Rynek akcji i obligacji

Rynki światowe w 2015 roku pozostawały pod bardzo silnym wpływem polityki banków centralnych oraz sytuacji gospodarczej strefy euro, USA oraz Chin. Wydarzenia te miały bezpośredni wpływ na wyceny akcji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na początku 2015 roku miały miejsce dwa istotne wydarzenia: ogłoszenie przez Europejski Bank Centralny skupu obligacji skarbowych krajów strefy euro oraz uwolnienie kursu franka szwajcarskiego. To drugie zrodziło wiele obaw o funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce. Kolejny kwartał 2015 roku pozostawał pod silnym wpływem narastających problemów Grecji oraz konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

Druga połowa roku przyniosła załamanie na rynku chińskim, co negatywnie wpłynęło na wyceny akcji zarówno w Polsce jak i za granicą. Ponadto, sytuację w kraju dodatkowo pogarszało widmo nowych obciążeń sektora bankowego, które miało się zmaterializować wraz z wyborami parlamentarnymi w październiku 2015 roku. Ostatni kwartał nie przyniósł poprawy nastrojów. Amerykański bank centralny podwyższył stopę procentową o 25 pkt. bazowych (pierwsza podwyżka od 2006 roku), spadały ceny surowców (w szczególności ropy naftowej – spadek 35% r/r), a Europejski Bank Centralny ogłosił rozluźnienie polityki monetarnej w mniejszym stopniu niż to było oczekiwane.

Pogorszenie sytuacji na rynkach znalazło odzwierciedlenie w indeksie MSCI (Morgan Stanley Capital International Index) rynków wschodzących, który spadł o 17,1%. W stosunku do tego indeksu - w IV kwartale 2015 roku - nastąpiło także istotne osłabienie indeksu MSCI Poland.

Powyższe wydarzenia miały również znaczący wpływ na rynek polskiego długu. W całym 2015 roku rentowności polskich dłużnych skarbowych papierów wartościowych 5- i 10-letnich wzrosły o 10 i 40 pkt. bazowych do odpowiednio 2,2% i 2,9%.

Pogorszenie sytuacji na rynkach znalazło odzwierciedlenie w indeksie MSCI (Morgan Stanley Capital International Index) rynków wschodzących, który spadł o 17,1%. W stosunku do tego indeksu - w IV kwartale 2015 roku - nastąpiło także istotne osłabienie indeksu MSCI Poland. Było to efektem znacznego zmniejszenia kapitalizacji banków na giełdzie
 w Warszawie.