23. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Zysk brutto (skonsolidowany) 2 943 733 3 691 693
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 559 309 701 422
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 42 228 22 644
- straty podatkowe (681) 1 474
- grzywny, kary umowne 707 1 370
- dywidendy (2 124) (3 182)
- wycena aktywów finansowych 7 814 (13 018)
- wycena nieruchomości inwestycyjnych 3 554 5 365
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 12 407 (3 731)
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na aktywa, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 45 301 18 865
- różnice wynikające z odmiennych stawek podatkowych (3 321) 255
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 3 761 4 015
- amortyzacja 1 701 (524)
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku (26 891) 11 755
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 601 537 724 066
 
Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 601 537 724 066
- podatek bieżący 483 101 673 506
- podatek odroczony 118 436 50 560
2. Ujętego w innych całkowitych dochodach, w tym: 2 472 3 383
- podatek bieżący - -
- podatek odroczony 2 472 3 383

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce, krajach bałtyckich i Ukrainie jest wyższe, niż istniejące w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. W Polsce rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku osobowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 851 z późn. zm.) (ustawa o CIT), PGK rozlicza się z Urzędem Skarbowym w cyklach miesięcznych. PZU dokonuje wpłat zaliczek do US z tytułu podatku CIT należnych od wszystkich spółek, a one przekazują do PZU zaliczki na podatek CIT, dotyczące swojej działalności gospodarczej.

22 grudnia 2015 roku Zarząd PZU wyraził zgodę na zawarcie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku aneksu do umowy PGK. Na mocy aneksu podpisanego 21 stycznia 2016 roku, w sytuacji, w której dochód PGK zostanie obniżony o stratę podatkową powstałą u jednej lub kilku spółek tworzących PGK, kwota różnicy pomiędzy wysokością podatku należnego PGK ustalonego bez uwzględnienia strat podatkowych oraz wysokością podatku należnego PGK ustalonego po uwzględnieniu strat podatkowych spółek, zostanie przekazana przez PZU proporcjonalnie dla każdej ze spółek, w której powstały straty podatkowe. Rozliczenie następuje w ciągu 14 dni po złożeniu deklaracji CIT-8A za rok podatkowy, za który doszło do obniżenia zobowiązania podatkowego PGK.