56.2 Restrukturyzacja zatrudnienia

18 grudnia 2014 roku Zarząd PZU podjął decyzję o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych związanych z wdrożeniem nowych systemów informatycznych i automatyzacją procesów operacyjnych.

8 kwietnia 2015 roku Zarządy PZU i PZU Życie ogłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych, zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 roku, poz. 844 z późn. zm.) („Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy”).

10 kwietnia 2015 roku PZU i PZU Życie oraz związki zawodowe działające przy tych spółkach zawarły porozumienie określające warunki restrukturyzacji zatrudnienia. Finalny kształt dokumentu powstał w oparciu o doświadczenia i rozwiązania wypracowane podczas analogicznych negocjacji w latach ubiegłych.

Restrukturyzację zatrudnienia przeprowadzono w zaplanowanym okresie (maj – czerwiec 2015 roku) i finalnie objęła ona w PZU i PZU Życie 267 osób, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyła 134 pracowników.

Osobom, które były zwalniane lub które nie przyjęły zaproponowanej zmiany warunków zatrudnienia (analogicznie jak podczas wszystkich etapów restrukturyzacji zatrudnienia w latach 2010 – 2014) proponowane były korzystniejsze warunki odejścia niż te przewidziane prawem w podobnych sytuacjach (Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy). Wysokość dodatkowych odpraw była uzależniona od stażu pracy w Grupie PZU i wysokości wynagrodzenia danego pracownika.

Koszty związane z wypłatą świadczeń na rzecz zwalnianych pracowników zostały odniesione w ciężar rezerwy restrukturyzacyjnej, która na 31 grudnia 2015 roku wynosiła 2 777 tys. zł (na 31 grudnia 2014 roku: 9 354 tys. zł).