Wartości, cele, aspiracje

Grupa PZU w swojej działalności kieruje się takimi wartościami jak: Przejrzystość, Innowacyjność i Efektywność, a kluczową aspiracją jest odróżnienie się od obecnych i potencjalnych konkurentów poprzez nieprzerwane umacnianie pozycji rynkowej.

wartosci_i_cele_2.png

Aspiracja Grupy PZU

Aspiracją jest odróżnienie się od obecnych i potencjalnych konkurentów poprzez nieprzerwane umacnianie pozycji rynkowej dzięki skoncentrowaniu podejmowanych przez Grupę działań wokół satysfakcji i lojalności jej klientów.

Wartości Grupy PZU

Trzy podstawowe wartości Grupy PZU to: Przejrzystość, Innowacyjność i Efektywność. Wartości te stanowią podstawę relacji z klientami, akcjonariuszami, pracownikami i wszystkimi innymi interesariuszami PZU.

Przejrzystość - Produkty bez gwiazdek

Grupa oferuje klientom produkty bez gwiazdek – rozwiązania bez ukrytych opłat czy niedopowiedzianych ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności. Opisy warunków produktów oferowanych przez PZU przygotowywane są prostym i zrozumiałym językiem. Pozwala to uniknąć nieporozumień i mieć pewność, że klient wie czego ma oczekiwać w ramach realizacji przez Grupę przyjętych przez nią zobowiązań.

Koncepcja przejrzystości i prostoty dotyczy, obok tradycyjnych ubezpieczeń majątkowych oraz na życie, także tzw. polis inwestycyjnych, czyli ubezpieczeń będących formą regularnego oszczędzania. Grupa PZU pozytywnie odróżnia się od uczestników rynku, którzy nierzadko stosują praktyki nadużywające zaufania lub wprost wprowadzające klientów w błąd.

Innowacyjność

Wobec nieustannie zmieniającego się otoczenia, rosnących oczekiwań klientów i działań konkurencyjnych firm, Grupa PZU dąży do ciągłego udoskonalania zarówno swojej oferty jak i procesów wewnątrz organizacji. Aby zapewnić zrozumienie w całej organizacji co do stawianych celów długoterminowych w 2015 roku wdrożono Strategię Innowacyjności Grupy PZU.

Strategia innowacyjności

Szczególną wagę przywiązuje do propagowania wzorów kulturowych sprzyjających innowacyjności, w tym otwartość na zmiany, wychodzenie poza schematy oraz stworzenie przestrzeni dla eksperymentowania, ze szczególnym uwzględnieniem metody „próbuj i sprawdzaj”, pozwalającej na wytworzenie nowych metod działania, a w konsekwencji nowych propozycji dla klientów. Strategia ta jest realizowana m.in. poprzez odpowiedni dobór pracowników, którzy realizując długoterminowe cele biznesowe starają się przełamywać istniejące wzorce zachowań oraz stare procesy. Jednocześnie założono proces ewaluacji procesów innowacyjnych, poprzez wprowadzenie poszczególnych mierników, jak liczba innowacji w całości zgłaszanych pomysłów lub liczba innowacji zrealizowanych do całości liczby innowacji, wartość oszczędności i dodatkowych przychodów uzyskanych w wyniku wdrożenia innowacji.


Innowacyjne produkty Grupy wyznaczają nowe standardy rynkowe. Od 2015 roku możliwe jest skorzystanie w placówkach PZU z komunikacji w języku migowym. W 2014 roku PZU jako pierwszy wprowadził na rynek możliwość bezpośredniej likwidacji szkód.

Korzystając z usług PZU, klienci mogą jednocześnie skorzystać z nowoczesnej floty 300 aut zastępczych hybrydowych. Promując w procesie likwidacji szkód ekologiczne rozwiązania PZU proponuje - zamiast korzystania z samochodów zastępczych - otrzymanie na własność roweru. W ramach oferty Link4 wprowadzono rozwiązania obliczające składkę ubezpieczeniową na podstawie rzeczywistych zachowań kierowców na drodze, promujące bezpieczną i ekologiczną jazdę. Z myślą o współpracy z klientami korporacyjnymi stworzono PZU Lab, pomagające klientom poprawić ich procesy zarządzania ryzykiem i umożliwiające przez to zmniejszenie prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń objętych polisą, a tym samym obniżenie jej ceny. Nowatorskie produkty Grupy, w ramach pełnienia roli strażnika rynku wyznaczają jednocześnie wysokie standardy relacji z klientami.

Efektywność

Efektywność operacyjna jest niezbędnym warunkiem budowy konkurencyjnej oferty rynkowej jak i wypełnienia zobowiązań Grupy wobec akcjonariuszy, pracowników, dostawców i innych partnerów biznesowych. Jednym z kluczowych projektów mających na celu zwiększenie operacyjnej efektywności jest platforma Everest – system wdrażany od 2014 roku w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych. Wysoka efektywność operacyjna w połączeniu ze skalą działalności Grupy sprawiają, iż PZU ma możliwość osiągnięcia efektywności kosztowej na poziomie niedostępnym dla innych graczy rynkowych. Łącząc ponadprzeciętną efektywność kosztową z innowacyjną ofertą PZU pełni rolę strażnika rynku – lidera branży dbającego o wysokie standardy oferty rynkowej.