33. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Grunty własne 116 710 177 791
Prawo wieczystego użytkowania gruntu 24 197 39 557
Budynki i budowle 1 029 798 2 017 141
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 1 016 1 573
Nieruchomości inwestycyjne, razem 1 171 721 2 236 062

Zmiana stanu nieruchomości inwestycyjnych 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Wartość księgowa netto na początek okresu 2 236 062 1 474 770
Zwiększenia (z tytułu): 308 167 722 477
- zakup 270 273 668 524
- zmiana składu grupy - 3 481
- przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne 36 139 50 472
- przeniesienie z kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 1 755 -
Zmniejszenia (z tytułu): (1 460 445) (53 192)
- sprzedaż i likwidacja (3 506) (16 000)
- przeniesienia do nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne (74 662) (15 419)
- przeniesienie do kategorii przeznaczonych do sprzedaży wg MSSF 5 (1 382 277) (21 773)
Zysk (strata) z tytułu aktualizacji wyceny do wartości godziwej 88 627 92 889
- odniesiony na wynik finansowy 79 907 76 215
- odniesiony na inne całkowite dochody 8 720 16 674
Różnice kursowe (690) (882)
Wartość księgowa netto na koniec okresu 1 171 721 2 236 062

Pozycja „Prawo wieczystego użytkowania gruntu” zawiera prawo do odpłatnego wykorzystywania gruntu przez okres do 99 lat. Prawo takie może być przedmiotem obrotu handlowego.

W pozycji „przeniesienia z nieruchomości przeznaczonych na potrzeby własne” przedstawiono wartości wyceny nieruchomości wg wartości bilansowej (koszt historyczny pomniejszony o skumulowane umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości) na dzień przeniesienia, czyli zmiany sposobu użytkowania.

Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych wynika z wycen przeprowadzonych głównie w 2015 roku przez niezależnych rzeczoznawców.