Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówNota1 stycznia - 31 grudnia 20151 stycznia - 31 grudnia 2014 (przekształcone)
Zysk netto   2 342 196 2 967 627
Inne całkowite dochody 25 5 766 17 193
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   (3 165) 10 580
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży   2 492 8 475
Różnice kursowe z przeliczenia   (6 574) 2 287
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych metodą praw własności   917 (182)
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat   8 931 6 613
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych   7 201 13 504
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych   1 730 (6 891)
Dochody całkowite netto, razem   2 347 962 2 984 820
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej   2 348 136 2 984 916
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   (174) (96)