52. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Aktywa i zobowiązania warunkowe 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Aktywa warunkowe, w tym: 33 126 20 976
- otrzymane gwarancje i poręczenia 33 126 20 976
Zobowiązania warunkowe 10 081 994 265 709
- z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych 7 371 753 -
- udzielone poręczenia i gwarancje 1 576 178 7 133
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 389 854 1) 185 109
- inne roszczenia sporne 211 282 2) 36 264
- pozostałe, w tym: 532 927 37 203
- nieudzielone transze pożyczek 472 988 -
- potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Armatura 31 478 34 115

1) Wzrost wartości roszczeń ubezpieczeniowych spornych wynika ze wzrostu ich liczby, przede wszystkim w PZU.

2) W tym 169 328 tys. zł roszczeń dotyczących sprawy pozwu o odszkodowanie z tytułu pozbawienia prawa do dywidendy, o której mowa w punkcie 53.1.