56.7 Sytuacja na Ukrainie

Zarówno w 2015, jak i w 2014 roku sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie była niestabilna. Wiązało się to z następującymi czynnikami wpływającymi na ukraiński sektor ubezpieczeń:

  • wysoką inflacją (48,7% rok do roku) oraz silną dynamiką deprecjacji waluty lokalnej (hrywna ukraińska) względem dolara i euro;
  • załamaniem popytu wewnętrznego;
  • kłopotami w sektorze bankowym;
  • działaniami zbrojnymi na wschodzie Ukrainy (na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego).

Gospodarka ukraińska w 2015 roku pogrążyła się w kryzysie. W III kwartale 2015 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego Ukrainy, spadek PKB wyniósł 7,2% rok do roku.

W związku z niepewną sytuacją polityczną i ekonomiczną w kraju, zarządy PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance podjęły decyzje mające na celu ograniczenie ryzyka:

  • w zakresie działalności ubezpieczeniowej poza standardowo stosowanymi wyłączeniami ryzyk ubezpieczeniowych, typu: wojna, terroryzm, itp., stosowane jest wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej niezgodnych z prawem działań osób trzecich. Ponadto, tymczasowo niezawierane i nieprzedłużane są umowy ubezpieczenia majątkowego dla osób fizycznych i prawnych, w tym nieruchomości, które są przedmiotem zastawu lub hipoteki w przypadku, gdy miejscem wykonania umowy jest terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Podobnie jest w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności spedytora i przewoźnika oraz ubezpieczeń ładunków, jeżeli trasa przewozu przechodzi przez terytorium ww. obwodów.
  • dokonano przeniesienia środków pieniężnych na rachunkach bieżących oraz depozytów bankowych do wybranych banków działających na Ukrainie, z uwzględnieniem kryterium posiadania przez bank wiarygodnego większościowego akcjonariusza zagranicznego oraz odpowiedniego ratingu.

Wpływy zewnętrzne zakłócają funkcjonowanie sektora finansowego i utrudniają planowanie działalności w dłuższej perspektywie czasu. Dla klientów ważna stała się w takich warunkach niezawodność zakładów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń z zagranicznym kapitałem są przez klientów postrzegane jako bardziej wiarygodne. Ta tendencja wpływa korzystnie na poziom sprzedaży ukraińskich spółek Grupy PZU. PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance dzięki dywersyfikacji portfela i kanałów sprzedaży są bardziej elastyczne na zmiany rynku i zrealizowały założenia planów finansowych na 2015 rok.

Zarząd PZU we współpracy z zarządami PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance prowadzi stały monitoring ryzyk zewnętrznych oraz zmian w ukraińskich regulacjach prawnych. Zostały przygotowane scenariusze reagowania na zmiany rynkowe i mechanizmy kontrolne. PZU nie zamierza wycofywać się z rynku ukraińskiego. Na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PZU zakłada, że dalsza działalność PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance będzie kontynuowana zgodnie z przyjętymi założeniami, jednakże niestabilność gospodarcza na Ukrainie może w przyszłości wpłynąć negatywnie na sytuację finansową i wyniki finansowe PZU Ukraine i PZU Ukraine Life Insurance w sposób, który w chwili obecnej nie może być wiarygodnie przewidziany. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla bieżącą ocenę Zarządu PZU w tym zakresie.