Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania emitenta.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.
Zarząd

Michał
Krupiński

Prezes Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Dariusz
Krzewina

Prezes Zarządu PZU Życie od 10 sierpnia 2007 roku, członek Zarządu PZU od 15 marca 2013 roku

Pobierz Profil

Przemysław
Dąbrowski

Członek Zarządu PZU od 21 grudnia 2010 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2010 roku

Pobierz Profil

Roger
Hodgkiss

Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Beata
Kozłowska-Chyła

Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Robert
Pietryszyn

Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Paweł
Surówka

Członek Zarządu PZU od 20 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Sławomir
Niemierka

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 marca 2012 roku

Pobierz Profil

Roman
Pałac

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 29 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Tomasz
Karusewicz

Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 29 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Rada Nadzorcza

Paweł
Kaczmarek

Przewodniczący Rady Nadzorczej od 19 stycznia 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 8 lipca 2015 roku do 6 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Marcin
Gargas

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Maciej
Zaborowski

Sekretarz Rady Nadzorczej, w Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Marcin
Chludziński

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Eligiusz
Krześniak

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Alojzy
Nowak

Członek Rady Nadzorczej od 30 maja 2012 roku

Pobierz Profil

Jerzy
Paluchniak

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Piotr
Paszko

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

Radosław
Potrzeszcz

Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Pobierz Profil

 

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU. Sposób funkcjonowania, jak również uprawnienia Walnego Zgromadzenia, reguluje ksh oraz Statut.

Treść Statutu dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej PZUw sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Spółka”.

Walne Zgromadzenie nie uchwaliło swojego regulaminu.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania emitenta. Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie zapadają bezwzględną większością głosów z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przez ksh bądź Statut.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych przez ksh lub Statut, podejmowanie uchwał w sprawach:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • podziału zysku lub pokrycia straty;
 • postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • umorzenia akcji i emisji obligacji;
 • tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygania o ich użyciu lub sposobie ich użycia;
 • podziału spółki, połączenia spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania spółki;
 • powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem osobistego uprawnienia Skarbu Państwa do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej;
 • ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 • nabycia lub zbycia przez emitenta nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 30,0 mln euro (trzydzieści milionów euro) brutto.

Zgodnie ze Statutem większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:

 • zmiany Statutu;
 • obniżenia kapitału zakładowego;
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Większości 90% głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

 • mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji;
 • w sprawach połączenia się emitenta poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę;
 • łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki;
 • rozwiązania spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego spółki za granicę);
 • likwidacji, przekształcenia oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i są zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej PZU oraz w sposób określony w przepisach.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i są zwoływane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej PZU oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w formie raportów bieżących. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie wraz z materiałami prezentowanymi akcjonariuszom udostępnianie są od dnia zwołania walnego zgromadzenia, na korporacyjnej stronie internetowej PZU (www.pzu.pl) w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU – „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenie”. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Emitenta lub likwidatorów Emitenta, w sprawach ich osobistej odpowiedzialności wobec spółki, jak również w sprawach osobowych lub, z wyłączeniem przypadków, w których wymóg głosowania jawnego wynika z ustawy, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na Walnym Zgromadzeniu określone są w ksh oraz w Statucie. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami emitenta na szesnaście dni przed jego datą (dzień rejestracji uczestnictwa). Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jedna akcja PZU daje prawo do jednego głosu, z uwzględnieniem ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, opisanych w Statucie spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zamieszczany jest zawsze, zgodnie z wymogami ksh, w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu udostępnianym na korporacyjnej stronie internetowej PZU (www.pzu.pl) w sekcji dedykowanej akcjonariuszom PZU „Relacje inwestorskie” w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Skład, kompetencje i sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej

Skład

Zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi od siedmiu do jedenastu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej musi posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami Uobr. Dodatkowo, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać określone w Statucie kryteria niezależności (członek niezależny), dotyczące m.in. powiązań na tle zawodowym lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PZU i podmiotów z Grupy PZU. Członek niezależny ma obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienia wszystkich kryteriów niezależności przewidzianych w Statucie oraz poinformowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów. Ponadto, Statut przyznaje Skarbowi Państwa uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi. Uprawnienie to wygaśnie z chwilą, gdy Skarb Państwa przestanie być akcjonariuszem spółki.

Na dzień 1 stycznia 2015 roku w Radzie Nadzorczej PZU funkcję pełnili:

 • Aleksandra Magaczewska - Przewodnicząca Rady;
 • Zbigniew Ćwiąkalski - Wiceprzewodniczący Rady;
 • Tomasz Zganiacz - Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk - Członek Rady;
 • Dariusz Filar - Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk - Członek Rady;
 • Jakub Karnowski - Członek Rady;
 • Alojzy Nowak - Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski - Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniali Dariusz Kacprzyk oraz Dariusz Filar.

Z dniem 30 czerwca 2015 roku wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej PZU Tomasza Zganiacza.

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało z dniem 1 lipca 2015 roku Radę Nadzorczą PZU nowej kadencji w następującym składzie: Dariusz Kacprzyk, Dariusz Filar, Aleksandra Magaczewska, Zbigniew Ćwiąkalski, Jakub Karnowski, Maciej Piotrowski, Alojzy Nowak, Zbigniew Derdziuk, Paweł Kaczmarek.

W dniu 8 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu, Wiceprzewodniczącego Rady – Pawłowi Kaczmarkowi, a Sekretarza Rady – Dariuszowi Filarowi.

W związku z powyższym od dnia 8 lipca 2015 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Zbigniew Ćwiąkalski – Przewodniczący Rady;
 • Paweł Kaczmarek – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Dariusz Filar – Sekretarz Rady;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Rady;
 • Aleksandra Magaczewska – Członek Rady;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Rady;
 • Jakub Karnowski – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Maciej Piotrowski – Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniali Dariusz Kacprzyk oraz Dariusz Filar.    

Obecna kadencja Rady Nadzorczej PZU rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2015 roku i zakończy się po upływie trzech kolejnych pełnych lat obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Poniżej zaprezentowano okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej (wg składu na dzień 31 grudnia 2015 roku).

W dniu 7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Zbigniewa Derdziuka, Macieja Piotrowskiego, Dariusza Kacprzyka, Jakuba Karnowskiego, Aleksandrę Magaczewską, Dariusza Filara. Jednocześnie z dniem 7 stycznia 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej PZU: Piotra Paszkę, Marcina Chludzińskiego, Marcina Gargasa, Macieja Zaborowskiego, Eligiusza Krześniaka, Radosława Potrzeszcza, Jerzego Paluchniaka.

W dniu 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU powierzyła funkcję Przewodniczącego Rady Pawłowi Kaczmarkowi, Wiceprzewodniczącego Rady – Marcinowi Gargasowi, a Sekretarza Rady – Maciejowi Zaborowskiemu.

W związku z powyższym od dnia 19 stycznia 2016 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

 • Paweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady;
 • Marcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady;
 • Maciej Zaborowski – Sekretarz Rady;
 • Marcin Chludziński – Członek Rady;
 • Eligiusz Krześniak – Członek Rady;
 • Alojzy Nowak – Członek Rady;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Rady;
 • Piotr Paszko – Członek Rady;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Rady.

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wypełniają Marcin Gargas, Maciej Zaborowski, Marcin Chludziński, Eligiusz Krześniak, Alojzy Nowak, Piotr Paszko oraz Radosław Potrzeszcz.

Paweł KaczmarekPaweł Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 19 stycznia 2016 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 8 lipca 2015 roku do 6 stycznia 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1994-2014 związany z Ministerstwem Finansów. Przez szereg lat zajmował się aspektami prawnymi związanymi z problematyką długu publicznego – jego finansowaniem, konwersją i restrukturyzacją, współpracą z organami nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących szeroko rozumianego rynku kapitałowego, a także polityką państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem jego wsparcia finansowego. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Strategicznych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do jego zakresu obowiązków należy przygotowywanie rozwiązań systemowych z obszaru nadzoru właścicielskiego wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra odrębnym zarządzeniem. W przeszłości był członkiem szeregu rad nadzorczych, w tym m. in. GPW, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A.

 

 

 

Marcin GargasMarcin Gargas – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo. W latach 2006 – 2009 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2010 roku uzyskał tytuł radcy prawnego (nr wpisu PZ/2614). Zdobywał doświadczenie zawodowe jako prawnik w poznańskim oddziale kancelarii Rödl & Partner (od września 2006 roku do lipca 2007 roku). Następnie od sierpnia 2007 roku do kwietnia 2009 roku kontynuował karierę jako prawnik w departamencie prawnym Ruch S.A. Od maja 2009 roku do marca 2010 roku zatrudniony na stanowisku prawnika w kancelarii Zakrzewska, Skowronek, Jurkiewicz Kancelaria Prawna spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu. Od kwietnia 2010 r. prowadzi indywidualną praktykę zawodową w ramach kancelarii radcy prawnego.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających w ramach struktur holdingowych. Zdobył znaczące doświadczenie w tworzeniu, przejęciach i przekształceniach spółek handlowych a także ich restrukturyzacji i bieżącej obsłudze korporacyjnej. W toku swojej aktywności zawodowej przeprowadził liczne audyty prawne i doradzał przy złożonych transakcjach dotyczących nabywania i sprzedaży nieruchomości. Koordynował od strony prawnej duże projekty developerskie i procesy inwestycyjne obejmujące obiekty komercyjne (galerie handlowe, stacje paliw, sieciowe sklepy wielkopowierzchniowe).

Posiada znaczne doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych jak również w prowadzeniu postępowań przed organami i sądami administracyjnymi.

Maciej ZaborowskiMaciej Zaborowski – Sekretarz Rady Nadzorczej, w Radzie Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto absolwent XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii, Center for American Law Studies (wspólna inicjatywa Uniwersytetu Stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji), specjalizacja: służba zagraniczna. Od 2012 roku posiada tytuł adwokata. Ponadto ukończył studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od grudnia 2005 roku do września 2007 roku wykonywał czynności zlecone w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od września 2006 roku do września 2007 roku był asystentem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Od września 2007 roku do lutego 2008 roku referent ds. prawnych w Ambasadzie RP w Rzymie – Wydział Konsularny (w tym m.in. organizacja i koordynacja przeprowadzenia krajowych wyborów parlamentarnych na terenie Republiki Włoskiej, wiceprzewodniczący obwodowej komisji wyborczej w Rzymie). Od stycznia 2010 roku do listopada 2010 roku asystent w Sejmowej Komisji Śledczej (tzw. hazardowa) w Sejmie RP, a od lipca 2008 roku do marca 2012 roku prawnik przy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie RP. Od stycznia 2009 roku do listopada 2012 roku prawnik, aplikant adwokacki w Kancelarii Adwokackiej prof. dr. hab. Piotra Kruszyńskiego, a od maja 2010 roku do lutego 2012 roku prawnik w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Rafała Rogalskiego. Od stycznia 2013 roku mediator przy Centrum Mediacyjnym Naczelnej Rady Adwokackiej. Od maja 2013 roku adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką. Od 2014 roku członek Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (podkomisja legislacyjna) oraz członek Koła Młodych Adwokatów - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Od marca 2012 roku Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska (wcześniej od stycznia 2008 roku do lutego 2012 roku członek Rady Fundatorów). Laureat prestiżowego konkursu Risings Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2015 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwer oraz komentator bieżących wydarzeń w aspekcie prawnym w programie „Panorama” w programie 2 TVP. Posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez ABW upoważniający do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne (i niższych).

Marcin ChludzińskiMarcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 roku pełni funkcję prezesa tej spółki. Od 2009 roku pełni również funkcję prezesa zarządu Urbino sp. z o.o. – spółki specjalizującej się w technologiach internetowych. Posiada 9 - letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. Główną domeną prowadzonej przez nie działalności było finansowanie projektów inwestycyjnych, doradztwo w planowaniu strategicznym, procesy restrukturyzacyjne oraz audyt i kontrola wewnętrzna. Licencjonowany trener i doradca, specjalizujący się w planowaniu strategicznym i organizacyjnym, zarządzaniu projektami. Posiada doświadczenie w definiowaniu i zarządzaniu projektami doradczymi w administracji publicznej oraz biznesie. Stale współpracuje w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie w nadzorze komunalnych spółek ciepłowniczych. Publikował artykuły dotyczące zarządzania publicznego w „Rzeczach Wspólnych”, „W sieci”, „Wprost”. Realizował się również w działalności pro publico bono kierując „think tankiem” Fundacji Republikańskiej - współautor analiz, ekspert, szczególnie w: kontekście roli spółek Skarbu Państwa w realizacji celów państwowych, zarządzaniu sektorem publicznym w kontekście koncentracji wokół celów rozwojowych, współdziałaniu sektora publicznego we wspieraniu narodowej ekspansji gospodarczej. Główne kompetencje zawodowe: umiejętność kierowania spółką prawa handlowego w aspekcie organizacyjnym oraz prawno-finansowym, doświadczenie w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego, prowadzenie procesów reorganizacji, restrukturyzacji, optymalizacji kosztowej oraz kontroli wewnętrznej, prowadzenie horyzontalnych procesów kontrolno-audytowych, definiowanie i nadzór projektów, szczególnie finansowanych ze środków UE, znajomość branży energetyczno-ciepłowniczej, wiedza i świadomość modeli, realizacji celów państwowych poprzez spółki Skarbu Państwa.

Eligiusz KrześniakEligiusz Krześniak – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora prawa. Studiował ponadto na wydziale prawa Philipps-Universität w Marburgu oraz Rheinische – Wilhelms – Universität w Bonn jak również w State University of North Carolina w Charlotte. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz Szkoły Mentorów w ramach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Adwokat w Warszawie od 2002 roku. Autor i współautor kilku książek prawniczych oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu, Dzienniku Gazeta Prawna i licznych wydawnictwach prawniczych. Felietonista magazynu Forbes. Partner międzynarodowy w globalnej firmie prawniczej Squire Patton Boggs i komplementariusz w jej polskim biurze – Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu fuzji i przejęć, nabywania przedsiębiorstw, jak również własności intelektualnej oraz kierowania kompleksowymi negocjacjami. Od lat wskazywany jako wiodący prawnik w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500; według corocznego rankingu Rzeczpospolitej dwukrotnie, w latach 2013 i 2014 (w 2014 r. ex aequo z dwoma innymi osobami), wygrał ranking na najlepszego prawnika w dziedzinie TMT. W latach 2008- 2009 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w PKO Banku Polskim S.A.

Jest wpisany na listę arbitrów rekomendowanych dwóch największych w Polsce sądów polubownych – Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Przez kilka kadencji pełnił funkcje wizytatora oraz członka Komisji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do spraw szkolenia aplikantów adwokackich oraz Komisji ds. kontaktów zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej; działał także jako mediator. Karierę zawodową rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych jako dziennikarz radiowy i korespondent zagraniczny w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

Alojzy NowakAlojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej od 30 maja 2012 roku

W 1984 roku ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH); w 1992 roku ukończył studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana - Champaign, USA; w 1993 roku studia w zakresie bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii, w 1996 roku studia w zakresie ekonomii na Free University of Berlin, natomiast w 1997 roku studia w zakresie International Economics at RUCA. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?” oraz książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations ofManagement”, redaktor naczelny „Journal of Interdiscciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła „Teraz Polska” oraz członek Rady Naukowej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ds. Współpracy z Zagranicą, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w Korei. Ponadto pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego Związku Sportowego na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A.

Jerzy PaluchniakJerzy Paluchniak – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Od 2003 roku Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA). W 2005 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta (nr 10649) a także w tym samym roku zakończył z wynikiem pozytywnym wszystkie egzaminy ACCA. W latach 1999 – 2000 zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent brand managera w firmie Zielona Budka Zbigniew Grycan S.A. Jeszcze w 2000 roku kontynuował karierę zawodową we wrocławskim dziale audytu Arthur Andersen/Ernst&Young na stanowiskach od asystenta do managera (awans na stanowisko managera w 2005 roku). Od 2007 roku pracował we wrocławskim dziale audytu KPMG gdzie w 2008 roku awansował na stanowisko senior managera. Specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Uzyskał tytuł Certyfikowanego Trenera w KPMG. Prowadził szkolenia merytoryczne z dziedziny audytu, rachunkowości i kompetencji osobistych i interpersonalnych dla klientów i pracowników KPMG. Ponadto był odpowiedzialny za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w biurze KPMG we Wrocławiu. 7 stycznia 2016 r. zakończył pracę w KPMG. Z dniem 1 lutego 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Audytu Wewntrznego w Tauron Polska Energia S.A. Od 2010 roku członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.

Piotr PaszkoPiotr Paszko – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku

Doktor nauk ekonomicznych specjalność nauki o zarządzaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst) – Universität Mainz kierunek: Volkswirtschaftslehre. Menedżer, przedsiębiorca i doradca z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży doradztwa biznesowego. Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych związanych z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, restrukturyzacją przedsiębiorstw, partnerstwem publiczno-prawnym. Zapewniał wsparcie doradcze licznym przedsiębiorstwom energetycznym i zakładom przemysłowym związane z opracowaniem kierunków rozwoju, prywatyzacją, przygotowaniem inwestycji, usprawnianiem zarządzania, wdrażaniem systemów kontroli finansowej oraz procesami fuzji i przejęć. Członek zarządów spółek kapitałowych. Od kilkudziesięciu lat łączy działalność doradczą z pracą naukową. Jest autorem licznych artykułów naukowych i ekspertyz. Został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Radosław PotrzeszczRadosław Potrzeszcz – Członek Rady Nadzorczej od 7 stycznia 2016 roku 

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto odbył aplikację sądową oraz adwokacką. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Współtworzył Podyplomowe Studia – Akademia Spółek w SGH, których jest wykładowcą. Prowadzi ponadto zajęcia na innych studiach podyplomowych, m.in. dla analityków bankowych, w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także szkolenia dla aplikantów adwokackich. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współtworzył w 2003 roku ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, a jako ekspert powołany przez Ministra Sprawiedliwości uczestniczył w pracach parlamentarnych nad tą nowelą. Opracowywał i opiniował również szereg innych ustaw, w tym opiniował projekty aktów prawnych dla Biura Analiz Sejmowych w trakcie kadencji Sejmu w latach 2005-2007. Od jesieni 2006 roku ekspert Komisji śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 roku do 19 marca 2006 roku (tzw. Bankowej Komisji Śledczej). Ponadto pełnił funkcję członka rady nadzorczej w TVP S.A. oraz w Polskim Radiu S.A.. Autor monografii: Kapitały własne spółek handlowych, wyd. Stow. Biegłych rewidentów i księgowych 2002, współautor i współredaktor czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis, współautor komentarza Prawo Ubezpieczeń, ustawy z komentarzem, opublikowanego w Poltext, Warszawa 2004 roku. Autor licznych artykułów w czasopismach prawniczych z zakresu prawa spółek i prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Kompetencje

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Zakładu i we wszystkich dziedzinach jej działalności. Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach powyżej, oraz składanie corocznej zwięzłej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, oraz corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej;
 • zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
 • powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
 • udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
 • akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej;
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
 • akceptowanie instrukcji co do wykonywania przez reprezentantów spółki prawa głosu na walnych zgromadzeniach PZU Życie w sprawach: podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa PZU Życie oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, podziału PZU Życie, połączenia PZU Życie z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania PZU Życie;
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki;
 • ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
 • zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju spółki oraz rocznych planów finansowych;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zgody na:

 • nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3,0 mln euro;
 • zawarcie przez spółkę z podmiotem powiązanym ze spółką znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych przez spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
 • zawarcie przez Emitenta umowy z subemitentem, o której mowa w art. 433 § 3 ksh
 • wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 • tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych i oddziałów zagranicznych.

Sposób funkcjonowania

Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin taki został uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 października 2012 roku i określa skład oraz sposób powoływania Rady Nadzorczej, zadania i zakres działalności oraz sposób jej zwoływania i prowadzenia obrad.

Zgodnie ze Statutem, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać w tym celu czasowe komisje. Zakres czynności delegowanego członka rady i komisji określa uchwała Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą być podejmowane zarówno przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak i na piśmie w trybie pisemnym. Ponadto, Statut przewiduje możliwość oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

Zgodnie ze Statutem, uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu oraz w sprawie powoływania, zawieszenia i odwoływania Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia, które są podejmowane w głosowaniu tajnym. Ponadto, tajne głosowanie może być zarządzone na wniosek członka Rady.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a także może wybrać spośród swoich członków Sekretarza.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, oprócz powoływania przewidzianego w Statucie komitetu audytu oraz komitetu nominacji i wynagrodzeń, w celu prawidłowego wykonywania czynności nadzorczych Rada Nadzorcza może powoływać inne stałe komitety o charakterze doradczym i opiniodawczym, których kompetencje, skład i tryb pracy określa uchwalony przez radę regulamin danego komitetu. Regulamin przewiduje możliwość korzystania przez Radę oraz powołane przez nią komitety z usług ekspertów oraz firm doradczych.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszeni przez Radę członkowie Zarządu, wskazani przez zarząd pracownicy PZU właściwi dla poruszanej na posiedzeniu sprawy, a także inne zaproszone osoby.

W określonych celach Rada Nadzorcza może również zaprosić na wspólne posiedzenie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej innych spółek z Grupy PZU. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni, za zgodą Rady, do dobrania sobie nie więcej niż jednego doradcy uprawnionego do udziału z głosem doradczym w jej posiedzeniach poświęconych raportom i sprawozdaniom finansowym, pod warunkiem zachowania przez taką osobę poufności i podpisania oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności.

W ramach Rady Nadzorczej PZU funkcjonują następujące komitety:

 • komitet audytu;
 • komitet nominacji i wynagrodzeń;
 • komitet strategii.

Statut przewiduje powołanie przez Radę Nadzorczą komitetu audytu. W skład komitetu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden członek niezależny posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwała Rady, która przy wyborze jego członków bierze pod uwagę kompetencje i doświadczenie kandydatów w zakresie spraw powierzonych temu komitetowi.

Zgodnie z regulaminem komitetu audytu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej, ma on charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem. Ponadto, komitet audytu może wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie wykonania określonych czynności kontrolnych w Zakładzie, a wykonawcą zleconych kontroli może być jednostka wewnętrzna lub podmiot zewnętrzny.

Komitet audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2008 roku. Na dzień 1 stycznia 2015 roku w skład komitetu audytu wchodzili:

 • Dariusz Filar – Przewodniczący Komitetu;
 • Dariusz Daniluk – Członek Komitetu;
 • Tomasz Zganiacz – Członek Komitetu.

Dariusz Filar został wskazany przez Radę Nadzorczą jako członek niezależny w rozumieniu art. 86 ust. 4 Uobr, tj. posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej PZU nowej kadencji z dniem 1 lipca 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU, na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła następujący skład komitetu audytu:

 • Dariusz Filar – Przewodniczący Komitetu;
 • Dariusz Kacprzyk – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład ten nie uległ zmianie.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła następujący skład komitetu audytu:

 • Marcin Chludziński – Przewodniczący Komitetu;
 • Jerzy Paluchniak – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej od momentu wprowadzenia akcji PZU do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza może powołać komitet nominacji i wynagrodzeń.

Zgodnie ze Statutem, szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu nominacji i wynagrodzeń określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. W skład komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wejdzie pięciu członków w wyniku głosowania nad jej składem, komitetu nominacji i wynagrodzeń nie powołuje się, a jego zadania wykonuje rada nadzorcza w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu nominacji i wynagrodzeń przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2013 roku, komitet nominacji i wynagrodzeń ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady Nadzorczej i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę czynności nadzorczych w zakresie kształtowania struktury zarządczej, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, zasad wynagradzania i wynagrodzeń oraz doboru kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

Rada Nadzorcza ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 5 osób. Na dzień 1 stycznia 2015 roku w skład komitetu nominacji i wynagrodzeń wchodzili:

 • Zbigniew Ćwiąkalski – Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Dariusz Filar – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu;
 • Tomasz Zganiacz – Członek Komitetu.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej PZU nowej kadencji z dniem 1 lipca 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU, na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła następujący skład komitetu nominacji i wynagrodzeń:

 • Zbigniew Ćwiąkalski – Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Dariusz Filar – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład komitetu nominacji i wynagrodzeń nie uległ zmianie. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet nominacji i wynagrodzeń liczy 4 osoby, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Radosław Potrzeszcz – Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Gargas – Członek Komitetu;
 • Paweł Kaczmarek – Członek Komitetu;
 • Piotr Paszko – Członek Komitetu.

Komitet ulega rozwiązaniu z dniem powołania pięciu członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, a jego uprawnienia przejmuje wówczas Rada w pełnym składzie.

Zgodnie z regulaminem komitetu strategii przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 4 kwietnia 2013 roku, komitet strategii ma charakter doradczy i opiniodawczy wobec Rady i jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez radę czynności nadzorczych w zakresie opiniowania wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych jej przez Zarząd (w szczególności strategii rozwoju spółki) oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie planowanych inwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

Na dzień 1 stycznia 2015 roku w skład komitetu strategii wchodzili:

 • Alojzy Nowak - Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Aleksandra Magaczewska – Członek Komitetu;
 • Jakub Karnowski – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej PZU nowej kadencji z dniem 1 lipca 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU, na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła następujący skład komitetu strategii:

 • Alojzy Nowak - Przewodniczący Komitetu;
 • Zbigniew Derdziuk – Członek Komitetu;
 • Aleksandra Magaczewska – Członek Komitetu;
 • Jakub Karnowski – Członek Komitetu;
 • Maciej Piotrowski – Członek Komitetu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład komitetu nie uległ zmianie.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej PZU 19 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza PZU ustaliła, że komitet strategii liczy 6 osób, jednocześnie ustalając następujący skład komitetu:

 • Alojzy Nowak - Przewodniczący Komitetu;
 • Marcin Chludziński – Członek Komitetu;
 • Marcin Gargas – Członek Komitetu;
 • Piotr Paszko – Członek Komitetu;
 • Radosław Potrzeszcz – Członek Komitetu;
 • Maciej Zaborowski – Członek Komitetu.

Zarząd

Skład

Zgodnie ze Statutem PZU, w skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu nowej kadencji powołany przed upływem bieżącej kadencji może złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu nowej kadencji przed upływem kadencji bieżącej.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski - Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu;
 • Ryszard Trepczyński - Członek Zarządu.

W dniu 30 czerwca 2015 roku wygasł mandat członka Zarządu PZU Ryszarda Trepczyńskiego, a z dniem 1 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza PZU powołała Zarząd nowej kadencji w następującym składzie:

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Rafał Grodzicki – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu.

W dniu 1 września 2015 roku RN PZU powołała Witolda Jaworskiego w skład Zarządu PZU.

W związku z powyższym od dnia 1 września 2015 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Andrzej Klesyk – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Rafał Grodzicki – Członek Zarządu;
 • Witold Jaworski – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu.

W dniu 8 grudnia 2015 roku Andrzej Klesyk i Witold Jaworski złożyli rezygnację z dniem 9 grudnia 2015 roku a Rada Nadzorcza PZU powierzyła Dariuszowi Krzewinie tymczasowe pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Dariusz Krzewina – p.o. Prezesa Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Rafał Grodzicki – Członek Zarządu;
 • Tomasz Tarkowski – Członek Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu PZU rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2015 roku i obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

Poniżej zaprezentowano zakres odpowiedzialności członków Zarządu będących w Zarządzie w 2015 roku:

Imię i nazwisko (skład Zarządu w 2015 roku)W Grupie PZUZakres odpowiedzialności
Andrzej Klesyk Prezes Zarządu PZU od 14 grudnia 2007 roku do 8 grudnia 2015 rokuZarządzanie Grupą PZU
Dariusz Krzewina p.o. Prezesa Zarządu PZU od 9 grudnia 2015 roku do 18 stycznia 2016 rokuZarządzanie korporacyjne, HR, ubezpieczenia korporacyjne, administracja i logistyka, bancassurance i reasekuracja
Prezes Zarządu PZU Życie od 10 sierpnia 2007 roku
Członek Zarządu PZU od 15 marca 2013 roku
Z Grupą związany od września 1993 roku
Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu PZU od 21 grudnia 2010 rokuObszar finansów, aktuariat
Członek Zarządu PZU Życie od 29 stycznia 2010 roku
Z Grupą PZU związany od 2000 roku 
Rafał Grodzicki Członek Zarządu PZU od 1 lipca 2015 roku do 18 stycznia 2016 rokuOperacje ubezpieczeniowe, operacje zagraniczne (działalność międzynarodowa) oraz obszar biznesu zdrowotnego
Członek Zarządu PZU Życie od 11 sierpnia 2008 roku do 19 stycznia 2016 roku
Z Grupą PZU związany od lutego 2004 roku
Tomasz Tarkowski Członek Zarządu PZU od 21 kwietnia 2011 roku do 19 stycznia 2016 rokuObszar likwidacji szkód
Członek Zarządu PZU Życie od 1 lipca 2011 roku do 29 stycznia 2016 roku
Z Grupą PZU związany od 1996 roku
Ryszard Trepczyński Członek Zarządu PZU / PZU Życie od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2015 rokuObszar inwestycji
Witold JaworskiCzłonek Zarządu PZU od 1 września 2015 roku do 9 grudnia 2015 rokuObszar ubezpieczeń indywidualnych, marketing
Członek Zarządu PZU Życie od 2 września 2015 roku, Prezes Zarządu PZU Życie od 29 września 2015 roku do 9 grudnia 2015 roku
Sławomir NiemierkaCzłonek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy od 19 marca 2012 rokuObszar zarządzania ryzykiem, reasekuracji, compliance i bezpieczeństwa
Z Grupą PZU związany od 2008 roku
Tobiasz BuryCzłonek Zarządu PZU Życie / Dyrektor Grupy od 16 stycznia 2014 roku do 29 stycznia 2016 rokuUbezpieczenia masowe, zarządzanie siecią Oddziałów PZU i kanałami sprzedaży, contact center i posprzedażowa obsługa klienta
Z Grupą PZU związany od 2009 roku
Przemysław HenschkeCzłonek Zarządu PZU Życie od 3 lutego 2012 roku do 29 stycznia 2016 rokuObszar IT
Dyrektor Grupy PZU od 7 lutego 2012 roku do 29 stycznia 2016 roku

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania PZU, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do reprezentowania spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd uchwala swój regulamin, który zatwierdza Rada Nadzorcza. Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd w dniu 2 października 2012 roku, zmieniony uchwałą Zarządu w dniu 8 kwietnia 2013 roku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 16 kwietnia 2013 roku.

W dniu 19 stycznia 2016 roku Rafał Grodzicki i Tomasz Tarkowski złożyli rezygnację a Rada Nadzorcza PZU powołała w skład Zarządu następujące osoby:

 • Michała Krupińskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu;
 • Rogera Hodgkiss, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu;
 • Beatę Kozłowską – Chyła, której powierzono funkcję Członka Zarządu;
 • Roberta Pietryszyna, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu;
 • Pawła Surówkę, z dniem 20 stycznia 2016 roku, któremu powierzono funkcję Członka Zarządu.

W związku z powyższym od dnia 19 stycznia 2016 roku skład Zarządu kształtował się następująco:

 • Michał Krupiński – Prezes Zarządu;
 • Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu;
 • Roger Hodgkiss – Członek Zarządu;
 • Beata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu;
 • Dariusz Krzewina – Członek Zarządu;
 • Robert Pietryszyn – Członek Zarządu;
 • Paweł Surówka – Członek Zarządu (powołany z dniem 20 stycznia 2016 roku).

Michał KrupińskiMichał Krupiński – Prezes Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Zdobył z wyróżnieniem dyplom studiów eksperckich w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Ukończył program MBA na Columbia University Graduate School of Business, studiował także na Harvard University. W 2012 roku uhonorowany tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum. Biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

Od 2011 roku prezes zarządu Merrill Lynch Polska i szef bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał tam za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wcześniej w latach 2008 – 2011 Alternate Executive Director – Członek rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Współdecydował o propozycjach pożyczek i gwarancji IBRD, kredytów i gwarancji IDA, IFC, gwarancji inwestycji oraz strategii i politykach Banku Światowego. W latach 2006 – 2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski. Nadzorował program konsolidacji sektora energetyki.

Dariusz KrzewinaDariusz Krzewina – Prezes Zarządu PZU Życie od 10 sierpnia 2007 roku, członek Zarządu PZU od 15 marca 2013 roku

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat jest związany z branżą ubezpieczeniową. Od września 1993 roku do sierpnia 1998 roku był zatrudniony w PZU Życie, gdzie pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Sprzedaży, Zastępcy Dyrektora oraz Dyrektora Biura Ubezpieczeń. Następnie od września 1997 roku do września 1998 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od września 1998 roku do marca 2000 roku był Dyrektorem Generalnym ds. sprzedaży, zaś od kwietnia 2000 roku do sierpnia 2001 roku Członkiem Zarządu STUnŻycie ERGO HESTIA SA. Od kwietnia 2002 roku był Dyrektorem Sprzedaży, zaś od października 2002 roku do czerwca 2004 roku Prezesem Zarządu – Dyrektorem Sprzedaży SAMPO TUnŻ SA. Od sierpnia 2004 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie, od stycznia 2006 roku Dyrektora koordynatora ds. Klienta Korporacyjnego. Od marca 2007 roku w Zarządzie PZU Życie, od sierpnia 2007 roku do września 2015 roku oraz od 29 stycznia 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od 1 lutego 2010 roku do 14 marca 2013 roku Dyrektor Grupy PZU. Od 15 marca 2013 roku Członek Zarządu PZU.

W okresie od 9 grudnia 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku p.o. Prezesa Zarządu PZU. W Grupie PZU odpowiada za ubezpieczenia korporacyjne, finansowe, operacje życiowe, sprzedaż agencyjną ubezpieczeń na życie oraz zarządzanie produktami ubezpieczeń na życie.

Przemysław DąbrowskiPrzemysław Dąbrowski – Członek Zarządu PZU od 21 grudnia 2010 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2010 roku

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek informatyka oraz studiów podyplomowych z zarządzania. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw- Illinois Executive MBA. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami w ubezpieczeniach, w zarządzaniu inwestycjami finansowymi oraz w przeprowadzaniu dużych transakcji finansowych. Ponadto dysponuje praktyczną i teoretyczną wiedzą księgową, znajomością zagadnień podatkowych oraz elementów matematyki aktuarialnej. Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku. W latach 1993-1998 pracował jako analityk i kontroler finansowy w Whirlpool Polska Sp. z o.o. W latach 1998–2000 był Skarbnikiem w AIG Polska.

W latach 2000–2001 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu Creative Team SA (Grupa Elektrim). W latach 2001-2006 był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w PZU. W latach 2006-2008 pracował w firmach doradczych AT Kearney i Accenture na stanowisku Managera a następnie Senior Managera. Od października 2008 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora – Zastępcy Szefa Pionu Finansowego w Centrali PZU i PZU Życie. Od listopada 2008 roku do lutego 2009 roku był Dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu w Centrali PZU i PZU Życie, następnie od marca 2009 roku Dyrektorem Biura Zarządzania Informacją w Centrali PZU i PZU Życie. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU Życie. Od grudnia 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU. W Grupie PZU odpowiada za obszar finansów, operacje księgowe, windykację i aktuariat.

Roger Hodgkiss

Roger Hodgkiss – Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych. Posiada tytuł inżyniera z wyróżnieniem, Liverpool University. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem, certyfikowanym w Wielkiej Brytanii. W latach 1998-2007 pracował dla GE Capital, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w obszarze finansów. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AAS Balta - największego ubezpieczyciela na Łotwie. W latach 2008-2009 dyrektor handlowy w Intouch Insurance Group, spółce holdingowej należącej do grupy RSA. Od 2009 roku w Zarządzie Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., od 2012 roku Prezes Zarządu. Otrzymał nagrodę „Gazety Ubezpieczeniowej”: tytuł Człowieka Roku Ubezpieczeń 2014. W Grupie PZU odpowiada za sprzedaż detaliczną ubezpieczeń majątkowych, wsparcie sprzedaży, kanały zdalne, sieć sprzedaży, CRM oraz zarządzanie produktami ubezpieczeń majątkowych.

 

 

Beata Kozłowski-ChyłaBeata Kozłowska-Chyła – Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Doktor nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. W latach 1994-1997 odbyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W 2015 roku Centralna Komisja Stopni i Tytułów Naukowych wszczęła postępowanie w przedmiocie nadania Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych. Pełniła funkcję p.o. Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Konstancin” w Konstancinie-Jeziornej. Była zastępcą Dyrektora Departamentu Prawno-Licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE). W latach 2000-2007 adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, pełniła również funkcję Prodziekana Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Była członkiem Rady Nadzorczej PZU a następnie członkiem Zarządu PZU. Ponadto pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TFI PZU i PTE PZU, a także członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. Do stycznia 2016 roku prowadziła doradztwo prawne w Kancelarii Radcy Prawnego. Ponadto od roku 2010 jest Arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz problematyki przekształceń własnościowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jest także autorką ekspertyz prawnych sporządzanych na zlecenie Sejmu RP, m.in. do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Prowadzi działalność dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Grupie PZU odpowiada za administrację, zakupy, operacje majątkowe (posprzedażowa obsługa umów), obsługę prawną.

Robert PietryszynRobert Pietryszyn – Członek Zarządu PZU od 19 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów Master of Business Administration (MBA) oraz Menedżerskich Studiów Podyplomowych „Zarządzanie firmą” - na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Karierę zawodową rozpoczął jako pełnomocnik zarządu spółki Kronn sp. z o.o., gdzie w latach 2002 2004 zajmował się zarządzaniem ryzykiem finansowym – zakup wierzytelności, wykonywał czynności z zakresu reprezentacji (m.in. pozyskanie kilku dużych podmiotów). W latach 2004 - 2006 pełnił funkcję Konsultanta/Menedżera projektów w spółce PROFES Capital sp. z o.o., zajmował się bankowością inwestycyjną: restrukturyzacja przedsiębiorstw, transakcje przejęć, finansowanie (Polcolorit S.A.), zarządzanie kryzysowe. W roku 2006 zatrudniony jako Ekspert w PKO BP S.A., gdzie zajmował się optymalizacją pracy banku, restrukturyzacją kosztów. Jednocześnie, w tym samym roku pełnił funkcję Członka Zarządu ds. organizacji i strategii w spółce Dolfamex sp. z o.o. W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2008 – 2011 prowadził działalność gospodarczą (usługi consultingowe), zajmował się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji obszarów biznesowych, doradztwem strategicznym, marketingiem. Od stycznia 2011 do stycznia 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Wrocław 2012 sp. z o.o. (Stadion Wrocław), sprawował nadzór nad procesem inwestycyjnym (największa inwestycja w historii powojennego Wrocławia 900 mln zł), strategią oraz działalnością operacyjną. Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. W przeszłości Członek Rad Nadzorczych następujących spółek: DOLMED S.A., Polcolorit S.A. (spółka notowana na GPW), Wrocław 2012 sp. z o.o., Radio Merkury S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), WKS Zawisza Bydgoszcz S.A., PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Ruch S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej, spółka notowana na GPW), Pri Bazalt S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej). W Grupie PZU odpowiada za operacje zagraniczne (działalność międzynarodowa), obszar biznesu zdrowotnego, marketing, zarządzanie relacjami z klientami, bancassurance oraz zarządzanie nieruchomościami.

Paweł SurówkaPaweł Surówka – Członek Zarządu PZU od 20 stycznia 2016 roku / PZU Życie od 29 stycznia 2016 roku

Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej. W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego. Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Bank Polski SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim. W Grupie PZU odpowiada za obszar inwestycji.

Sławomir NiemierkaSławomir Niemierka – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 19 marca 2012 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Harvard Business School. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. Był wykładowcą studiów podyplomowych PAN oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego GINB, gdzie kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach. Członek Komitetu Sterującego GINB ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II, odpowiedzialny za kontrolę modeli ryzyka, ryzyka operacyjnego i standardów rachunkowości. Członek Zespołu ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Był członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie nadzorował system zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z Grupą PZU związany od 2008 roku jako Dyrektora Zarządzający ds. Audytu. Z dniem 19 marca 2012 roku powołany do Zarządu PZU Życie oraz na stanowisko Dyrektora Grupy PZU. Odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem, reasekuracji, compliance i bezpieczeństwa.

 

Tomasz Karusewicz – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 29 stycznia 2016 roku

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – specjalizacja w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest także certyfikowanym audytorem wewnętrznym oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie i szeroką wiedzę praktyczną w zakresie funkcjonowania dużych podmiotów gospodarczych nabył pełniąc funkcje głównie związane z nadzorem, kontrolą instytucjonalną i audytem wewnętrznym. Jako członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego brał udział w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla bieżącego działania tych podmiotów, m.in. w takich obszarach jak: inwestycje, planowanie, strategia IT, akwizycja, czy operacje finansowe. W latach 2003 – 2005 był zatrudniony w Urzędzie Miasta Szczecin. Pracował w jednostce ds. kontroli wewnętrznej, a następnie objął funkcję audytora wewnętrznego.

W latach 2006 – 2008 związany z Grupą Ciech. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był także zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, gdzie sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Ciech. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o. W latach 2007 – 2009 był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU S.A. W okresie 2010 – 2012 był związany z Telewizją Polską S.A., najpierw jako zastępca dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, a następnie dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Ponadto zasiadał w radzie nadzorczej m.in. Enea S.A., IKS Solino S.A. oraz Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Obecnie sprawuje funkcję członka rady nadzorczej w Grupie Azoty S.A. Od stycznia 2016 roku ponownie związany z Grupą PZU. Został powołany na członka zarządu PZU Życie S.A. Odpowiada za obszar technologii i IT.

Roman PałacRoman Pałac – Członek Zarządu PZU Życie oraz Dyrektor Grupy PZU od 29 stycznia 2016 roku

Absolwent Ekonomii w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych. W Grupie PZU odpowiada za obszar Likwidacji Szkód i Świadczeń. 

 

 

 

 

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu określa:

 • zakres kompetencji Zarządu oraz zakres czynności wymagających zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;
 • kompetencje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
 • zasady i organizację prac Zarządu, w tym organizację posiedzeń oraz tryb podejmowania decyzji;
 • uprawnienia i obowiązki ustępujących członków Zarządu.

Zgodnie z Regulaminem uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

 • przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania spółki;
 • przyjęcie planu działania i rozwoju Grupy PZU;
 • przyjęcie rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania;
 • przyjęcie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki;
 • przyjęcie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ustalenie taryfy składek ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń dobrowolnych;
 • ustalenie zakresu i rozmiaru reasekuracji biernej oraz zadań w zakresie reasekuracji czynnej;
 • przyjęcie rocznego planu audytu i kontroli oraz sprawozdania z jego wykonania łącznie z wnioskami;
 • ustalanie zasad działalności lokacyjnej, prewencyjnej i sponsoringowej;
 • udzielanie poręczeń i gwarancji z wyłączeniem tych, które są czynnościami ubezpieczeniowymi, zaciąganie i udzielanie kredytów bądź pożyczek przez spółkę - z wyłączeniem pożyczek i kredytów udzielanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • udzielenie prokury.

Zgodnie z Regulaminem posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, do którego kompetencji należy w szczególności:

 • ustalanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu;
 • zwoływanie posiedzeń Zarządu;
 • ustalanie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 • wnioskowanie do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie członka Zarządu;
 • wyznaczanie osoby do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który ustala zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod jego nieobecność.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Zarząd, za zgodą Prezesa Zarządu, może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym także w postaci elektronicznej (tj. wykorzystując środki porozumiewania się na odległość, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Statut przewiduje również możliwość odbywania posiedzeń Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezes Zarządu podejmuje decyzje w formie zarządzeń i poleceń służbowych. Pozostali członkowie Zarządu kierują działalnością spółki w zakresie odpowiedzialności ustalonej przez Prezesa.

Statut PZU nie określa żadnych szczególnych uprawnień dla Zarządu co do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Dyrektorzy Grupy

Stanowiska dyrektorów Grupy PZU zostały utworzone w PZU w związku z wdrożeniem modelu zarządczego w Grupie PZU. Zgodnie z nim członkowie Zarządu PZU Życie jako dyrektorzy Grupy PZU odpowiadają w PZU i PZU Życie za te same obszary biznesowe i piony funkcjonalne. Stanowiska dyrektorów Grupy PZU tworzone są na podstawie Regulaminu Organizacyjnego.

Na dzień 1 stycznia 2015 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

 • Przemysław Henschke
 • Rafał Grodzicki
 • Sławomir Niemierka
 • Tobiasz Bury

Z dniem 1 lipca 2015 roku RN PZU powołała Rafała Grodzickiego w skład Zarządu PZU.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

 • Przemysław Henschke
 • Sławomir Niemierka
 • Tobiasz Bury

29 stycznia 2016 roku Dyrektorem Grupy został Tomasz Karusewicz a od 15 lutego 2016 roku Roman Pałac. Ponadto z dniem 29 stycznia funkcje Dyrektorów Grupy przestali pełnić: Tobiasz Bury oraz Przemysław Henschke.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności funkcje dyrektorów Grupy PZU pełniły następujące osoby:

 • Roman Pałac
 • Sławomir Niemierka
 • Tomasz Karusewicz