22. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 1 stycznia - 31 grudnia 2015 1 stycznia - 31 grudnia 2014
Koszty podstawowej działalności spółek nie prowadzących działalności ubezpieczeniowej, ani bankowej 432 196 307 172
Amortyzacja wartości niematerialnych nabytych w transakcjach przejęcia spółek 161 081 87 795
Koszty z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń 193 388 73 051
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 92 366 68 234
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego 68 267 58 744
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 41 529 35 872
Utworzenie rezerw 21 447 33 365
Darowizny 1 869 31 508 1)
Opłata na rzecz Komendy Głównej Straży Pożarnej oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 31 528 28 869
Koszty podlegające refakturowaniu 12 140 12 313
Pozostałe 166 465 170 817
Pozostałe koszty operacyjne, razem 1 222 276 907 740

1) W tym darowizny przekazane na rzecz Fundacji PZU w kwocie 30 000 tys. zł.