47.3 Kontrakty inwestycyjne

Łączne oczekiwane przepływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Do 1 roku 504 864 989 481
Powyżej 1 roku do 5 lat 44 562 124 908
Razem 549 426 1 114 389

Aktywa finansowe związane z kontraktami inwestycyjnymi:

  • o gwarantowanych i ustalonych warunkach to lokaty bankowe wykazywane w pozycji „Pożyczki – lokaty terminowe w instytucjach kredytowych” przedstawione w punkcie 35.4 lub obligacje skarbowe kwalifikowane przede wszystkim do portfela utrzymywanych do terminu wymagalności.
  • na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) to głównie jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu – instrumenty kapitałowe – nienotowane na rynku regulowanym”, instrumenty pochodne, ujmowane w pozycji „Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu – instrumenty pochodne” (przedstawione w punkcie 35.3), a także lokaty bankowe.