2.3 Udziały niekontrolujące

W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Alior Bank1) 70,78%2) nd.
Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. 39,54% nd.
Proelmed 43,00% 43,00%
SU Krystynka 0,91% 1,42%
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
Lietuvos Draudimas AB 0,02% 0,02%
AAS Balta 0,01% 0,01%
Prof-Med 0,00% 3,55%
Elvita 0,00% 1,18%
PZU Lietuva nd. 0,12%

1) Alior Bank posiada jednostki zależne: Alior Services sp. z o.o, Centrum Obrotu Wierzytelnościami sp. z o.o., Alior Leasing sp. z o.o., Meritum Services ICB SA, Money Makers SA (udział niekontrolujący w tej jednostce wynosi 85,51%), New Commerce Services sp. z o.o.
2) Wartość udziału niekontrolującego Alior Banku zaprezentowano z uwzględnieniem III transzy w rozliczeniu nabycia akcji Alior Banku na dzień objęcia kontroli. Wartość bilansowa udziału niekontrolującego Alior Banku na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2 249 609 tys. zł.

Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe (w prowizorycznie ustalonej wartości godziwej) dotyczące Grupy Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Aktywa 31 grudnia 2015
Wartości niematerialne 581 706
Inne aktywa 109 378
Rzeczowe aktywa trwałe 228 955
Aktywa finansowe 35 844 054
Dostępne do sprzedaży 4 866 713
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 390 569
Pochodne instrumenty zabezpieczające 139 578
Pożyczki 30 447 194
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 329 184
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 484 862
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 2 089 579
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 888
Aktywa, razem 39 668 606

Kapitały i zobowiązania 31 grudnia 2015
Kapitały  
Wyemitowany kapitał podstawowy oraz inne kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej  
Kapitał podstawowy 727 075
Pozostałe kapitały 2 479 793
Niepodzielony wynik (28 413)
Udziały niekontrolujące 1 240
Kapitały, razem 3 179 695
 
Zobowiązania  
Rezerwy na świadczenia pracownicze 26 269
Inne rezerwy 8 731
Zobowiązania finansowe 35 921 048
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 21 776
Inne zobowiązania 511 087
Zobowiązania, razem 36 488 911
Kapitały i zobowiązania, razem 39 668 606

Ze względu na objęcie Alior Banku i jednostek od niego zależnych od 18 grudnia 2015 roku (z rozliczeniem nabycia na podstawie danych sporządzonych na 31 grudnia 2015 roku) nie zaprezentowano danych z rachunku zysków i strat, innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych, gdyż nie miały one wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W okresie sprawowania kontroli nad Alior Bankiem przez Grupę PZU, Alior Bank nie wypłacił dywidendy.

W 2014 roku w Grupie PZU nie występowały jednostki zależne, w których byłyby udziały niekontrolujące istotne dla Grupy PZU.