34. Jednostki wyceniane metodą praw własności

Jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Nazwa jednostki EMC Instytut Medyczny SA GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA Armatura Tower Sp. z o.o.
Charakter relacji PZU z jednostką Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna Jednostka stowarzyszona - niestrategiczna Wspólne przedsięwzięcie - niestrategiczne
Siedziba jednostki Wrocław Wrocław Tychy Tychy Kraków Kraków
Udział w kapitale jednostki 28,31% 28,58% 30,00% 30,00% 50,00% 50,00%
Udział w głosach jednostki 25,44% 25,41% 30,00% 30,00% 50,00% 50,00%
Metoda wyceny w sprawozdaniu skonsolidowanym Metoda praw własności Metoda praw własności Metoda praw własności
Standard rachunkowości stosowany przez jednostkę MSSF PSR MSSF
Wartość bilansowa zaangażowania w jednostce 53 479 65 707 575 586 11 18
Wartość godziwa zaangażowania w jednostce 55 283 52 737 Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana Brak – jednostka nienotowana
Wartość dywidend otrzymanych od jednostki - - 8 36 - -
             
Podstawowe informacje finansowe            
             
Aktywa, w tym: 252 378 241 290 2 882 2 509 22 35
Aktywa krótkoterminowe, w tym: 54 529 49 796 2 424 2 002 22 35
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 16 350 16 931 2 397 1 752 16 32
Aktywa długoterminowe 197 849 191 494 458 507 - -
             
Kapitały własne 152 873 136 475 1 915 1 953 22 35
Zobowiązania, w tym: 99 505 104 815 967 556 - -
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 56 497 60 162 967 556 - -
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 21 934 23 930 - - - -
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 43 008 44 653 - - - -
Długoterminowe zobowiązania finansowe 19 760 24 286 - - - -
          -  
Przychody z działalności podstawowej 258 070 243 262 2 056 1 093 - -
Amortyzacja 13 141 12 607 154 49 - -
Przychody odsetkowe 280 1 130 76 133 - -
Koszty odsetkowe 1 969 2 419 - - - -
Podatek dochodowy 551 (211) 21 33 - -
             
Całkowite dochody, w tym: (4 337) (7 233) (18) 21 (13) (15)
Wynik finansowy netto, w tym: (4 498) (6 605) (18) 21 (13) (15)
Wynik finansowy netto z działalności kontynuowanej (4 498) (6 605) (18) 21 (13) (15)
Wynik finansowy netto z działalności zaniechanej - - - - - -
Inne całkowite dochody 161 (628) - - - -

Nie istnieją ograniczenia (np. wynikające z ustaleń w zakresie pożyczek, wymogów regulacyjnych lub umów) możliwości transferu środków przez jednostki stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcie w postaci dywidend pieniężnych.

Zmiana stanu udziałów w aktywach netto jednostek stowarzyszonych 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 37 050 19 334
Zakup akcji EMC 5 137 19 459
Udział w zysku netto (936) (1 525)
Dywidendy 1) (8) (36)
Udział w innych całkowitych dochodach 46 (182)
Stan na koniec okresu 41 289 37 050

1) Dywidendy wypłacone przez GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA.

Zmiana stanu wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 29 261 29 261
Odpisy z tytułu utraty wartości (16 486) -
Stan na koniec okresu 12 775 29 261

Całość wartości firmy dotyczącej jednostek stowarzyszonych dotyczy EMC.

Uzgodnienie wyceny EMC 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Aktywa netto EMC 152 873 136 475
Udziały niekontrolujące w sprawozdaniu EMC (7 902) (7 825)
Wartość firmy w sprawozdaniu EMC na moment uzyskania znaczącego wpływu (1 151) (1 151)
Aktywa netto EMC przyjęte do wyceny metodą praw własności 143 820 127 499
Udział Grupy PZU w kapitałach EMC 40 704 36 446
Wartość firmy w sprawozdaniu Grupy PZU 12 775 29 261
Wartość bilansowa 53 479 65 707

Test na utratę wartości

Test na utratę wartości przeprowadzony na 31 grudnia 2015 roku wykazał konieczność dokonania odpisu z tytułu utraty wartości akcji EMC na kwotę 16 486 tys. zł.

Wartość odzyskiwalną ustalono w oparciu o wartość użytkową, oszacowaną metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych, z zachowaniem zasad opisanych w punkcie 26. Stopa dyskontowa została ustalona na podstawie średniego ważonego kosztu kapitału. Pozostałe założenia przyjęte przy przeprowadzaniu testu:

Jednostka generująca przepływy pieniężne31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Stopa dyskontowaStopa wzrostu po okresie prognozStopa dyskontowaStopa wzrostu po okresie prognoz
EMC 6,2% 3,0% 6,9% 3,5%