45. Inne rezerwy

Inne rezerwy 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 94 353 177 400
Długoterminowe 13 756 13 806
Inne rezerwy, razem 108 109 191 206

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Stan na początek okresu Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie Połączenia jednostek Różnice kursowe Stan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji 1) 9 354 3 760 (6 604) (3 733) - - 2 777
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania 781 56 - - 3 219 - 4 056
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 2) 119 551 3 (50 384) (11 290) - - 57 880
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk 3) 22 668 338 (17 392) - - - 5 614
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji 7 234 1 881 (23) - - - 9 092
Pozostałe 31 618 15 409 (16 020) (9 310) 7 106 (113) 28 690
Inne rezerwy, razem 191 206 21 447 (90 423) (24 333) 10 325 (113) 108 109

1) Rezerwy na koszty z tytułu restrukturyzacji wynikały z zagadnień opisanych w punkcie 56.2.

2) Pozycję „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punktach 53.2 i 53.3.

3) Dodatkowe informacje na temat przedstawiono w punkcie 53.4.

Zmiana stanu innych rezerw w roku zakończonym 31 grudnia 2014 Stan na początek okresu Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie Połączenia jednostek Różnice kursowe Stan na koniec okresu
Rezerwa na koszty z tytułu restrukturyzacji - 17 687 (8 333) - - - 9 354
Rezerwy utworzone na potencjalne zobowiązania z tytułu inwestycji dotyczących CLSiOR 916 - - (916) - - -
Rezerwa na roszczenia sporne i potencjalne zobowiązania z tytułu zawartych umów ubezpieczenia 3 075 289 - (2 583) - - 781
Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK 1) 119 549 2 - - - - 119 551
Rezerwa na koszty zamknięcia projektu Graphtalk 50 944 509 - (28 785) - - 22 668
Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji 7 401 - (167) - - - 7 234
Pozostałe 11 021 14 878 (4 506) (2 489) 12 522 192 31 618
Inne rezerwy, razem 192 906 33 365 (13 006) (34 773) 12 522 192 191 206

1) Pozycję „Rezerwa na kary nałożone przez UOKiK” wyjaśniono w punktach 53.2 i 53.3

Rezerwa na koszty zamknięcia projektu GraphTalk

Pozycja „Rezerwa na koszty zamknięcia projektu GraphTalk” obejmuje w całości rezerwę PZU Życie na koszty zamknięcia projektu informatycznego GraphTalk.

Rezerwę utworzono w związku z zakończeniem projektu GraphTalk i brakiem osiągnięcia zakładanych celów i spodziewanych korzyści ekonomicznych. Dodatkowo wartość rezerwy zawiera w sobie szacunek potencjalnego zobowiązania wynikającego ze sporu z CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o. – zagadnienie opisane w punkcie 53.4.

Rezerwa z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji

Szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegających zwrotowi nienależnie otrzymanych składek jest regulowany przez art. 100a ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 989 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku zwrotu nienależnie otrzymanych składek zwrotowi do ZUS podlega także nominalna wartość opłaty od składek pobieranej przez towarzystwo emerytalne zarządzające funduszem.

PTE PZU od 2008 roku tworzy rezerwę na zwrot opłat pobranych w okresach wcześniejszych od nadpłaconych przez ZUS składek. Kalkulacja dokonywana jest na podstawie przekazanej przez ZUS informacji za lata 1999 – 2015 oraz stawce opłaty od składek pobieranej przez PTE PZU i opłaty, o którą ZUS pomniejszał przekazywane składki.

Z uwagi na fakt, że do dnia podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie otrzymano od ZUS wszystkich wymaganych informacji, nie można określić terminu zwrotu pobranych opłat od składek.