Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

AktywaNota31 grudnia 201531 grudnia 2014 (przekształcone)1)1 stycznia 2014 (przekształcone)1)
Wartość firmy 26 1 506 445 769 044 8 519
Wartości niematerialne 27 1 393 168 868 692 308 726
Inne aktywa 28 698 964 235 250 195 449
Odroczone koszty akwizycji 29 1 154 742 712 066 609 819
Szacowane regresy i odzyski 30 114 229 127 262 129 950
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych 31, 36 1 096 852 753 115 526 605
Rzeczowe aktywa trwałe 32 1 299 788 1 001 609 927 281
Nieruchomości inwestycyjne 33 1 171 721 2 236 062 1 474 770
Jednostki wyceniane metodą praw własności 34 54 065 66 311 48 595
Aktywa finansowe   89 305 847 56 759 976 55 085 728
Utrzymywane do terminu wymagalności 35.136 17 370 126 19 983 689 18 859 902
Dostępne do sprzedaży 35.236 7 744 689 2 985 322 1 920 112
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 35.336 20 648 403 19 096 484 19 904 176
Pochodne instrumenty zabezpieczające 8.5.2 139 578 - -
Pożyczki 35.436 43 403 051 14 694 481 14 401 538
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 37 349 189 26 957 16 949
Należności, w tym należności z tytułu umów ubezpieczeniowych 36, 38 3 270 793 3 085 432 2 671 964
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 39 67 295 368 34 895
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 40 2 439 863 324 007 569 157
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 41 1 506 048 606 610 178 897
Aktywa, razem   105 429 009 67 572 761 62 787 304
Kapitały i zobowiązania
Kapitały
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej 42
Kapitał podstawowy 42.1 86 352 86 352 86 352
Pozostałe kapitały 42.2 10 141 607 9 885 791 9 061 351
Niepodzielony wynik 2 695 760 3 194 193 3 963 587
Zysk z lat ubiegłych 353 405 226 462 3 963 587
Zysk netto 2 342 355 2 967 731 -
Udziały niekontrolujące 2 255 188 1 292 16 341
Kapitały, razem 15 178 907 13 167 628 13 127 631
Zobowiązania
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 43 41 280 321 40 166 885 37 324 416
Rezerwy na świadczenia pracownicze 44 117 398 120 070 123 380
Inne rezerwy 45 108 109 191 206 192 906
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46 509 157 398 433 255 399
Zobowiązania finansowe 47 44 487 823 9 403 244 8 398 582
Inne zobowiązania 48 3 678 011 3 819 511 3 311 618
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 49 69 283 53 770 53 372
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 41 - 252 014 -
Zobowiązania, razem 90 250 102 54 405 133 49 659 673
Kapitały i zobowiązania, razem 105 429 009 67 572 761 62 787 304

1) Informacje o powodach przekształcenia danych i jego wpływie na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej przedstawiono w punkcie 5.1.2.