35.1 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności31 grudnia 201531 grudnia 2014
 Wycena bilansowaWycena w wartości godziwejWycena bilansowaWycena w wartości godziwej
Aktywa, dla których można określić wartość godziwą 17 370 126 19 820 330 19 983 689 23 524 392
Dłużne papiery wartościowe 17 370 126 19 820 330 19 983 689 23 524 392
Rządowe 17 150 858 19 591 349 19 796 986 23 320 298
Oprocentowanie stałe 15 919 711 18 337 510 18 555 389 22 082 026
Oprocentowanie zmienne 1 231 147 1 253 839 1 241 597 1 238 272
Pozostałe 219 268 228 981 186 703 204 094
Notowane na rynku regulowanym 96 481 103 505 63 909 72 889
Oprocentowanie stałe 96 481 103 505 63 909 72 889
Nienotowane na rynku regulowanym 122 787 125 476 122 794 131 205
Oprocentowanie zmienne 122 787 125 476 122 794 131 205
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, razem 17 370 126 19 820 330 19 983 689 23 524 392

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2015 do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Rządowe 864 390 2 756 096 65 918 1 051 738 388 242 12 024 474 17 150 858
Oprocentowanie stałe 580 705 2 489 188 40 804 1 031 699 388 242 11 389 073 15 919 711
Oprocentowanie zmienne 283 685 266 908 25 114 20 039 - 635 401 1 231 147
Pozostałe 3 784 24 122 58 307 80 178 6 273 46 604 219 268
Notowane na rynku regulowanym 3 784 - 34 190 5 630 6 273 46 604 96 481
Oprocentowanie stałe 3 784 - 34 190 5 630 6 273 46 604 96 481
Nienotowane na rynku regulowanym - 24 122 24 117 74 548 - - 122 787
Oprocentowanie zmienne - 24 122 24 117 74 548 - - 122 787
Razem 868 174 2 780 218 124 225 1 131 916 394 515 12 071 078 17 370 126

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 do 1 roku powyżej 1 roku do 2 lat powyżej 2 lat do 3 lat powyżej 3 lat do 4 lat powyżej 4 lat do 5 lat powyżej 5 lat Razem
Rządowe 3 138 479 853 876 2 596 305 57 058 1 025 378 12 125 890 19 796 986
Oprocentowanie stałe 3 138 479 563 973 2 328 480 31 883 1 005 296 11 487 278 18 555 389
Oprocentowanie zmienne - 289 903 267 825 25 175 20 082 638 612 1 241 597
Pozostałe 4 540 3 738 24 120 56 174 75 163 22 968 186 703
Notowane na rynku regulowanym 4 540 3 738 - 32 059 604 22 968 63 909
Oprocentowanie stałe 4 540 3 738 - 32 059 604 22 968 63 909
Nienotowane na rynku regulowanym - - 24 120 24 115 74 559 - 122 794
Oprocentowanie zmienne - - 24 120 24 115 74 559 - 122 794
Razem 3 143 019 857 614 2 620 425 113 232 1 100 541 12 148 858 19 983 689
 

Przez aktywa krótkoterminowe należy rozumieć aktywa o terminie wykupu do 1 roku.

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych utrzymywanych do terminu wymagalności31 grudnia 201531 grudnia 2014
 PLNEURUAHRazemPLNEURLTLRazem
Rządowe 16 862 518 281 920 6 420 17 150 858 19 762 959 18 830 15 197 19 796 986
Oprocentowanie stałe 15 631 371 281 920 6 420 15 919 711 18 521 362 18 830 15 197 18 555 389
Oprocentowanie zmienne 1 231 147 - - 1 231 147 1 241 597 - - 1 241 597
Pozostałe 102 863 116 405 - 219 268 102 876 83 827 - 186 703
Notowane na rynku regulowanym 52 502 43 979 - 96 481 52 504 11 405 - 63 909
Oprocentowanie stałe 52 502 43 979 - 96 481 52 504 11 405 - 63 909
Nienotowane na rynku regulowanym 50 361 72 426 - 122 787 50 372 72 422 - 122 794
Oprocentowanie zmienne 50 361 72 426 - 122 787 50 372 72 422 - 122 794
Razem 16 965 381 398 325 6 420 17 370 126 19 865 835 102 657 15 197 19 983 689