia 2014Wartość bilansowa wg daty zapadalności
 do 1 rokupowyżej 1 roku do 2 latpowyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej 5 latRazem
Dłużne papiery wartościowe 31 938 704 738 722 721 214 196 61 336 1 255 626 2 990 555
Rządowe 28 056 2 788 1 246 - 3 056 - 35 146
Oprocentowanie stałe 28 056 2 788 1 246 - 3 056 - 35 146
Pozostałe 3 882 701 950 721 475 214 196 58 280 1 255 626 2 955 409
Notowane na rynku regulowanym 3 882 - - - - - 3 882
Oprocentowanie stałe 3 882 - - - - - 3 882
Nienotowane na rynku regulowanym - 701 950 721 475 214 196 58 280 1 255 626 2 951 527
Oprocentowanie zmienne - 701 950 721 475 214 196 58 280 1 255 626 2 951 527
Pozostałe, w tym: 9 254 643 220 963 620 571 456 343 775 407 375 999 11 703 926
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 3 250 173 - - - - - 3 250 173
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 5 958 563 124 525 - - 20 433 40 260 6 143 781 1)
- pożyczki 45 907 96 438 620 571 456 343 754 974 335 739 2 309 972 2)
Razem 9 286 581 925 701 1 343 292 670 539 836 743 1 631 625 14 694 481

1) Dla ponad 89% lokat terminowych w instytucjach kredytowych termin zapadalności przypadał przed końcem marca 2015 roku.

2) Ponad 96% pożyczek stanowiły pożyczki zabezpieczone zastawami na akcjach, portfelach wierzytelności, a także na rachunkach bankowych, innych pożyczkach lub w inny sposób.

Zaklasyfikowana do Poziomu III wartość godziwa transakcji z przyrzeczeniem odsprzedaży i lokat terminowych w instytucjach kredytowych nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowych ze względu na ich krótkoterminowy charakter.

Należności od klientów z tytułu kredytów 31 grudnia 2015
Segment detaliczny 16 996 641
Kredyty operacyjne 167 635
Kredyty konsumpcyjne 8 538 699
Kredyty consumer finance 755 044
Kredyty na zakup papierów wartościowych 119 069
Kredyty w rachunku karty kredytowej 225 308
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 6 317 227
Pozostałe kredyty hipoteczne 845 181
Pozostałe należności 28 478
Segment biznesowy 13 334 974
Kredyty operacyjne 7 306 525
Kredyty samochodowe 70 390
Kredyty inwestycyjne 5 506 929
Skupione wierzytelności (faktoring) 376 403
Pozostałe należności 74 727
Należności od klientów z tytułu kredytów, razem 30 331 615

Pożyczki na 31 grudnia 2015 PLN EUR USD GBP Pozostałe Razem
Dłużne papiery wartościowe 2 723 806 - 1 965 - 4 836 2 730 607
Rządowe - - 1 965 - 4 836 6 801
Oprocentowanie stałe - - 1 965 - 4 836 6 801
Pozostałe 2 723 806 - - - - 2 723 806
Nienotowane na rynku regulowanym 2 723 806 - - - - 2 723 806
Oprocentowanie zmienne 2 723 806 - - - - 2 723 806
Pozostałe, w tym: 35 350 537 4 572 426 220 453 121 653 407 375 40 672 444
- należności od klientów z tytułu kredytów 26 404 240 3 528 454 81 357 121 653 195 911 30 331 615
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 3 132 740 - - - - 3 132 740
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 4 035 062 897 196 135 322 - 211 464 1) 5 279 044
- pożyczki 1 778 495 146 776 3 774 - - 1 929 045
Pożyczki, razem 38 074 343 4 572 426 222 418 121 653 412 211 43 403 051

1) W tym m. in. korona czeska, hrywna ukraińska, korona norweska.

Pożyczki na 31 grudnia 2014 PLN EUR HUF UAH Pozostałe Razem
Dłużne papiery wartościowe 2 951 527 - - 13 112 25 916 2 990 555
Rządowe - - - 9 230 25 916 35 146
Oprocentowanie stałe - - - 9 230 25 916 35 146
Pozostałe 2 951 527 - - 3 882 - 2 955 409
Notowane na rynku regulowanym - - - 3 882 - 3 882
Oprocentowanie stałe - - - 3 882 - 3 882
Nienotowane na rynku regulowanym 2 951 527 - - - - 2 951 527
Oprocentowanie zmienne 2 951 527 - - - - 2 951 527
Pozostałe, w tym: 10 057 726 1 137 511 380 702 72 068 55 919 11 703 926
- transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 3 250 173 - - - - 3 250 173
- lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 4 642 200 1 005 698 380 702 59 262 55 919 6 143 781
- pożyczki 2 165 353 131 813 - 12 806 - 2 309 972
Pożyczki, razem 13 009 253 1 137 511 380 702 85 180 81 835 14 694 481