47.2 Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych

3 lipca 2014 roku i 16 października 2015 roku PZU (poprzez spółkę zależną PZU Finance AB (publ.)) wyemitował euroobligacje, których wykup nastąpi 3 lipca 2019 roku. Obligacje wprowadzono do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii oraz na rynku Catalyst. Obie emisje obligacji zostały zasymilowane (ang. tap issue) i tworzą jedną serię o identycznych parametrach w zakresie wysokości kuponu, okresów odsetkowych oraz terminu wykupu.

Parametry wyemitowanych obligacji:

Data emisji 16 października 2015 3 lipca 2014
Wartość emisji (w tys. euro) 350 000 500 000
Cena emisyjna jednej obligacji (w euro) 99 218 99 407
Oprocentowanie nominalne 1,375% 1,375%
Częstotliwość płatności kuponu 1 rok 1 rok
Rentowność obligacji w momencie emisji 1,593% 1,499%

Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane wg zamortyzowanego kosztu.

Niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 1 roku 48 705 29 303
Powyżej 1 roku do 5 lat 3 688 273 2 248 363
Razem 3 736 978 2 277 666
 

Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Maksymalna wartość gwarancji nie została określona. Gwarancja wygasa wraz z wygaśnięciem roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).

Emisje euroobligacji stanowiły realizację strategii inwestycyjnej Grupy PZU w zakresie zarządzania dopasowaniem aktywów i pasywów w walucie euro. Po zakupie spółek w krajach bałtyckich istotna wartość aktywów Grupy PZU jest uzależniona od kursu euro, dlatego podjęto decyzję o emisji w tej walucie.