12. Przychody z tytułu prowizji i opłat

Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Ubezpieczenia emerytalne 118 521 270 565
Prowizje z tytułu opłat manipulacyjnych 5 212 19 871
Prowizje z tytułu zarządzania aktywami otwartego funduszu emerytalnego 99 822 112 100
Pozostałe 13 487 138 594 1)
Kontrakty inwestycyjne 8 842 12 282
Przychody z tytułu opłat dotyczących kontraktów inwestycyjnych na rachunek i ryzyko klienta 8 842 12 282
Pozostałe 115 436 67 917
Przychody i opłaty od funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych 115 436 67 917
Przychody z tytułu prowizji i opłat, razem 242 799 350 764

1) W tym 132 267 tys. zł z tytułu likwidacji części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego OFE PZU.