36. Utrata wartości aktywów finansowych i należności

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2015 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu Utworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i strat Rozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i strat Usunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.) Różnice kursowe Inne zmiany odpisów Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 158 163 - - (111 972) (291) - 45 900
Instrumenty kapitałowe 158 163 - - (111 972) (291) - 45 900
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 235 - - - 1 - 1 236
Instrumenty dłużne 1 235 - - - 1 - 1 236
Pożyczki 25 020 51 644 - (64) (74) - 76 526
Dłużne papiery wartościowe 10 144 32 693 - - - - 42 837
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 947 - - (55) - 892
Pożyczki 14 876 18 004 - (64) (19) - 32 797
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 593 647 109 679 (110 651) (3 337) (1 517) 535 588 356
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 565 901 105 007 (105 951) (1 626) (1 233) 126 562 224
Należności z tytułu reasekuracji 5 021 3 059 (4 039) - - 2 207 6 248
Inne należności 22 725 1 613 (661) (1 711) (284) (1 798) 19 884
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 17 531 8 531 (15 269) - - - 10 793
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - 1 389 - - (81) - 1 308
Razem 795 596 171 243 (125 920) (115 373) (1 962) 535 724 119
 

Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów.

Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w roku zakończonym 31 grudnia 2014 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu Utworzenie odpisów, ujęte w rachunku zysków i strat Rozwiązanie odpisów ujęte w rachunku zysków i strat Usunięcie odpisów z ksiąg rachunkowych (sprzedaż, spisanie, itp.) Różnice kursowe Zmiana składu grupy Inne zmiany odpisów 2) Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 154 899 3 945 - - (681) - - 158 163
Instrumenty kapitałowe 154 899 3 945 - - (681) - - 158 163
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 202 - - - 33 - - 1 235
Instrumenty dłużne 1 202 - - - 33 - - 1 235
Pożyczki 24 725 10 242 - - 86 - (10 033) 25 020
Dłużne papiery wartościowe - 10 144 - - - - - 10 144
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 9 797 - - - 100 - (9 897) -
Pożyczki 14 928 98 - - (14) - (136) 14 876
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 651 579 66 974 (128 024) (4 269) (3 216) 13 273 (2 670) 593 647
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 597 608 58 748 (94 279) (1 418) (2 616) 10 143 (2 285) 565 901
Należności z tytułu reasekuracji 4 619 5 319 (4 938) - - 21 - 5 021
Inne należności 49 352 2 907 (28 807) 1) (2 851) (600) 3 109 (385) 22 725
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 4 828 21 880 (9 178) - 1 - - 17 531
Razem 837 233 103 041 (137 202) (4 269) (3 777) 13 273 (12 703) 795 596

1) W tym rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności w kwocie 26 275 tys. zł dotyczącej pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 53.6.

2) W pozycji przedstawiono przeniesienie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów PZU Lietuva do aktywów przeznaczonych do sprzedaży w związku z transakcją opisaną w punkcie 2.4.1. Zmniejszenie odpisów zostało przeliczone kursem średnim przedstawionym w punkcie 5.3.

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2015Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanychWartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanychWartość bilansowa (netto)Odpisy z tytułu utraty wartościWartość brutto
 objętych odpisami z tytułu utraty wartościnieobjętych odpisami z tytułu utraty wartoścido 3 miesięcypow. 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy tworzone indywidualnietworzone grupowo 
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 6 422 17 363 704 - - - 17 370 126 1 236 - 17 371 362
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - 7 145 750 - - - 7 145 750 - - 7 145 750
Pożyczki 276 646 38 561 467 3 476 156 202 840 885 942 43 403 051 76 526 - 43 479 577
Dłużne papiery wartościowe 151 068 2 579 539 - - - 2 730 607 42 837 - 2 773 444
Należności od klientów z tytułu kredytów 1) - 25 766 677 3 476 156 202 840 885 942 30 331 615 - - 30 331 615
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - 3 132 740 - - - 3 132 740 - - 3 132 740
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych 9 253 5 269 791 - - - 5 279 044 892 - 5 279 936
Pożyczki 116 325 1 812 720 - - - 1 929 045 32 797 - 1 961 842
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 812 314 2 078 579 181 934 52 134 145 832 3 270 793 58 338 530 018 3 859 149
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 691 809 746 750 156 529 49 371 123 804 1 768 263 32 255 529 969 2 330 487
Należności z tytułu reasekuracji - 21 189 21 296 785 5 753 49 023 6 248 - 55 271
Inne należności 120 505 1 310 640 4 109 1 978 16 275 1 453 507 19 835 49 1 473 391
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 61 910 1 034 942 - - - 1 096 852 10 793 - 1 107 645
Razem 1 157 292 66 184 442 3 658 090 254 974 1 031 774 72 286 572 146 893 530 018 72 963 483

1) Na dzień objęcia konsolidacją Grupy Alior Banku należności Alior Banku od klientów z tytułu kredytów zostały wycenione do wartości godziwej, w związku z czym na 31 grudnia 2015 roku nie wykazano żadnych odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów. Według najlepszego szacunku przepływów pieniężnych określonych w umowach, których wpływu nie można oczekiwać, na dzień przejęcia wyniosły one 1 937 689 tys. zł. Ze względu na prowizoryczny charakter rozliczenia nabycia Alior Banku (przedstawionego w punkcie 2.4.6.1) zaprezentowana wartość godziwa należności z tytułu kredytów może ulec zmianie w okresie 12 miesięcy od dnia objęcia kontroli nad Alior Bankiem (18 grudnia 2015 roku).

Jakość kredytowa aktywów finansowych na 31 grudnia 2014Wartość bilansowa (netto) aktywów nieprzeterminowanychWartość bilansowa (netto) aktywów przeterminowanychWartość bilansowa (netto)Odpisy z tytułu utraty wartościWartość brutto
 objętych odpisami z tytułu utraty wartościnieobjętych odpisami z tytułu utraty wartoścido 3 miesięcypow. 3 miesięcy do 6 miesięcypowyżej 6 miesięcy tworzone indywidualnietworzone grupowo 
Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności - 19 983 689 - - - 19 983 689 1 235 - 19 984 924
Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - 2 434 865 - - - 2 434 865 - - 2 434 865
Pożyczki 193 144 14 501 059 278 -  - 14 694 481 25 020 - 14 719 501
Dłużne papiery wartościowe 193 144 2 797 411 - - - 2 990 555 10 144 - 3 000 699
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży - 3 250 173 - - - 3 250 173 - - 3 250 173
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych - 6 143 503 278 - - 6 143 781 - - 6 143 781
Pożyczki - 2 309 972 - - - 2 309 972 14 876 - 2 324 848
Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych 658 762 2 029 108 142 696 36 282 218 584 3 085 432 62 866 530 781 3 679 079
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 654 682 791 053 133 175 34 199 96 974 1 710 083 35 250 530 651 2 275 984
Należności z tytułu reasekuracji 98 20 042 6 266 461 1 815 28 682 5 021 - 33 703
Inne należności 3 982 1 218 013 3 255 1 622 119 795 1) 1 346 667 22 595 130 1 369 392
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 79 569 673 546 - - - 753 115 17 531 - 770 646
Razem 931 475 39 622 267 142 974 36 282 218 584 40 951 582 106 652 530 781 41 589 015

1) W tym 109 478 tys. zł dotyczących pożyczki zabezpieczonej hipotecznie, udzielonej spółce Metro-Projekt sp. z o.o., opisanej w punkcie 53.6.