Wrażliwość na ryzyko

W obrębie analizy wrażliwości na ryzyko, Grupa PZU wyróżnia ryzyko dotyczące aktywów finansowych oraz ryzyko stóp technicznych i śmiertelności.

Ryzyko dotyczące aktywów finansowych

Zamieszczona poniżej tabela podsumowuje wyniki analizy wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych Grupy PZU na zmiany ryzyka stopy procentowej, ryzyka walutowego oraz ryzyka cen instrumentów kapitałowych. Analiza nie uwzględnia wpływu zmian stóp procentowych dla prezentowanych w zobowiązaniach umów ubezpieczeniowych ani kontraktów inwestycyjnych.

W skład aktywów finansowych narażonych na ryzyko kursów walutowych wchodzą transakcje depozytowe oraz dłużne papiery wartościowe, stanowiące zabezpieczenie realizacji wydatków z tytułu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych, zaangażowania w instrumenty kapitałowe notowane na giełdach innych niż GPW, jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych, zaangażowania w instrumenty pochodne denominowane w walutach obcych oraz aktywa finansowe konsolidowanych zagranicznych spółek ubezpieczeniowych.

Wrażliwość portfela aktywów (w mln zł)Zmiana czynnika ryzyka31 grudnia 201531 grudnia 2014
Wpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własneWpływ na wynik finansowy nettoWpływ na kapitały własne
Ryzyko stopy procentowej spadek 100 pb. 601 149 126 223
wzrost 100 pb. (548) (142) (138) (219)
Ryzyko walutowe wzrost 20% 89 15 6 119
spadek 20% (89) (15) (6)* (119)*
Ryzyko cen instrumentów kapitałowych wzrost 20% 545 207 346 561
spadek 20% (545) (207) (346) (561)

*Przy założeniu spadku kursu hrywny ukraińskiej o 80% względem polskiego złotego (przy zachowaniu 20% spadku dla innych walut) ujemny wpływ na wynik finansowy i kapitały własne wyniósłby odpowiednio: 47 mln zł i 159 mln zł.

Ryzyko dotyczące stóp technicznych i śmiertelności

W tabeli pozniżej zaprezentowana została analiza wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. Analiza ta nie uwzględnia wpływu na wynik finansowy netto oraz kapitały własne zmian wyceny lokat uwzględnianych przy wyliczaniu wartości rezerwy.

Wrażliwość rezerwWpływ zmiany założeń na:
wynik finansowy nettokapitały własne
31 grudnia 201531 grudnia 201431 grudnia 201531 grudnia 2014
Zmiana założeń dla rezerwy na skapitalizowaną wartość rent na udziale własnym w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych (w mln zł)
Stopa techniczna – podwyższenie o 0,5 p.p. 412 415 412 415
Stopa techniczna – obniżenie o 1,0 p.p. (1 064) (1 074) (1 064) (1 074)
Śmiertelność 110% obecnie założonej 127 129 127 129
Śmiertelność 90% obecnie założonej (142) (144) (142) (144)
Zmiana założeń dla ubezpieczeń rentowych w ubezpieczeniach na życie (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. (32) (34) (32) (34)
Śmiertelność 90% obecnie założonej (12) (12) (12) (12)
Zmiana założeń dla rezerw dotyczących kontraktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z DPF w ubezpieczeniach na życie z wyłączeniem ubezpieczeń rentowych (w mln zł)
Stopa techniczna - obniżenie o 1,0 p.p. (2 157) (2 194) (2 157) (2 194)
Śmiertelność 110% obecnie założonej (902) (923) (902) (923)
110% zachorowalności i wypadkowości (179) (187) (179) (187)