44.1 Rezerwy na odprawy emerytalne

Zmiana stanu rezerwy na odprawy emerytalne 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Stan na początek okresu 20 923 12 141
Zmiany ujmowane w rachunku zysków i strat 1 889 1 896
- koszt bieżącego zatrudnienia 1 547 1 561
- koszt przeszłego zatrudnienia 51 185
- przychody lub koszty z tytułu odsetek 291 150
Ponowna wycena rezerwy (zmiany rozpoznawane w innych całkowitych dochodach): (931) 3 306
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych (23) (271)
- zyski i straty aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych (929) 3 577
- pozostałe 21 -
Różnice kursowe 5 56
Świadczenia wypłacone (681) (548)
Zmiana składu grupy 2 082 4 072
Stan na koniec okresu 23 287 20 923

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu odpraw emerytalnych od dnia bilansowego 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 3 miesięcy 827 608
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku 1 334 908
Powyżej 1 roku do 5 lat 4 243 3 274
Powyżej 5 lat 75 040 69 207
Razem 81 444 73 997