14. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Wynik netto z realizacji inwestycji (154 692) 380 284
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: 87 723 317 227
- instrumenty kapitałowe 13 369 56 405
- dłużne papiery wartościowe 74 354 260 822
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: (142 136) 97 886
- instrumenty kapitałowe (70 941) (36 469)
- dłużne papiery wartościowe (29 515) 34 251
- instrumenty pochodne (41 680) 100 104
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 9 944 21 071
- instrumenty kapitałowe (26 035) 633
- dłużne papiery wartościowe 35 979 20 438
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym: (1 923) 1 371
- dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności (1 923) 1 371
Pożyczki 7 726 (368)
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych (51 407) (56 733)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (378) -
Nieruchomości inwestycyjne 6 510 (170)
Wynik na sprzedaży PZU Lietuva 165 483 1) -
Efekt objęcia konsolidacją Alior Banku (236 234) 2) -
Odpisy z tytułu utraty wartości (68 547) 46 863
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: - (3 945)
- instrumenty kapitałowe - (3 945)
Pożyczki (51 644) (10 242)
Dłużne papiery wartościowe (32 693) (10 144)
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych (947) -
Pożyczki (18 004) (98)
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 972 61 050 3)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (1 389) -
Jednostki wyceniane metodą praw własności - EMC (16 486) 4) -
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem (223 239) 427 147

1) Dodatkowe informacje na temat sprzedaży PZU Lietuva zaprezentowano w punkcie 2.4.1.

2) Kwota dotyczy przeszacowania pakietu akcji Alior Banku do wartości godziwej na moment objęcia kontroli. Dodatkowe informacje na temat rozliczenia nabycia Alior Banku zaprezentowano w punkcie 2.4.6.1.

3) W tym rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności dotyczącej pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 53.6.

4) Dodatkowe informacje na temat wyceny EMC oraz teście na utratę wartości zaprezentowano w punkcie 34.